راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

زمینه و هدف: فضای مجازی به لحاظ ویژگی­های منحصر به فردی که دارد راه ارتباط الکترونیکی بین ذهن انسان­ها را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم می­آورد و این ارتباط و تعامل دوسویه منتج به تکوین شکل­گیری فرهنگ (و اخلاق به عنوان اصلی­ترین عنصر تشکیل­دهنده فرهنگ) می­شود. فضای مجازی بستر و ابزار مناسبی برای ارتقاء امنیت اخلاقی و هدایت اخلاقی فراهم آورده است. هدف این پژوهش دستیابی به سند راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب‌ها است.
روش: نوع پژوهش کاربردی - توسعه­ای و روش آن تبیینی­ - اکتشافی است که به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نهادها و سازمان­هایی از قبیل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فرهنگی کشور، حوزه علمیه، دانشگاه دفاع عالی ملی، دانشگاه تهران و دانشکده علوم و فنون فارابی مشتمل بر1150 نفر هستند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: با تجزیه و تحلیل عواملِ راهبردی امنیت اخلاقی در فضای مجازی و تعیین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، چهار موقعیت راهبردی حاصل شد و برای ارزیابی دقیق راهبردها و مشخص کردن اولویت اقدام هر یک از آنها، بعد از تدوین راهبردهای اولیه، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارجحیت هر راهبرد نسبت به دیگری مشخص شد. برای مشخص کردن میزان تأثیر و نقش هر کدام از راهبردها در امنیت اخلاقی در فضای مجازی، راهبردهای به دست آمده در قالب پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع و پس از جمع­آوری، بارهای عاملی و همچنین معناداری آنها بررسی شد و راهبردهایی که معنادار نبودند و همچنین راهبردهایی که دارای ضریب تعیین پایین بودند از مدل حذف شدند و در نهایت 44 راهبرد تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Moral Security Strategies in Cyberspace and Providing Preventive Solutions

نویسنده [English]

  • Seyyed Morteza Mousavian
Member of the faculty of IRIB
چکیده [English]

Background and Aim: Due to its unique characteristics, cyberspace provides a way for electronic communication between human minds without temporal and spatial constraints, and this mutual interaction results in the development of culture (and ethics as the main constituent of culture). The cyberspace has provided a good platform for ethical security and ethical guidance. The purpose of this study is to obtain a strategic document on ethical security in cyberspace and to present strategies for prevention of harm. Methodology: The study is an applied- developmental research and utilized an explanatory – exploratory mix method. The statistical population of the study included institutions and organizations such as the Secretariat of the Supreme Council for Cyberspace, the Secretariat of the Supreme Cultural Council of Iran, the Seminary, the National Defense University, the University of Tehran, and the Faculty of Science and Technology of Farabi. Questionnaire was used for data collection and hierarchical analysis and confirmatory factor analysis were used for data analysis. Results and Conclusion: Four strategic situations were obtained by analyzing strategic factors of ethical security in cyberspace and determining matrix of position evaluation and strategic action, and to evaluate strategies precisely and prioritize each action, the hierarchical analysis process was used. To determine the impact and role of each strategy on ethical security in cyberspace, the questionnaire strategies were distributed in the research community and after collecting data, factor loadings as well as their significance were examined. Strategies with low coefficient of determination were excluded from the model and finally 44 strategies were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Ethical Security
  • Moral Harms
  • Virtual Space