پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد حقوق خانواده. پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

زمینه و هدف: باوجود جرم‌انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش‌بینی پرداخت دیه به خسارت‌دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای انجام شد. به این منظور کتاب‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد.
یافته‌ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه‌دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش‌هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می‌شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه‌دیدگی کودکان بهره‌برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک‌سو ضریب ایمنی بزه‌دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می‌کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می‌شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می‌توان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم‌زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت‌گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of children victimization against Sexual offence

نویسندگان [English]

  • Atefeh Abbasi 1
  • atyeh Rangchi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Campus of Sisters of Imam Sadegh University
2 Master of Family Law. Sisters Campus of Imam Sadegh University
چکیده [English]

As a special features of children and adolescents، Prevention of victimization in Sexual offence and Investigation of the methods about prevention of children Sexual victimization, is necessary. Despite the criminalization a variety of Sexual offences as a Hadd (legal punishment) and Tazir and predictions payment of the diyeh(compensation) to victim؛ also the balance commit a Sexual offences are considerable .So it is important to use the non-criminal prevention strategies as a social and Situational prevention of crimes in three levels of primary secondary and Third . On one side، high safety factor and effective role of victim due to reduction of crimes and increase penalties. On the others during the conception of crimes؛ identification the factor of risk and causes of commit a crime due to eliminate or deactivate the effective factors .Planning and suitable policy causes improvement and elimination of factors that create crimes through correction of medicine، family life، education، home and leisure time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child
  • Adolescent
  • Sexual Offenses
  • Situation Prevention
  • Social Prevention
آقابیگلو، عباس. (1380). کودک آزاری. تهران: کتاب آوند دانش.
بیات، بهرام. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور (پیشگیری اجتماعی از جرم)، تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
الجبلی العاملی، زین‏الدین بن علی. (1413 ق). ‌مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام.‌ قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
جعفری ‏لنگرودی، ‏ محمد جعفر. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
حدادزاده نیری، محمدرضا. (1388). پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی در جرایم جنسی به عنف. ماهنامه دادرسی، (75)، صص 39-41. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/477503
رایجیان اصلی، مهرداد. (1383). رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم. مجله حقوقی دادگستری، (48 و 49)، صص 123-168. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/file/download/article/20120329110345-2101-81.pdf
شیری، عباس. (1386). نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 2(2)، صص 15-52. قابل بازیابی از: http://cps.jrl.police.ir/article_13415.html
عباچی، مریم. (1388). حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد. تهران: مجد.
عباچی، مریم. (1383). پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان. مجله حقوقی دادگستری، (47)، صص 49-86. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/221626
گسن، ریموند. (1370) جرم‌شناسی کاربردی. مهدی کی‌نیا، مترجم. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى‌. (بی‏تا). ‌حدود، قصاص و دیات. تهران: مؤسسه نشر آثار اسلامى.
معین، محمد. (1362). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
موسوی الخمینی، روح‌الله. (بی تا). تحریر الوسیله. نجف: مطبعة الآداب
موسوى اردبیلى، سیدعبدالکریم. (1427ق). ‌فقه الحدود و التعزیرات‌. قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله‌.
میرخلیلی، محمود. (1387). توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری. مجله مطالعات حقوق خصوصی. 38(3)، صص 297-316. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/881855
نجفی ‏توانا، علی. (1385). نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان (از دیدگاه جر‌م‌شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی). تهران: آموزش و سنجش.
نجفی، محمدحسن ‏بن‏ باقر. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نیازپور، امیرحسن. (1383). حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران. مجله حقوقی دادگستری، (۴۸ و ۴۹)، صص 169-226. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/484554