سرمقاله: جرم شناسی فساد مالی و جرائم اقتصادی، ضرورت پیشگیری و مقابله همه جانبه

سخن سردبیر

چکیده

پیچیده‌تر شدن روزافزون زندگی اجتماعی ابعاد مواجهه جامعه با جرائم را نیز از گستردگی و پیچیدگی رو به تزایدی برخوردار کرده است؛ این گسترش و پیچیدگی موجب تنوع و تعدد ابعاد حمایتی و امنیتی زندگی انسان شده است، به گونه‌ای که اگر در قرون گذشته مهمترین بعد امنیت جوامع انسانی بعد امنیت نظامی یک کشور بوده و جامعه فقط خود را در برابر تهدیدات نظامی محافظت و تقویت می‌کرد، امروزه امنیت به تناسب مخاطراتی که جامعه با آن مواجه است، دارای ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی، زیست محیطی، سایبری و اخلاقی است. این ابعاد امنیتی علاوه بر جنبه داخلی و خرد، جنبه خارجی و کلان نیز داشته و جوامع با تجربه مواجه شدن با تهدیدات در تمام حوزه‌های امنیتی یادشده به سیاستگذاری پیشگیرانه و مقابله‌ای با این تهدیدات پرداخته‌اند؛ تعابیری مانند جنگ سایبری، تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی، ابعاد جدیدی از مخاطرات فراروی جوامع را نشان می‌دهند. یکی از مهمترین ابعاد این تهدیدات، جرایم علیه امنیت اقتصادی جامعه است.

عنوان مقاله [English]

Editorial: Financial Criminology and Economic Criminology, the Need for Prevention and Countervailing

چکیده [English]

The increasing complexity of social life has also increased the complexity and scope of the society's exposure to crime; this expansion and complexity has led to the diversification and multiplication of the protective and security aspects of human life, as if for centuries the most important dimension of security. Human societies have been the military security of a country since then, and society has only protected and strengthened itself against military threats. Today, security is proportional to the dangers that society faces, with political, military, cultural, economic, social and human, environmental dimensions. Is cyber and moral. In addition to the internal and micro, external and macro aspects of these security dimensions, and societies experiencing threats in all the areas of security mentioned above have developed preventive and counter-threatening policies such as cyber warfare, cultural aggression and economic warfare, They show new dimensions of the dangers facing societies. One of the most important aspects of these threats is crime against the economic security of society.