عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی گرایش گروه‌های اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می‌شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می‌شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم­آباد است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم­آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه‌ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا­داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد.
نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه­های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Women's Sexual Abuse in Khorramabad City

نویسنده [English]

  • tahereh nazari
danshgahdahgan
چکیده [English]

Background and Objectives: Sexual intercourse and the denial of the female character not only result in their isolation, but also cause the passivity of half the people of society, and with such a problem in society we will never be able to access equality, development and real peace. The purpose of this study was to investigate the social and cultural factors and outcomes of female sexual intercourse in Khorramabad city.
Methodology: The present study is an applied and descriptive-analytical research that is conducted through a survey method. The statistical population includes all 15- to 50-year-old women in Khorramabad, using the Cochran formula. The sample size was 373 and the sampling method was simple random sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The goodness of fitting theoretical structure, instrument validation, and independent t test and regression coefficient were used to analyze the data.
Results: Independent T-test showed that there is a significant difference between female sexual intercourse by type of coverage at 95% confidence level. The results of the structural equation show that social class, social support, social status, religiousness, age and lifestyle of women have a reciprocal and significant effect on their sexual intercourse.
Conclusion: Women's social participation and social networking have a positive and significant effect on sexual intercourse. The results of the final model showed that social support with direct effect (-0.232) explains the highest amount of variance of sexual harassment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual harassment
  • women's coverage
  • social participation
  • women's social networks
  • lifestyle
آبوت، پ و والاس، ک. (1381). جامعه­شناسی زنان. (منیژه نجم عراقی، مترجم). چاپ دوم. تهران: نشر نی.
آقاخانی، نادر؛ موسوی، احسان؛ افتخاری، علی؛ اقتدار، سامره؛ زارعی، عباس؛ رهبر، نرگس؛ عسگرزاده، مریم و نیکونژاد، علیرضا. (1392). بررسی مقایسه­ای میزان خشونت خانگی تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد و غیرمعتاد مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی در شهرستان ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، (11)15، صص 907-917.
اعزازی، شهلا. (1384). ساختار جامعه و خشونت علیه زنان. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(14)، صص 66-84.
بیسلی، ک. (1385). چیستی فمینیسم، درآمدی بر نظریه فمینیستی. (محمد­رضا زمردی، مترجم). تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
داوودی، هما (1388). بزه دیده­شناسی زنان و زمینه­های مؤثر در کاهش جرائم. فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 14(50)، صص 1-20.
نوبهاری طهرانی علیرضا. (1392). تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان. تهران: مجد.
وایت، راب، هینس، فیونا. (1382). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. (روح الله صدیق بطحایی اصل، مترجم). تهران:‌ نشر دادگستر.
ریاحی، محمداسماعیل؛ لطفی خاچکی، طاهره. (1394). بررسی انواع و ابعاد مزاحمت­های خیابانی تجربه شده و مقابله فردی با آن، در میان دانشجویان دختر دانشگاه مازندران، 12(44)، صص 50-65.
صفاریان، محسن؛ مرادی، گل مراد و نریمانی، مریم. (1395). بررسی عوامل جامعه­شناختی مؤثر بر میزان مزاحمت­های خیابانی در شهر کرمانشاه، جامعه­شناسی زنان (زن و جامعه)، 7(1)، صص 77-103.
هارتمن، اچ. (1386). سرمایه­داری، مردسالاری و تفکیک شغل بر­اساس جنس. (شهلا اعزازی، سر ویراستار). مجموعه مقالات فمینیسم و دیدگاه­ها. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
Bowman, C. G. (2002). Street harassment and the informal gettoization of women, Harvard Law Review, 106(3), pp 517-580.
 Donohue, W., Downs, K. & Yeater, E. A. (1998). Sexual Harassment: A Review of the literature. Aggression and Violent Behavior. 3(2), p 23.
 Pina, A., Gannon, T. A. & Sunders, B. (2009). An Overview of literature on Sexual Harassment: Perpetrator, Theory, and Treatment Issues.Aggression and Violent behavior, (44), pp 76-78.
Nahar, P., Reeuwijk, M. & Reis, R. (2013). Contextualizing Sexual Harassment of Adolescent Girls in Bangladesh. Reproductive Health Matters, 21(41), pp 78–86.
 Lee, S., Song, J. & Kim, S. (2011). Experience and Perception of Sexual Harassment during the clinical Practice of Korean Nursing Students. Asian Nursing Research. (5), pp 170-176.
Lenton, R., M. D. Smith, J. Fox & N. Morra (2000). Sexual harassment in public places: Experiences of Canadian women, CRSA/RCSA, 36.4.