حقوق پیشگیری از جرم منبع سیاست جنایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی. قم. ایران

چکیده

زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله‌ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می‌پردازد. این مهم مستلزم کیفی‌سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام‌های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام‌ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش‌های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: به نظر می‌رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت‌مند شدن دولت‌ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین‌المللی با خصیصه الزام‌آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره‌برداری از این پیشگیری می‌پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت‌ها در راستای گسترش پیشگیری‌های موقعیت‌مدار می‌کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته‌های مطالعاتی حقوقی قاعده‌مند می‌تواند مبین ارزش الزام‌آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention Rights of Criminal Policy Source

نویسنده [English]

  • shahrdad darabi
Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University. Qom. Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The position of prevention rights in the field of criminal policy as an independent field of expertise includes a series of regulations that determine the responsible institutions, limits and rules, governing rules and guaranteeing the necessary performance in violating the rules governing crime prevention strategy. This requires the quality and transparency of laws to include preventive measures in the field of forensic science. In this research, while examining these measures, it has been tried to explain as a source of action measures in criminal policy, the challenges facing and appropriate solutions.
Methodology: The present study is an applied research in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical methodology. Data collected and analyzed using library resources.
Findings and Conclusion: It seems that due to the predominance of situational prevention in most countries, the orientation of governments towards creating a society under the control and relative responsibility of this approach, by restricting the freedom and rights of individuals, apart from the need to develop domestic prevention rights, an international document with a binding nature, which addresses the conditions of exploitation of this prevention in a comprehensive manner, is a global solution and, while removing ambiguities, reduces the development of governments' powers to expand situational prevention. At the same time, precision in the regulation of prevention rights, compilation of academic books and teaching of this important subject with a separate heading of prevention law along with other disciplines of regular legal studies can indicate the value of compulsion that is related to normative topics related to prevention strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention Rights
  • Fair Crime Policy
  • Fundamental Freedoms
  • Enforcement Guarantee
ابراهیمی، شهرام. (1387). پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر. رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
ابراهیمی، شهرام. (1391). بازپروری عادلانه مجرمان. آموزه‌های حقوق کیفری، 7(3)، صص 151-172.
ابراهیمی، شهرام. (1394). پیشگیری از تکرار جرم در پرتو بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
ابراهیمی، شهرام. (1396). جرم‌شناسی پیشگیری. چاپ چهارم. تهران: انتشارات میزان.
ابراهیمی، شهرام. (1396). قانون پیشگیری از بزهکاری در فرانسه. در دست چاپ.
بارانی، محمد. (1392). مبانی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری از جرائم جهانی شده. مجله حقوقی بین‌المللی. 30(48)، صص 101-128.
جندلی، منون. (1395). درآمدی بر پیشگیری از جرم. ابراهیمی، شهرام، ترجمه و تحقیق. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
دارابی، شهرداد و نجفی توانا، علی. (1395). مطالعه تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی. فصلنامه مفید - حقوق تطبیقی، 4(105)، صص 187-207.
دارابی، شهرداد. (1397). پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
دلماس - مارتی، می‌ری. (1395). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مترجم. چاپ سوم. تهران: نشر میزان.
طاهری، سمانه. (1392). سیاست کیفری سخت‌گیرانه. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
 قماشی، سعید. (1392). کرامت انسانی و نقش آن در جرم‌انگاری. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1375). سیاست جنایی سازمان ملل متحد. فصلنامه تحقیقات حقوقی، (18)، صص 287-356.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1377). بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل. مجله حقوقی دادگستری، (22)، صص 84-43.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ غلامی، حسین؛ محمودی، فیروز و محمدی، قاسم. (1384). میزگرد عدالت برای بزه‌دیدگان. مجله حقوقی دادگستری، (52 و 53)، صص 8-74.
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1391). در باره امنیت‌شناسی (از حق بر امنیت تا حق بر تامین). دیباچه در: رضوانی، سودابه. مدیریت انسان‌م   دار ریسک جرم. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1392). درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری، فرصت‌ها و چالش‌ها. در: بایسته‌های پژوهش در نظام عدالت کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان.
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1393). درآمدی بر اساسی‌سازی حقوق کیفری در: گرجی، علی اکبر. در تکاپوی حقوق عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1394). به سوی تعریف یک سیاست ملی پیشگیری از بزهکاری. دیباچه در: براندون سی. ولش و دیود پی، فارینگتون. دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1394). قانون پیشگیری از جرم، از تدوین تا تصویب. قابل بازیابی از: www.lawtest.ir
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1395). جرم‌شناسی حقوقی (درآمدی بر جرم‌شناسی حقوق کیفری عمومی). مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی. کتاب دوم. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
 نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1396). پیشگیری عادلانه از جرم در: علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سمت.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1396). سیاست جنایی در: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی. نیازپور، امیرحسن، به کوشش. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
نوبهار، رحیم. (1393). اصل کمینه حقوق کیفری. در: غلامی، حسین. اصل حداقل بودن حقوق جزا. چاپ اول، تهران: نشر میزان.
نولته، ارنست. (1395). جنبش‌های فاشیستی؛ بحران لیبرالیسم و تکامل فاشیسم. تدینی، مهدی، مترجم. چاپ دوم، تهران: انتشارات ققنوس.
نیازپور، امیرحسن. (1383). حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران. مجله حقوقی دادگستری، (48و49)، صص 169-226.
نیازپور، امیرحسن. (1389). سرعت بخشی به فرایند کیفری؛ سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری. فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، 12(28)، صص 363-378.
نیازپور، امیرحسن. (1393). اساسی‌سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران. پژوهش حقوق کیفری، 2(6)، صص 111-91.
 هاشمی، سید محمد. (1391). حقوق بشر وآزادی‌های اساسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات میزان.
 
Crawford, Adam. (2009). situating crime prevention policies in comparative perspective: policy travels, transfer & translation. Willan Publishing.
Edwards, Adam & Hughes, Gordon. (2009). The prevention Turn & The promotion of safer communities in England & Walse, inventiveness & Governmental instabilities.
Hebberecht, Patrick. (2009). crime prevention at the Belgian federal level: from a social democratic policy to a neoliberal & authoritarian policy in a social democratic context, in crime prevention policies comparative perspective, edited by Adam Crawford.
Scraton, phill. (2003). Defining power & Changing knowledge: critical Analysis as Resistance in the UK. Cullompton: Willan Publishing.