سرمقاله: سرمایه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

سخن سردبیر

چکیده

نگرش واقع‌بینانه و علمی به پدیده مجرمانه، جرم را به‌عنوان واقعیتی انسانی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه قرار داده است. جرم رفتار یک انسان در بستر اجتماع است و بدون تردید تأثیر متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر، در وقوع پدیده مجرمانه دخالت دارند. تعامل فرد و جامعه موضوعات متعددی را پدید آورده است که هریک بعدی از ابعاد این تعامل را مورد بحث قرارمی‌دهند. کنترل اجتماعی[1]، سرمایه اجتماعی[2]، پیوند اجتماعی[3] و انسجام اجتماعی[4] از مهم‌ترین موضوعاتی به‌شمار می‌روند که هریک، ابعادی از تعامل انسان و اجتماع را دربرمی‌گیرند. از آنجا که جرم نیز حاصل تعامل فرد با محیط اجتماعی است، هریک از موضوعات یادشده، به‌گونه‌ای در تحلیل سبب‌شناسی وقوع پدیده مجرمانه و یا چگونگی پیشگیری از جرم، دیدگاه‌هایی را ارائه کرده‌اند. یکی از مهمترین این موضوعات، سرمایه اجتماعی است.[1] Social control


[2] Social capital fund


[3] Social bonds


[4] Social coherence

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and crime prevention

چکیده [English]

Social capital and crime prevention

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital and crime prevention