تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: آثار مخرب پدیده فساد اداری به‌ویژه تأثیر ویران‌گر آن بر روند توسعه و اعتماد عمومی و اعتبار دولت، آن را به بحرانی اساسی در سراسر جهان تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که مقابله با مظاهر گوناگون این پدیده برای پاک‌سازی نظام اداری در یک کشور ضروری است. در این میان جرم ارتشاء به‌عنوان مهم‌ترین مصداق، بستر و زمینه‌ساز دیگر مفاسد اداری محسوب می‌شود. همچنین جرم به‌عنوان مهم‌ترین مصداق جرائم علیه اعتماد عمومی کارآیی و اثر بخشی ادارات و سازمان­ها را به‌شدت کاهش داده و روند ارائه صحیح خدمات را دچار اختلال شدید می‌کند.
روش‌شناسی: پژوهش‌ حاضر، از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند.
نتایج و یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که صرف وضع قوانین و مقررات در مقابله با جرم ارتشاء، مادامی که بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی جامعه و تغییرات ارزشی صورت گیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. اصلاح فرهنگ، توجه به ویژگی‌های فرهنگی خاص هر جامعه، ریشه‌کن ساختن خرده فرهنگ فساد و تغییر نظام ارزشی مبتنی بر آن در یک جامعه به‌عنوان راهکاری کارآمد، مسیر مقابله با این جرم را تا حد زیادی هموار خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Culture on Administrative Corruption, with an Emphasis on the Crime of Bribery

نویسندگان [English]

  • abbas shiri 1
  • Elham Jafarpoursadegh 2
2 university of tehran
چکیده [English]

Background and Objectives: The destructive effects of the phenomenon of corruption, especially its devastating impact on the development of public confidence and the credibility of the state, have transformed it into a fundamental crisis around the world, in which the counteraction to the various manifestations of this phenomenon for the purification of the administrative system in a country It is essential. In the meantime, bribery is considered as the most important case, the bedrock and other causes of administrative corruption. Also, crime as the most important case of crimes against public trust greatly reduces the efficiency and effectiveness of agencies and organizations, and severely disrupts the process of delivering the services properly.
Methodology: The present research is applied in terms of its purpose and materials were collected and analyzed using library resources.
Results and conclusion: The results of the research show that the mere implementation of laws and regulations in the fight against bribery, while not taking into account the cultural infrastructure of the community and value changes, will not be effective. Correcting culture, paying attention to the specific cultural characteristics of each society, eliminating the subculture of corruption and changing its value system in a society as an effective way will greatly pave the way for tackling this crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Bribery
  • Criminology
  • Subculture of Corruption
  • Cultural Characteristics
  • Changing Value of Society
آجرلویی، محمود. (1391). نقش رسانه‌های گروهی در پیشگیری از جرائم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 7(22)، صص 129-152.
آزادنیا، ابوالفضل. (1391). روانشناسی سلامت اداری و اجتماعی: بررسی عوامل فردی و اجتماعی فساد. چاپ دوم. تهران: انتشارات نیکوروش..
احمدی، علی‌اصغر. (1380). عناصر آسیب‌زا در فرهنگ ایران، فردگرایی. پیوند. شماره 258، صص 430-435.
احمدی، اصغر. (1389). عوامل فرهنگی بروز فساد اداری و موانع فرهنگی مبارزه با آن. پژوهشنامه فساد اداری، زمینه‌ها و راهبردها، شماره 52.
اکرمن، سوزان رز (1385). فساد و دولت (علت‌ها، پیامدها و اصلاح). (منوچهر صبوری، مترجم). تهران: انتشارات پردیس دانش.
خلف‌خانی، مهدی. (1389). تحلیلی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری. پژوهشنامه فساد اداری، زمینه‌ها و راهبردها، شماره 52، صص 55-96.
ذکایی، محمد سعید. (1391). جرم‌شناسی فرهنگی و مسئله جوانان. انجمن جامعه‌شناسی ایران، 13(1 و 2)، صص 58-83
رابینز، استیفن پی و جاج، تیموتی ای. (1390). رفتار سازمانی. (سیدمحمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق، مترجمان). جلد اول. تهران: انتشارات نوین.
رفیع‌پور، فرامرز. (1387). توسعه و تضاد، چاپ هفتم. تهران: انتشارت شرکت سهامی انتشار.
شیری، عباس، (1395). تقریرات درس جرم‌شناسی فرهنگی، مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران.
صالحی امیری، سیدرضا. (1392). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، چاپ پنجم. تهران: انتشارات ققنوس.
صداقت‌زادگان، شهناز. (1389). تحلیل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی در قالب مدل وفاق اجتماعی. مجموعه مقالات بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر منافع فردی. تهران: انتشارات باز.
فرهی بوزنجانی، برزو و هوشنگی، مهدی. (1389). بررسی نقش ارتباط سه گانه فرهنگ سازمانی، اخلاق کار و الگوی رفتاری در ایجاد سلامت اداری. مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری. تهران: انتشارات زمان نو.
قرنی، محمد و همکاران. (1389). بررسی و تحلیل فساد با اصول حکمرانی خوب و اثرپذیری آن از فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: فساد اداری). مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت اداری. تهران: انتشارات زمان نو.
گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه‌شناسی. (حسن چاوشیان، مترجم). تهران: انتشارات نی.
نجفی‌توانا، علی. (1389). جرم‌شناسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات آموزش و سنجش.
ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری. (1388). جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی). (علی شجاعی، مترجم). چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.
Brovkin, V. (2003). Corruption in the 20 th century Russia. Crime, Law and Social Change, (40), pp 195-203.
Brunetti, A; Weder, B. (2003). A Free Press is Bad News for Corruption. Journal of Public Economics, (87), pp 1801-1824.
Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations (2nd ed.), Thousand Oaks, Sage.
Martin, K. D; Cullen, J.B. Parbo Teeah, k Praveen. (2007). Deciding to Bribe: A Cross- level Analysis of Firm and Home country Influences on Bribery Activity. Academy of Management Journal, 50(6), pp 1401-1422.
Park, H. (2003). Determinants of Corruption: A Cross-National Analysis. Multinational Business Review, 11(2), pp 29-48.
Swamy, A; knack, S; Lee,Y; Azfar, O. (2001). Gender and Corruption. Journal of Development economics, 64, pp 25-55.
Taylor, E. B. (1871). Primitive Culture. New York: NY
U.N. (2011). Corruption in Serbia (Bribery as Experienced by the Population). United Nation Office on Drugs and Crime.
Nogare, M. (2009). Role of media in curbing corruption: the case of Uganda under President Yowerik. Museveni during the ''no-party'' system. DESA working paper, (72), pp 1-28.