تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به‌گونه‌ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر قابلیت وقوع جرم در شهرستان­های کرمان و جیرفت انجام شد.
روش‌شناسی: در این پژوهش با مراجعه به دادگستری­های کرمان و جیرفت پرونده­های مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شد و با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه بزهکاران افغانستانی و ایرانی محبوس در زندان­های شهرستان­های کرمان و جیرفت (به ترتیب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان، به ترتیب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بین زندانیان یادشده توزیع شد و در شهرستان جیرفت، به دلیل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش اسنادی نیز پرونده­­های قضایی مرتبط، در دادسراهای شهرستان­های کرمان (2792 پرونده) و جیرفت (191 پرونده) در سال­های 1391 و 1392 بود. پس از گردآوری اطلاعات، از آزمون ضریب همبستگی برای تعیین ارتباط بین مؤلفه­ها و از آزمون تی برای بررسی تفاوت بین متغیرها استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که اتباع افغانستانی ساکن در شهرستان جیرفت، بیشتر بزه­دیده و مهاجران در کرمان بیشتر بزهکار هستند. همچنین ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانی وجود دارد و آنان که فاقد کارت اقامت هستند جرائم سنگین‌تری مرتکب شده‌اند؛ این موضوع در مورد افاغنه‌ای که قصد بازگشت به افغانستان را دارند نیز صدق می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Presence of Foreigners on Crime in the Cities of Kerman and Jiroft

نویسندگان [English]

  • Mahmod Mahdavi 1
  • Elham Sharifi Rayeni 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: In the present study, with the assumption of the impact of illegal immigration on the criminal capacity of the studied population, attempts were made to investigate the negative consequences of immigration with a preventive aim in a comprehensive manner. Therefore, the present study aims to investigate the effect of the presence of foreign nationals on the possibility of crime in the cities of Kerman and Jiroft.
Methodology: In this study, referring to the Kerman and Jiroft Jurist courts, the case files related to the subject of research were examined and the variables were assessed by forming a focal group and interviewing and completing the questionnaire. The statistical population of the study included all Afghan and Iranian offenders in prisons in Kerman and Jiroft (220 and 88, respectively). According to Morgan's curriculum, 132 and 56 questionnaires were distributed among prisoners. In Jiroft, due to the limited community, all individuals were selected as samples. The statistical population of the documentary part was also related to judicial cases in the courts of Kerman (2792 cases) and Jiroft (191 cases) in the years 1391 and 1392. After collecting data, correlation coefficient test was used to determine the relationship between components and T-test to check the difference between variables.
Findings and conclusion: The results showed that Afghan citizens living in Jiroft County are more at risk and migrants in Kerman are more offenders. There is also a direct relationship between the status of residence and the level of crime in Afghan perpetrators, and those who do not have a residence card are committing heavier offenses; this is true of the funds that they intend to return to Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Aliens
  • Criminal Capacity
  • Pre-Criminal Situation
  • Criminal Personality
ابوالمعالی، خدیجه. (1389). نظریه­های جرم­شناسی و بزهکاری (با تاکید بر شناخت اجتماعی). تهران: انتشارات ارجمند.
بابایی، محمدعلی. (1390). جرم شناسی بالینی. تهران: نشر میزان.
برومند، آرمین. (1383). حقوق بشر و حمایت از پناهندگان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1381). ترمینولوژی حقوق. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش
زند رضوی، سیامک، رحیمی پور انارکی، ناهید، مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایرانی و افغان در استان کرمان بر پایه چهار اصل پیمان نامه حقوق کودک، مجله مطالعات اجتماعی ایران، بهار1390، دوره 5، شماره 1، صص 20-1
صفا، عزیزالله. (1373). تاریخ جیرفت و کهنوج. تهران: انتشارات مرکز کرمان شناسی.
عمید، حسن. (1388). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات فرهنگ نما.
غلامی، علی. (1381). نحوه کنترل و نظارت ناجا بر افاغنه و تأثیر آن بر جرائم و مقایسه تطبیقی آن با کشور پاکستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
فدوی بنده­ قرایی، احمد. (1386). جایگاه پناهندگان در اسلام و حقوق بین­الملل، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
کریمی موغاری، زهرا. (1383). تأثیر مهاجران افغانستانی بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصای ایران، (18)، صص 57-88.
مارتین، فیلیپ، ویگرن، جوناس. (1386). مهاجرت بین­المللی (رویارویی با چالش­ها)، (ابوالقاسم ناظمی و محمد عاملی خراسکانی، مترجمان). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
ممتاز، فریده. (1387). انحراف اجتماعی (نظریه‌ها و دیدگاه‌ها). تهران: شرکت سهامی انتشار.
ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری. (1380). جرم­شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم­شناسی). (علی شجاعی، مترجم). تهران: انتشارات سمت.