تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

3 استادیار دانشکده ثبت و مدیریت قضایی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

زمینه‌ و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت‌های گوناگونی تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که بودجه‌ای به موضوعی اختصاص داده می‌شود یا برنامه‌ای برای سلامت همگانی طراحی می‌شود، امکان سوء­استفاده توسط عده قلیلی فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد فساد می‌تواند در تمام لایه‌های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می‌آیند و بیشتر دولت‌ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت‌ فعالیت‌های خود قرار می‌دهند و در کشور‌های توسعه­یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند‌سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست‌ها تأکید می‌شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند‌سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است.
روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل‌های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع‌آوری مطالب، اسنادی است که با بهره‌گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله‌های دانشگاهی و بررسی گزارش‌های مرتبط انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند‌سازی شهروندان عبارت است از مهارت‌های مدیریتی توانمند‌سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه‌ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده‌ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم‌انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی، حمایت از شهود، گزارش‌دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Citizen Empowerment on Reducing Corruption

نویسندگان [English]

  • mahmoud shahfiee 1
  • Moslem Aghaei Tough 2
  • Mohammad vazin Karimian 3
1 Master of Public Law. University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Assistant Professor of Public and International Law. University of Judicial Sciences and Administrative Services
3 Assistant Professor, Faculty of Law Registration and Management. University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Background and Aim: Corruption affects people's lives in many ways. When a budget is allocated to a topic or a plan is made for public health, abuses can be exploited. It seems that corruption can exist in all walks of life in today's society, while in today's world, citizens are one of the most important sources of urban management, and most governments are contributing to the stability and fulfillment of their goals. So, emphasis is always placed on empowering citizens to participate and contribute in the process of policy formulation and implementation. Therefore, the purpose of the present study is to provide mechanisms for empowering citizens to encourage them to participate more actively in reducing corruption.
Methodology: Considering that the present study was conducted on one of the major urban problems at present, it is an applied type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is documentary via using existing sources such as books, internal and external articles, academic dissertations and reviews of related reports.
Results and Conclusion: Preventive strategies to tackle corruption through empowering citizens include empowered management skills, accountability, increased negotiation and persuasion, planning participation, establishing autonomy through setting boundaries, sharing information among citizens, engaging people, setting goals, delegating authority, specifying the future outlook, raising public awareness, supporting witnesses, reporters and informants, and trusting citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Empowerment
  • Corruption
  • Preventive Solutions
  • Citizenship Rights
احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا. (1388). حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، 3(8)، صص 3-18.
احمدی، اصغر و توکلی، محمود. (1388). بررسی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره بهینه امور شهری، جامعه­شناسی مسائل اجتماعی ایران، 1(2)، صص 74-81.
احمدی، فخری سادات. (1393). شهروندی و مشارکت مدنی: بررسی تأثیر آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی در شهر بر فرآیند تحقق حقوق شهروندی (مورد مطالعه: شهر تهران)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
اسدی محل چالی، مسعود. (1394). توانمندسازی اجتماع‌محور در راستای تحقق حکمروایی خوب شهری. تهران: آرمانشهر.
اسماعیلی، محسن. (1396). گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
انصاری، باقر. (1397). حق دسترسی به اطلاعات: آزادی اطلاعات. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
انصاری، باقر. (1390). مطالعه تطبیقی حق دسترسی رسانه‌ها به دادرسی‌ها و اطلاعات قضایی. فصلنامه پژوهش حقوق، 13(35)، صص 275-296.
ایزدی، صمد و آقامحمدی، علی. (۱۳۸۶). آموزش شهروندی، حقوق انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در نظام آموزشی، چاپ اول. تهران: نشر مرکز مطبوعات و انتشارات.
آقایی طوق، مسلم. (1396). ابعاد حقوقی توانمند­سازی بیمه شدگان. تهران: آوش.
بی‌نام. (1397). مرکز توانمند‌سازی حاکمیت و جامعه. خبرنامه شفافیت و مقابله با فساد. تهران: پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی.
پارسا، یاشار. (1396). ریشه فساد در ایران: واکاوی فساد قضایی و چگونگی گسترش سرطانی آن در کشور. نیویورک: ایران آکادمیا.
پرهام، رامین. (2017). مرکز آموزش شهروندی، نقش شهروند. نیویورک: انتشارات الکترونیکی توانا.
تانزی، ویتو. (1378). مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، مترجم. اطلاعات سیاسی­ـ اقتصادی، (149-150)، صص 182-189.
جاوید، محمدجواد. (1395). بررسی و نقد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم. تهران: مخاطب.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1385). مبسوط ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
دادخدایی، لیلا. (1390).  فساد مالی­- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: میزان.
دادگر، حسن. (1383). فساد مالی. تهران: کانون اندیشه جوان.
زادمهر، رامین. (1396). نقش فرهنگ سازمانی، تعهد و وفاداری سازمانی در مقابله با فساد اداری و مالی. نشریه علمی پژوهشی و اطلاع­رسانی مدیریت، (190)، صص 25-44.
عباسی کارجگان، داود و اسدی، محمودرضا. (1392). رابطه توانمندسازی شهروندان منطقه 18 تهران با مشارکت در مدیریت شهری. اقتصاد و مدیریت شهری، 1(3)، صص 75-93.
قاسمی، وحید. (1389). بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003 سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی.
قلی‌پور، آرین و رحیمیان، اشرف. (1388). رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه رفاه اجتماعی، 11(40)، صص 29-62.
کاظمی، سیدعلی. (1386). موانع و چالش‌های تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران. مجله حقوقی دادگستری، 71(58)، صص 119-134.
کیشانی فراهانی، عزت‌الله و محسن فرمهینی فراهانی، اکبر. (1392). مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی- ایرانی. فصلنامه مطالعات ملی، 14(4)، صص 52-63.
محمدی، مجید. (1378). جامعه مدنی ایران. تهران: انتشارات مرکز.
نرگسیان، عباس؛ جمالی، قاسمعلی؛ هراتی، مسعود و آذری، حسین. (1397). بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان. فصلنامه مدیریت دولتی، 10(2)، صص 290-305.
نوروزی، مجتبی.­(1384). توانمند‌سازی کارکنان. کنترولر، (19)، صص 21-39.
همتی، مجتبی. (1386). حقوق شهروندی و مشارکت در اداره امور شهر. مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی.
فرخ سرشت، بهزاد. (1383). بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران. دانش مدیریت، (66)، صص 65-84.
رحیمیان، نرگس. (1393). بررسی فساد اقتصادی و راه‌هی مبارزه با آن. مجله اقتصادی، (9 و 10)، صص 103-116.
Narayan, D. (2005). Measuring Empowerment, Cross-Disciplinary Perspectives. Washington, D. C: The World Bank.
Turner, s .brayan. (1990). Outline of a Theory of Citizenship, sociology, 24(2), pp 189-217.