چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد امارات متحده عربی

چکیده

زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت‌های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده‌سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می‌توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تأکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش‌هایی وجود دارد از جمله پرسش‌های پژوهش حاضر است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد.
نتایج و یافته‌ها: آنچه از پژوهش حاضر به‌دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان‌های دولتی از یک‌سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می‌شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ‌سازی رویه‌های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Crime Prevention through the Participation of State Institutions

نویسنده [English]

  • alireza bavi
khuzestan judiciary
چکیده [English]

Background and Aim: Specialization of the duties of state institutions has led to dispersion of preventive tasks. For this reason, it is necessary to consider the need for the integration and preventive participation of state institutions in the implementation of preventive measures. What governmental bodies, both judicial and non-judicial, can be used to prevent crime, and to what extent the functions of these state institutions are emphasized on crime prevention, and to apply a comprehensive approach to participating in this crime. What challenges do the state institutions have among the research questions?
Methodology: This research was arranged using descriptive analysis method using library resources. In this regard, information was gathered by referring to various sources, as well as reviewing the procedures of the actors' institutions in the field of crime prevention and various provisions of the information.
Results and conclusion: What emerged from this study is that the failure to realize the multi-institutional approach, coherence and inconsistency between institutions and government agencies on the one hand, as well as the lack of a comprehensive legal framework on the other hand, are important barriers to institutional prevention. In this regard, the management unit's view, by strengthening the possibility of monitoring and integrating the preventive initiatives of different institutions, will lead to a coherent approach, while coordinating preventive procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Participation
  • Governmental Institutions
  • Prevention Management
  • Crime Prevention Challenges
اصغری، عبدالرضا و سرمدی واله، علی. (1391). پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، آموزه‌های حقوق کیفری، دوره جدید، شماره 4، صص 143-166.
جندلی، منون. (1395). درآمدی بر پیشگیری از جرم (تعاریف، تاریخچه، رویکردها و دورنماها). چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
رستمی غازانی، امید. (1390). مسئولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تأکید بر لایحه قانونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی.
دو روسنی، ژول و بیشون، جون. (1370). روش تفکر سیستمی. (امیرحسین جهان بگلو، مترجم). تهران: انتشارات پیشرو.
زینالی، امیرحمزه. (1387). سرمایه اجتماعی: بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران. مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
سرور دهنوی، ابراهیم. (1392). پیشگیری وضعی در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
سلاجقه، سعادت. (1391). رویکرد پیشگیری از جرم در قوانین امور گمرکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
شجاعی، محمدرضا. (1390). نقش سازمان بهزیستی کشور در پیشگیری از جرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی.
صبح‌دل، محمد. (1396). جایگاه حقوقی قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی. مجله قانون یار، 4(4)، صص 93-108.
علیوردی‌نیا، اکبر. (1393). مدیریت پیشگیری از جرم در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2(8)، صص 37-58.
کلانتری، کیومرث. (1381). تحلیل بحران در حقوق موضوعه کیفری و راهکارهای خروج از آن. رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
لطیفی، غلامرضا. (1387). مدیریت شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
فخر، حسین و امید رستمی غازانی. (1390). مسئولیت قوه قضائیه در پیشگیری از جرم در پرتو بند 5 اصل 156 قانون اساسی، دو فصلنامه علامه، 11(32)، صص 97-124.
قربانیان، حسین و هراتیان نژاد، مجید. (1390). نقش نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از وقوع جرم. کانون وکلا، 53(116)، صص 189-201.
هوشیار حسینی، سید مهرداد. (1391). نقش پلیس در پیشگیری از جرائم سایبری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.