نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

زمینه و هدف: بزه‌دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص، جزء اقشار آسیب‌پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه‌دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه‌دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه‌ای می‌سازد. روش‌های پیشگیری از طرف مقام‌های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه‌دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه‌های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش‌ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت‌های ارتکاب جرم بر بزه‌دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه‌دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه‌دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Judicial Officer in the Prevention of Secondary Crimes due to Sexual Offenses

نویسنده [English]

  • Behnaz Gholamnia
Master of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Background and Aim: Sexual offenders are vulnerable because of their specific characteristics and because sexual offenses play an important role in the family and society, these victims will suffer severe consequences that they will not be exposed to. Second, it requires special support. Preventive measures by judicial authorities include a comprehensive and inclusive justice system. In this study, we try to investigate the preventive measures of the judicial officer in preventing secondary victimization of sexual offenses.In this study, we try to investigate the preventive measures of the judicial officer in preventing secondary victimization of sexual offenses.
Methodology: This study is an applied, descriptive-analytic one that was conducted using the laws, regulations, and documentary sources.
Findings and Results: The results of the study showed that crime prevention programs seek to establish position-based methods and strategies to reduce the opportunities for crime to be committed and to minimize their victimization so that the crime is not victimized again. To support them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary victimization
  • sexual offenses
  • judicial discipline
  • crime prevention