وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه قم

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش‌های موضوعی آن‌ها برای روشن ساختن این مهم است ‌که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه‌ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه‌ها و زیرشاخه‌ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند.
روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به‌منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه‌های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه‌گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند.
یافته‌ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده‌دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش‌های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می‌شوند. صاحب ‌امتیاز 18 نشریه، دانشگاه‌ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه‌ها هستند. براساس یافته‌های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه‌ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می‌شوند. این یافته‌ها نقش پررنگ دانشگاه‌ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistics and content analysis of crime prevention research findings

نویسندگان [English]

  • reza Karimi 1
  • Ahmad Fadavi 2
1 Faculty member of Qom university
2 Assistant Professor of Law Department of Payame Noor University of Mashhad
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of the present study is to quantify the information produced and to identify their subjective tendencies in order to clarify that according to the Iranian-Islamic model, which areas of crime prevention have more information and which branches and subcategories have received less attention and need more attention. Have more reviews.
Method: The present study is quantitative in approach and in terms of purpose. Content analysis was used to determine the thematic orientation of the articles. The research population is 7910 articles indexed in specialized databases in the field of crime prevention. Data gathering tool is a researcher-made checklist based on Iranian-Islamic crime prevention model. After identifying the topics of the articles, the degree of overlap of the articles with the Iranian-Islamic Model of Crime Prevention was measured and the topics that were the most and the least percent over time were identified.
Results and Results: In the field of crime prevention 557 journals are responsible for publishing articles in this field and about seventy percent of their researches are published in fifty core journals. He owns 18 journals, universities, and 28 centers and institutes. According to the findings of fifty journals with the highest number of articles, twenty journals are published by universities and government centers and 15 journals by universities and military and judicial centers. These findings highlight the strong role of universities and military and judicial centers in the prevention of crime during and after the crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situation
  • Scientometrics
  • Content Analysis
  • Crime Prevention
  • Research Achievements
حری، عباس. (1381). مطالعه میزان همبستگی موضوعی پایان‌نامه‌ها و مقالات فارسی در رشته کتابداری و اطلاع‏رسانی. مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی، 32(1)، صص 43- 71.
رضاخانی مقدم، حامد. (1390). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های آموزش بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال‌های 1349-1389. پیاورد سلامت 5(1)، صص 80-90.
عصاره، فریده؛ عبدالحمید معرف زاده و زهرا یوسفی (1389). بررسی روابط درون و میان ‌رشته‌ای در بروندادهای علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در پایگاه دایالوگ، طی سال‌های 1972–2009: یک تحلیل استنادی مجله به مجله. فصلنامه اطلاع‌شناسی، 30(4)، صص 147-167.
علیجانی، رحیم و کرمی، نورالله. (۱۳۸۷). مطالعات سنجش کمی: کتابسنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی، و وب‌سنجی. تهران: نشر چاپار
قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین و عجمی، سیما. (۱۳۹۰). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، 8(1)، صص 82-92.
کریمی، رضا. (1390). تحلیل محتوای ترجمه متون اسلامی. مجله پژوهش وحوزه، (37)، صص 213-238.
گرامی‌راد، فاطمه؛ محمدی، مهدی؛ سرلک، نرگس. (۱۳۹۳). تحلیل محتوای مقاله‌های مجلات علمی پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7(23)، صص ۱۰۵ – ۱۲۲.
قانون پیشگیری از جرم. (1396). مجلس شورای اسلامی.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه. (1391). راهنمای کارگاه علمی - کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی. تهران: نشر میزان.
 
Osman, Ossama T. (2010). Troubled Minds in the Gulf Health Research in the United Arab Emirates (1989-2008). Asia Pac J Public Health. 22(3), pp 48-53.
Tavsancil, Ezel; Buyukturan, Esin Bagcan; Ozmen, Deniz Tugce. (2012). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, pp 5756-5762.
Anil kumar, Nishtha Dr. (2014). Identification of Research Trends at Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, India Library.
Mavi, Duygu, Uzunboylu Hüseyin. (2014). Content Analysis Of Articles About Computer Teaching Methods: A Content Analysis Study Social and Behavioral Sciences CY-ICER, Procedia, (143), pp 1171– 1176.
Umar, S. (1995). Content analysis Journal literature in library and information science from june 1994 to june 1995. Master research. Kent state university.
Aliyu, Yahaya; Abba, Tukur. (2009). Analytical Study of Master of Library Science Dissertations at the University of Maiduguri, Nigeria, Library Philosophy and Practice, pp 24-40.