شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

 زمینهوهدف: رویکردهای نوین در کنترل و مهار جرم در جوامع بشری به‌ویژه رویکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس ایران، تمرکز بر برنامه‌های پیشگیرانه اجتماع‌محور را بیش از پیش ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مهارت­ها و دانش خصوصی پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهارت­ها و دانش خصوصی مورد نیاز پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کدام‌اند؟
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و جهت‌گیری کلی کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های کیفی و اکتشافی محسوب می‌شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از روش‌ هدفمند قضاوتی استفاده شد. در این روش، بعد از انجام 15 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه­ها تکرار ­شد و پژوهشگر به اشباع نظری رسید؛ سپس داده­ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 54 شاخص، در قالب 16 شاخص مهارتی و 38 شاخص دانش خصوصی پلیسی در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم، شناسایی شدند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر چقدر بتوان سطح مهارتی و فنون مهارتی مدیران اجرایی پلیس و همچنین سطح دانش خصوصی مورد نیاز پلیس را در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم ارتقا داد، به همان اندازه می‌توان میزان موفقیت برنامه­های پیشگیری اجتماعی از جرائم را پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Police Private Skills and Knowledge in Social Crime Prevention

نویسنده [English]

  • sayyad darvishi
naja
چکیده [English]

Background and Aim: New approaches for controlling crime in human societies, especially the cultural and social approaches of the Iranian police, have made it more urgent to focus on community-based preventive programs. The present study aims to answer the question about the skills and knowledge of the police in social prevention of crime, with the aim of acquiring the skills and knowledge of the police in the social crime prevention.
Methodology: This research is considered in terms of purpose and general direction of application and in terms of collecting data as a qualitative and exploratory research. The study population includes all experts, managers and police experts in the field of crime prevention. A participatory judgment was used to select participants. In this method, after 15 interviews, the main and the minor factors were repeated in the interviews and the researcher reached theoretical saturation, then the data were analyzed using content analysis method.
Findings: The main and secondary codes obtained from interviews with experts and police commanders indicate that a total of 54 indicators were identified in the form of 16 skill indicators and 38 private police knowledge indicators in the field of social prevention from crime.
Conclusion: The results of the research show that the level of skills of police executives as well as the level of private knowledge needed by the police in the field of social prevention of crime can be as much as predictive of the success rate of social prevention programs of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Social Crime Prevention
  • Police Skills
  • Private Police Knowledge
  • Executive Managers Skills
ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش. چاپ اول. تهران: انتشارات پیوند نو.
بیات، بهرام؛ شرافتی‌پور، جعفر و عبدی، نرگس. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع‌محور. چاپ اول. تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
رابینز، پی. استیفن. (1387). مبانی رفتار سازمانی. (علی پارسائیان‌ و محمد اعرابی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عالم تبریز، اکبر و محمدرحیمی، علیرضا. (1387). مدیریت دانش و برنامه‌ریزی منابع سازمان. چاپ اول. تهران: انتشارات صفار.
فایرستون، ژوزف و مارک، مک الروی. (1387). مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید. (احمد جعفرنژاد و خدیجه سفیری، مترجمان). چاپ اول. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان.
هاشمی، صدیقه السادات. (1389). مطالعه تطبیقی استقرار چرخه مدیریت دانش در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم انتظامی. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
میرخلیلی، سید محمود. (1378). پیشگیری از بزهکاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مجتمع آموزش عالی قم.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1378). پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی. تحقیقات حقوقی شماره 25 و 26.
علاقه‌بند، علی. (1375). مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر بعثت.
پروین، ستار. (١٣٨٦). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 3(٨ و ٩).
مدبر، لیلا و چوپانی رستمی، محسن. (1389). پیشگیری اجتماعی از جرائم زنان و دختران با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن. پلیس زن، 4(13).
 
Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, Vol. 17, pp. 99-120.
Beckman, T. J. (1999). The Current State of Knowledge Management. In Liebowitz, J. Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.
Davenport, T. &. Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press. pp. 31- 37
Garud, R., & Kumaraswamy. A. (2005). Vicious and virtuous circles in the management of knowledge: The case of Infosys technologies. MIS Quarterly, 29(1), pp. 9-33.
Henderson R. M. and Clark, K. B. (1990). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, Vol 35, pp. 9-30.
Ichijo, K. (2002). Knowledge exploitation and knowledge exploration. In C. W.
Janz, B. D., & Prasarnphanich, P. (2003). Understanding the antecedent’s of-effective knowledge management: The importance of a knowledgecentered culture. Decision Sciences, 34(2), pp. 351-384.
Luen, T. W., & Al-Hawamdeh, S. (2001). Knowledge management in the public sector: Principles and practices in police work. Journal of Information Science, 27(5), pp. 311-318.
Mintzberg, H, (1975). The managers jop folklore and fack Harvard Business Reviwegoly- August Haii, p. 488.
Robbins, Stephen P. (1987). Organization Theory: Structure & Design & Applications, 2thed. New York: prentice-Hall.
Sambamurthy, V., & Subramani, M. (2005). Special issue on information technologies and knowledge management. MIS Quarterly, 29(1), pp. 1-7 and 29(2), pp. 193-195.
Seba, I., Rowley, J., & Delbridge, R. (2012). Knowledge sharing in the Dubai police force. Journal of Knowledge Management, 16(1), pp. 114-128.