عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی. دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مخاطرات محیطی گرایش انسانی. دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی. دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می‌شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می‌شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم­آباد است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم­آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه‌ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا­داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد.
نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه­های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of social vulnerability in the Suburb Areas (Case study: Hesarak neighborhood of Karaj)

نویسندگان [English]

  • alireza darban astane 1
  • ahmad irankhah kokhaloo 2
  • hasan momeni 3
1 university of tehran
2 University of Tehran - Faculty of Geography - Department of Natural Geography
3 university of kharazmi
چکیده [English]

Background and Objectives: Social vulnerability is a creature created by the structural relations of groups and forces of society against the various pressures of nature and decisions and the capacity of society to respond to and respond to environmental hazards. The purpose of this study was to analyze the social vulnerability in the Âhaskar district of Karaj.
Methodology: The present research is applied in terms of its purpose and is of descriptive-analytical nature. Data were collected using a questionnaire. Data were analyzed by independent t-test, T-test, Anova and Duncan tests.
Results: The results of single-sample T-test indicated that vulnerability criteria were classified into three groups, with a mean of 2.30 with the least desirable and highest vulnerability, and then the participation rate and relation with mean 2.95 had the least degree of vulnerability. Also, the results of independent t-test showed that the Loon test was not statistically significant at 95% confidence level (sig = .27), so the assumption of equality of variances was considered. Accordingly, the calculated t value is 0.37 and the value (sig = .97), so the test is not statistically significant.
Conclusion: The study of social vulnerability showed that the research criteria on the level of Hesarak district of Karaj, follow certain patterns, which are formed at the level of neighborhood space and include a set of economic, social, cultural and behavioral processes. Has been. Therefore, it can be said that there is no statistically significant difference between the two neighborhoods (northern and southern harbors) in terms of vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Violence
  • suburb areas
  • Hesarak
  • Karaj Districts
ارونسون، الیوت. (1385). روانشناسی اجتماعی. (حسین شاکرکن، مترجم). تهران: نشر رشد.
افضلی، رسول. (1396). طراحی و ارائه راهکارهای استقرار نظام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران. (طرح پژوهشی). مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
امینی ورکی، سعید؛ مدیری، مهدی؛ شمسایی زفرقندی، فتح‌اله و قنبری نسب، علی. (1393). شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو. علمی پژوهشی مدیریت بحران، 3 (ویژه نامه هفته پدافند غیر عامل 93)، صص 5-18.
پاپی، عابدین. (1388). بوم‌شناسی منطقه حصارک بالا و پایین کرج.
جلایی‌پور، محمدرضا و محمدی، جلال. (1387). نظریه‌های متأخر در جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.
حیدری‌جوار،  فاطمه. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج. فصلنامه دانش انتظامی البرز، 1(1).
رابینگتون، ارل و واینبرگ، مارتین. (1393). رویکردهای نظری هفت‌گانه در بررسی مسائل اجتماعی. (رحمت الله صدیق سروستانی، مترجم). تهران: نشر دانشگاه تهران.
رجبی، آزیتا؛ سامانی، سمیرا و عسگری، عطیه. (1394). بررسی مؤلفه‌های مدل امنیت گستری در نسل سوم رویکرد CPTED. همایش ملی نگاه نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری. تبریز، شهرداری کلان شهر تبریز، دادگستری کل استان آذربایجان شرقی.
رحمتی، علیرضا؛ کلانتری، محسن؛ تومانیان، آرا و تیموری، حسین. (1393). تحلیل فضایی رابطه نوع کاربری زمین با ارتکاب بزهکاری با استفاده از مدل آنتروپی محلی (مطالعه موردی: رابطه کاربری‌های مسکونی، تجاری و بانک با وقوع بزه شرارت در شهر تهران). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره 8.
رئیس دانا، فریبرز. (1380). بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی اجتماعی ایران. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
زنگی آبادی، علی؛ پرهیز، فریاد و خیام باشی، احسان. (1394). تحلیل زمانی- مکانی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران). پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 4(1)، صص 95-116.
ستوده، هدایت اله. (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات). تهران: نشر آوای نور.
سراج‌زاده، سیدحسین. ( 1389). مسایل اجتماعی محله‌های شهر تهران. تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
شالچی، وحید و میرزابابایی، سیما. (1394). تجربه کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 25، صص 193-226.
صدیق سروستانی، سیدرحمت الله. (1385). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: نشر آن.
محمدی دهچشمه، مصطفی. (1390). مدلسازی مؤلفه‌های ریسک‌پذیر مؤثر در ایمن‌سازی شهر کرج. رساله دکتری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.
مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه آماری کشور.
موسوی ‌چلک، سیدحسن. (1383). مددکاری اجتماعی 1 (کار با فرد). تهران: انتشارات سمت.
میرجمشیدیان، علی؛ نعمت‌زاده و عباسپور، سیاوش. (1395). پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED). فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 4، صص 31-40.
نورائی، همایون؛ طبیبیان، منوچهر و رضایی، ناصر. )1392). تحلیل امنیت در سکونتگاه‌های غیر رسمی با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: محله خاک سفید تهران). هویت شهر، (13)، صص 11-22.