نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

چکیده

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال‌های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش‌های‌ جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می‌کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت‌اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است.
روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای سهمیه‌ای، خوشه‌ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه‌های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر‌های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل‌کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه‌های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت‌های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Police Restorative Functions in Preventing Theft in Arak Urban Suburbs (With emphasis on the theory of restorative justice)

نویسنده [English]

  • abbas khosravani
PhD in Sociology of Social Issues of Iran
چکیده [English]

In recent years, the restorative justice approach has been suggested as an effective method in the third phase of crime prevention in the police force. This approach introduces creative and dynamic criminal justice in order to legalize and expand non-criminal justice and in relation to human concepts and cultures and values ​​of civil society. The main objectives of restorative justice are: the principle of personal relationships, compensation, re-socialization, and social norms. The element of restorative justice in this article is voluntary, truth-telling, confrontation, agreement, support, non-disclosure. This research was conducted through survey and questionnaire technique in nine suburbs of Arak city using three-stage sampling method. A simple quota, cluster and random sample of 379 households with emphasis on the theory of justice The purpose of the present study was to evaluate the impact of police restorative functions on tertiary prevention of theft. Results of data analysis showed that all the research hypotheses were confirmed and based on Kendall correlation coefficients between all independent variables with theft prevention. There is a significant relationship and the most influential variable is truth telling. Based on the results of the research, emphasis is placed on the role of the police as facilitator, promotion of restorative justice in NSA programs, utilization of in-house capacities and specialized training of personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative justice
  • prevention
  • suburbs
  • theft
  • police
ابراهیمی، شهرام. (1388). مجموعه رویه‌های بین‌المللی پیشگیری از جرم. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان.
ابراهیمی، نصیبه و کلانتری، کیومرث و صفری کاکرودی، عابدین. (1397). تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم. فصلنامه انتظام اجتماعی، 10(2)، صص 229-250. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/395016
بارانی، محمد. (1396). پلیس و میانجی‌گری کیفری (مورد مطالعه: کلانتری‌های تهران). دانش انتظامی، (76). صص 121-146. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/375520
بریث ویت، جان. ( 1385). عدالت ترمیمی. مهرداد رایجیان اصلی، مترجم. نشریه تحقیقات حقوقی، (43)، صص 521-570. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/7232
بیات، بهرام، شرافتی‌پور، جعفر و عبدی، نرگس. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع‌محور (پیشگیری اجتماعی از جرم). تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
حاجی خسروی، فرزانه. (1394). جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری. پایان نامه دکتری رشته حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران.
سلیمی، اکبر. (1396). الگوی مدیریت پیشگیری اجتماعی از بزهکاری نوجوانان، رساله دکتری، دانشگاه علوم انتظامی امین.
شیری، عباس. (1385). پارادایم‌های عدالت کیفری، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (74)، صص 213-245. قابل بازیابی از: https://www.magiran.com/paper/410191
 کارولین هویل؛ نیکوکار، حمیدرضا. (1391). عدالت ترمیمی، بزه‌دیدگان و پلیس. بارانی، محمد، مترجم. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. 7(23)، صص 177-224. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1041977
مظفری زاده، سجاد، ( 1391 ). ترمینولوژی جرم شناسی، تهران: نشر بهینه.
 مقدسی، محمدباقر؛ میرزایی، محمد؛ غنی، کیوان. (1397). برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران. پژوهشنامه حقوق کیفری، (17)، صص 187-214. قابل بازیابی از: https://jol.guilan.ac.ir/article_2890.html
میرزایی، محمد؛ مسعودی، عباس. (1390). نقش پلیس در اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی. فصلنامه کارآگاه. 5(17)، صص 84 -107. قابل بازیابی از: http://det.jrl.police.ir/article_10500.html
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1387). از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی. الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه‌های حقوقی)، 3(3 و 4)، صص 3-38. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/file/download/article/20120326104546-1100-64.pdf
نوروزی، بهرام؛ بارانی، محمد و سرکشیکیان، سیدمحمدحسین. (1390). پیشگیری از جرم از نظریه تا عمل. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
وروایی، اکبر و فاطمی موحد، حمید. (1395). پیمایش جرم، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 
Braithwaite, J. (2002). The Rise and Risks of Restorative Justice. British Journal of Criminology, Hart Publishing, Oxford.
Divyani. K. (2011). An ontology of slum for image-based classification, Computers, Environment and Urban Systems.
Drakakis-Smith, D. (2000). Third world cities. London: Rotledge.
Hall, P & Pfeiffer, U. (2000). Urban: E & F. N spon.
Hudson, B. (1987). Justice Thorough Punishment: A Critique of the Justice Model of Correction. London: Macmillan Education.
Mel, lofty. (2002). Restorative policing, Thames valley police, England.
Menkel, C. (2007). Restorative Justice: What Is It and Does It Work?. Annual Law Review. (3), pp 10-27.
Potter, R. B & S. Lioyd-Evans. (1998). the city in the developing world. Essex: Longman.
Walker, Stephen. P. (2008). Accounting, paper shadows and the stigmatized poor; The Journal of Accounting, organizations and society, (33).
دوره 2، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 97-118
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 10 مرداد 1398