حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

زمینه و هدف: «شفافیت اطلاعات» طرحی است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه فعالیت‌های عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می‌کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت‌هایی که انجام می‌شود را رصد کنند و در صورت نیاز بررسی‌ کارشناسی کنند تا بتوانند با ارزیابی‌های خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادی بشتابند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقابله با جرائم حوزه اقتصادی، توجه به راهکارهای پیشگیرانه که از آن جمله می‌توان به مقوله «شفافیت اطلاعات» اشاره داشت، حائز اهمیت است.
روش‌: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به روش اسنادی، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند.
نتایج و یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اعمال اصل شفافیت است. در راستای حمایت از اصل شفافیت، اولین نکته، توجه به مسئله تقنین و تصویب قانونی مبنی بر راه-اندازی سامانه جامع برای ثبت و انتشار تمام فعالیت‌های مالی و اقتصادی افراد در راستای اعمال اصل شفافیت و حمایت قاطع دستگاه عدالت کیفری از طریق وضع ضمانت اجرای مناسب و تحقق اصل شفافیت و در نهایت نیل به عدالت اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal support for the transparency of information in the economic system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Taheri Nasab 1
  • Jafar Hasani 2
1 Master of Criminal Law and Criminology. University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Background and Aim: Transparency of Information is a project that aims to expose all public activities related to society and tries to make it easier for citizens to observe the activities that are being done and if needed. Undertake a peer review so they can counteract the growth of economic crime by their assessments. Therefore, given the importance of dealing with crime in the economic field, it is important to consider preventive measures, including the term "transparency of information".
Methodology: The purpose of this study is practical and descriptive-analytical in terms of type of research.
Results and Findings: The results show that one of the most effective means of preventing economic crimes is the application of the principle of transparency. In support of the principle of transparency, the first point is to consider the issue of legalization and adoption of a comprehensive system for the registration and dissemination of all financial and economic activities of individuals in line with the principle of transparency and the firm support of the criminal justice system through Ensuring proper implementation and realization of the principle of transparency and, ultimately, economic justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • economic criminal law
  • economic crime