پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به‌منظور شناسایی برخی از عوامل روان‌شناختی مرتبط با این رفتارها، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد. هدف اصلی پژوهش حاضر مشخص کردن سهم مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان در رفتارهای پرخطر است.
روش:
نوع مطالعه و روش بررسی، از نوع پژوهش‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران به تعداد 209144 نفر هستند که یک نمونه 422 نفری از آنها با روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های تنظیم‌ شناختی گارنفسکی (2001) و خطرپذیری نوجوانان زاده‌محمدی و احمدآبادی (1388) در میان آنان توزیع و جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه نشان دادند که مدل کلی معنادار و ترکیب متغیرهای پیش‌بین 13 درصد واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین می‌کنند. در مدل کلی ابعاد تنظیم شناختی هیجان، پیش‌بینی کننده معنا‌دار رفتارهای پرخطر بودند. ضریب بتای تنظیم‌ شناختی منفی، بالاتر از ضریب تنظیم‌ شناختی مثبت بود. از لحاظ ابعاد، سرزنش دیگران و فاجعه‌آمیز کردن، تنظیم شناختی منفی و ابعاد تمرکز مجدد مثبت و پذیرش تنظیم شناختی مثبت نیز پیش‌بینی کننده معنا‌دار در خطرپذیری نوجوانان دختر (دانش‌آموزان دبیرستانی) بودند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم شناختی هیجان با گرایش به خطرپذیری رابطه معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Risk Tendency of Tehran Girls Based on Cognitive Emotion Regulation Components

نویسندگان [English]

  • Maryam Ebrahimi 1
  • Malihe sadat Kazemi 2
1 Master of Clinical Psychology
2 Faculty member of psychology, Islamic Azad University, Najaf Abad
چکیده [English]

Background and aim: In recent years, high-risk behaviors among adolescents
have grown significantly. In order to identify some of the psychological factors
associated with these behaviors, the present study was designed and implemented.
The main objective of the present research is to determine the contribution of
cognitive emotion regulation components to high-risk behaviors.
Methodology: The type of study and the method of investigation are correlation
and multiple regressions. The statistical population of the study is 209,144 high
school girl students in Tehran. A sample of 422 people was selected by multistage
cluster sampling method and Critical Settlement Questionnaire distributed among
Zadeh Mohammadi and Ahmad Abadi adolescents.
Findings: Data analysis with multiple regression method showed that the
overall model and the combination of predictor variables explained 13% of the
variance of risky behaviors. In the general model, emotional adjustment cognitive
dimensions were a significant predictor of high-risk behaviors. The negative
cognitive adjustment beta coefficient was higher than the positive cognitive
adjustment coefficient. In terms of dimensions, blame and disaster, negative
cognitive regression, and the dimensions of positive re-focus and acceptance of
positive cognitive regulation, also predicted significant risk factors for female
adolescents (high school students).
Results: The results of this study showed that there is a significant relationship
between cognitive-emotional regulation and risk-orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Risk
  • Girl’s Adolescents
  • Tendency prediction
  • Adolescents Risk Taking