رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت، به دلیل ماهیت خود می‌تواند ضمن ایجاد تغییرات دراز مدت، آثار کوتاه ‌مدتی را در ساختار جمعیت و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت تأثیر خود به وجود آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با جرائم ارتکابی مواد مخدر در شهر کرمان انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه انقلاب و پلیس مواد مخدر شهرستان کرمان به تعداد 4448 فقره است. تعداد 750 پرونده به روش نمونه‌گیری نظام‌مند انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل همبستگی استفاده شد.
یافته‌ها: حدود 39 درصد جرائم ارتکابی از نوع نگهداری مواد مخدر است. جرم اعتیاد بالغ بر 29 درصد از جرائم را شامل می‌شود. حدود 53 درصد از مجرمان در شهر کرمان متولد شده‌اند و حدود نیمی از مجرمان غیر بومی هستند. بیشتر مجرمان مورد مطالعه (76 درصد) در شهر کرمان اقامت داشتند. بر اساس نتایج آزمون کای‌ دو، رابطه بین دو متغیر مجرم‌ بومی یا غیر بومی با نوع جرم ارتکابی و نوع ماده مصرفی، معنادار است.
نتایج: این پژوهش این نکته را تأیید می‌کند که افراد غیر بومی به سبب مشکلات متعدد از قبیل ناآشنایی با محیط، مشکل انتخاب مسکن، اشتغال، کسب و درآمد، برقراری ارتباط با دیگران و از همه مهم‌تر، حاشیه نشینی و وجود تفاوت‌های فرهنگی جامعه مبدأ و مقصد، در مقایسه با افراد بومی بیشتر در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cultural Origins of the Immigrants with Commitment of Drug Crimes

نویسنده [English]

  • Mohammad Ehsan Ebrahimi
University of Tehran Faculty of Law and Political Sciences Criminal Science and Criminology
چکیده [English]

Background and aim: Migration as one of the main factors of population change, due to its nature, can produce short-term effects on population structure and socio-economic characteristics of areas affected by long-term changes. The purpose of this study was to investigate the relationship between the cultural origins of immigrants and drug offenses in Kerman.
Methodology: The present study is a descriptive-analytic study that was conducted using a survey method. The statistical population of the study, the number of cases filed in the Revolutionary Court and the drug police in Kerman city is 4448. A total of 750 records were selected through systematic sampling. Correlation analysis was used to analyze the data.
Findings: About 39% of crimes are drug abusers. Addiction accounted for 29% of the crime. About 53% of the perpetrators were born in Kerman, and about half of the offenders are non-native. Most of the criminals stayed in Kerman (76%). Based on Chi-square test, the relationship between the two variables of the perpetrator or non-native offender is significant with the type of crime committed and the type of substance used.
Conclusion: This study confirms that non-native individuals are affected by numerous problems, such as unfamiliarity with the environment, the problem of choosing housing, employment, earnings, communicating with others and, most importantly, marginalization and the existence of cultural differences between the community of origin and destination , Compared with more indigenous people, are more likely to be subject to crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration
  • suburbia
  • crime
  • drugs
  • cultural origin
اصلانی، سید مجتبی. (1388). مهاجرت‌های داخلی و امنیت ملی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی
امیری، امیرمحمد. (1390). بررسی تطبیقی سیاست‌های مهاجرت (به داخل) در چند نمونه از کشورهای میزبان و ارزیابی قابلیت کاربرد این سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی
بختیاری، تقی؛ پناهی، حمید؛ عبادی‌نژاد، علی و مرادی، غلامرضا. (1389). بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر کنترل اتباع خارجی به منظور تأمین امنیت اجتماعی. فصلنامه انتظام اجتماعی، 2(2). تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین
زنجانی، حبیب‌الله. (1380). مهاجرت. چاپ اول، تهران: انتشارات سمت
شکویی، حسین. (1373). دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری. جلد اول. تهران: انتشارات سمت
لطفعلی‌پور، زینب و لطفعلی‌پور، محمدرضا. (1389). بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن. ارائه شده به اولین همایش ملی مهاجرت و نظم و امنیت
لطفیان، احمد، (1389). آسیب‌شناسی جمعیت‌شناختی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی ایران. ارائه شده به اولین همایش ملی مهاجرت و نظم و امنیت
نقدی، اسدالله، (1385). حاشیه نشینی، پیدایش، مسائل و راهکارها. اولین همایش بین‌المللی طراحی شهر، اصفهان
 
Blau, J. R. and Blau, P. M. (1982). The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime. American Sociological Review, 47, pp. 114-129.
Boyle, p. (2009). Migration. International Encyclopedia of Human Geography.
Brantingham, P. L and Brantingham, P. J. (1991). Environmental Criminology. Sage Publications, Beverly Hills, CA.
Castles, Stephen & Davidson, Alastair (200). Citizenship and Migration: Globalization and the politics of belonging. Memillan.
Clarke, R. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case studies. 2nd edition, Harrow and Hetson, Newyork, NY.
Mariani, Fabio. (2010). Migration and Crime. IRES, Université Catholique de Louvain; Place Montesquieu, 3-B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique). p1-22.
Newman, O. (1973). Defensible Space People and Design in the Violent City. Architectural Press, London.
Park, Y. (2007). The Relationship between Suburbanization and Crime in United States Metropolitan Areas. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences.