علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه ‌تهران

چکیده

زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد­ مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران­‌کننده‌ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد ­مخدر کشف و ضبط شده است. بی‌شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد ­مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود.
روش‌شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق‌ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه­‌ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه‌ای استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد­ مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد­مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد ­مخدر پیشنهاد می‌شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه‌های موجود در رسانه‌ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده‌ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد­مخدر اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of Youth and Juvenile Tendency to Drugs in Mahalat City and Prevention and Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Hamid Jalali 1
  • Saeeid Rastineh 2
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Farabi Campus, University of Tehran
2 Bachelor's Degree in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Background and aim: The trend of increasing number of drug addicts and seizures in Mahallat is a worrying situation, with about 52 kg of drugs seized in 2012. Certainly combating the tendency of youth and adolescents to use drugs needs understanding its causes to provide effective prevention and coping strategies.
Methodology: This is a descriptive-analytic research. The statistical population of the study consisted of 35 addicts who were treated and randomly selected. In this respect, a researcher-made questionnaire was distributed among them. Independent sample t-test was used to test the hypotheses.
Findings and conclusion: The results indicated that dependency on friends and peers, family role, drug availability, community curiosity and individual factors (such as age, education, etc.) affects youth and adolescents' tendency to drug addiction. In order to prevent and reduce the tendency of people to use drugs, it is suggested that different social institutions (family, school and community) modify existing media programs, create leisure activities, educate youth and teens, and raise family education, parental attention. Encourage your child's friends, families, and individuals to prevent drug-induced youth and adolescents from neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotic Drugs
  • Prevention
  • Addiction Prevention
  • Youth and Juvenile
  • Mahallat City
جمعی از نویسندگان. (1383). انجمن معتادان گمنام. کمیته ترجمه. تهران: نشر ترقی.
جهانگرد، یدالله. (1379). نحوه رفتار والدین با فرزندان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
دادگران، سیدمحمد. (1382). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروز.
ستوده، هدایت‌الله. (1381). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحراف). چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات آوای نور.
سلیمی، علی و داوری، محمد. (1385). جامعه‌شناسی کجروی. چاپ سوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شهیدی، محمدحسن. (1375). مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم. چاپ اول. تهران: انتشارات اطلاعات.
شیخاوندی، داوود. (1383). جامعه‌شناسی انحرافات وآسیب‌شناسی اجتماعی. چاپ دوم. تهران: نشر و پخش کتاب.
عربیان، نرگس. (1382). اعتیاد و راه‌های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده. مجله حیات سبز، شماره 3.
فرجیها، محمد. (1388). کاربرد یافته‌های جامعه‌شناسی در الگوهای پیشگیری. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم. تهران: اداره کل منابع ومتون درسی معاونت آموزش نیروی انتظامی.
فولادی، محمد. (1382). بررسی میزان عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با سرقت در میان جوانان. قم: انتشارات سازمان مدیریت وبرنامه­ریزی.
قربان حسینی، علی اصغر. (1368). پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد. جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
محمدزاده، شیرزاد. (1388). دوستان ناباب و اعتیاد. مجله ایران پاک، شماره 23.
مدنی، سعید. (1381). خانواده و اعتیاد، مجموعه مقالات دومین همایش آسیب‌های اجتماعی در ایران. تهران: نشر آگاه.
مهدوی، محمود. (1390). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار). تهران: انتشارت سمت.
مهدی خان، زهرا. (1382). والدین خودخواه، فرزندان رها شده. تهران: نشر پیکان.
موسی‌نژاد، علی. (1383). اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. مقالات اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی در ایران. جلد دوم. تهران: انتشارات آگاه.
هنری ماسن، پاول و همکاران. (1373). رشد و شخصیت کودک. یاسایی، مهشید، مترجم. تهران: نشر مرکز.
یعقوب، رستمی. (1388). بررسی شیوه‌های اثربخشی پیشگیری از اعتیاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نراق.