سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 مدرس گروه حقوق دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

چکیده
زندان یکی از متداول ترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود. حبس مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می گیرد.اگر گزینه های کیفری پر هزینه مانند زندان، بی محدودیت به کار گرفته شوند، هزینه فرآیند تعقیب و محاکمه مجرمان بسیار هنگفت خواهد شد. از همین رو، یکی از شیوه های حل این مشکل، عرضه مجازات های اجتماعی به شکل مجازات های کیفری است تا از این طریق، نظام کیفری بتواند حمایت مردمی را برای اعمال این مجازات ها به دست آورد. برنامه های فرهنگی در زندان های ایران شامل مجموعه ای از اقدامات آموزشی، عقیدتی و دینی، هنری، تربیت بدنی و ... بوده و با رویکرد بهنجار نمودن رفتار زندانیان توسعه یافته است. در این مقاله تعریف اصلاح و درمان، انواع برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران بررسی می شود. پرسش این پژوهش این است که برنامه های اصلاح و درمان فرهنگی در زندان های ایران چیست؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture-Based Modification and Treatment Policies in Iranian Prisons

نویسندگان [English]

  • alireza salehi 1
  • Mohammad Ali SHeikh Movahhed 2
  • yasser shakeri 3
2 Assistant Professor of Islamic Law and Islamic Law School of Islamic Azad University, Shiraz
3 Teacher of Law Department of Payam Noor University of Shiraz
چکیده [English]

Background and Aim: Prison is one of the most commonly used tools for punishing criminals in the world. Imprisonment is a punishment that is used to deprive a person of his liberty. If costly criminal options like jail are used without limits, the cost of prosecution of criminals will be enormous. Hence, one way of solving this problem is to provide social penalties in the form of criminal penalties, so that the criminal system can gain popular support for these penalties. So the question of the present research is: what are the programs of cultural reform and treatment in Iranian prisons?
Methodology: The present research is applied in terms of its purpose and its contents were compiled by a library method using books and articles written and translated.
Findings and conclusion: Cultural programs in Iran's prisons include a series of educational, ideological, artistic and physical education activities developed with the approach of regulating the behavior of prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modification and Treatment
  • Prison
  • Culture
  • Iran
  • Rehabilitation
ابراهیمی، شهرام. (1391). بازپروری عادلانه مجرمان، فصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 3.
احمدی، علی. (1387). تأثیر نماز در اصلاح و تربیت مددجوها (زندانیان) با طرح پیشنهادی کاربردی. ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 75.
ادواردز، امی و هرلی، ریچارد. (1388). تحولات زندان‌های انگلستان در دو دهه اخیر. حمید بهرمند بگ‌نظر، مترجم. مندرج در تازه های علوم جنایی، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات میزان.
ایروانیان، امیر. (1392). نظریه عمومی سیاست‌گذاری جنایی. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384.
آئین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی مصوب 1379.
آئین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه‌آموزی، موضوع بند (ب) ماده 190 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب 26/11/1379.
بخشنامه جواز بکارگیری زندانیان در مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی سازمان زندان‌ها مصوب 14/12/1382.
بروجردی، علی. (1386). تأثیر تئاتر در زندان. ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 82.
بولک، برنارد. (1385). کیفر شناسی. دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
پاک‌نهاد، امیر. (1390). تحولات نوین زندان از درمانگاه مجرمان تا زباله‌دان اجتماعی. فصلنامه تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 3.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1374). ترمینولوژی حقوق. چاپ هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
رضایی مقدم، خلیل. (1386). نقش ورزش در اصلاح و تربیت مددجویان. ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 71.
صفاری، علی. (1384). توجیه یا دلیل‌آوری برای مجازات. فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 42.
طارمیان، فرهاد و ماه‌جویی، ماه‌یار. (1379). آشنایی با مهارت‌های زندگی. چاپ سوم، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368
قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1390
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قریشی، فاطمه سادات؛ احمدوند، افشین؛ سپهرمنش، زهرا. (1389). بررسی وضعیت سلامت روان در معتادان تزریقی زندان کاشان در سال 1386. فصلنامه پژوهنده، 15(2).
قماشی، سعید و جهانگیری، الناز، 1396، بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان‌های استان اصفهان، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، 8(2).
گودرزی بروجردی، محمدرضا و الوندی، مظفر. (1382). حقوق بشر در نظام کیفری و زندان‌ها. تهران: انتشارات راه تربیت.
گودرزی بروجردی، محمدرضا و جوانفر، عباس. (1382). نارسایی‌های زندان. فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 3(9 و 10).
گیدنز، آنتونی. (1387). جامعه‌شناسی. منوچهر صبوری، مترجم. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر نی.
الماسی، مسعود و مرادی، گلمراد. (1391). بررسی سلامت روانی زندانیان زندان‌های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(3).
مرادی، قباد؛ فرنیا، مرضیه؛ جعفری، سعیده؛ رحمانی، خالد؛ شهبازی، محمد. (1394). راهکارهایی برای ارتقاء روش درمان نگه دارنده با متادون در زندان‌های ایران مطالعه تطبیقی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 2(6).
منشور حقوق شهروندی مصوب 1395
موذن‌زادگان، حسنعلی و خدادادی، سیدبهمن. (1392). نظارت بر مجرمان در فرآیند مجازات سلب آزادی. فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، 4(2).
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. (1387). مختصر جرم‌شناسی. تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
نیازپور، امیرحسن. (1394). حق زندانیان بر تحصیل در قلمرو سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل متحد و ایران، فصلنامه‌ اندیشه‌های حقوق کیفری، 1(1).
نیازپور، امیرحسن. (1385). بازپروری بزهکاران در مقررات ایران. فصلنامه فقه و حقوق، 3(11).
یاوری، اسدالله. (1392). حاکمیت قانون و حقوق بشر در زندان و بازگشت زندانی به جامعه. مندرج در تازه‌های علوم جنایی، کتاب دوم، زیر نظر دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.