مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری در دختران نوجوان مناطق 5 و 13 شهر تهران با رویکرد پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 کارشناس ‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی، دانشگاه ‌تهران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال سلوک از جمله مشکلات رفتاری است که از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی دارای اهمیت است. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری تکراری و پابرجاست که طی آن حقوق اساسی دیگران نقض می‌شود. پرخاشگری، سرقت و تقلب، دروغگویی و مانند آن در میان کودکان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری دختران مناطق 5 و 13 تهران انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق ۶۰۷ نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک و عادی در دو منطقه ۵ و ۱۳ آموزش پرورش تهران هستند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه محقق ساخته است و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه‌ای و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: بررسی فرضیه‌هایپژوهش نشان‌دهنده وضع نامطلوب مشخصه‌های اختلال سلوک در دانش‌آموزان دچار اختلال است و دانش‌آموزان عادی از منظر شاخصه‌های اختلال سلوک در وضعیت مطلوبی به سر می‌بردند. همچنین فرضیه‌ای که وجود اختلال سلوک را در دبیرستان منطقه ۵ بیشتر می‌دانست نیز رد شد و دو منطقه تفاوت چندانی با هم نداشتند. یافته‌های حاصل از تحقیقات فراتحلیلی نیز نشان داد، این اختلال می‌تواند تأثیر فراوانی در میل به ارتکاب جرم در نوجوانان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Conduct Disorder and Delinquency in Adolescent Girls in Districts 5 and 13 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Shahla Moazzami 1
  • Anahita Dadgar 2
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology. Faculty of Law, University of Tehran
2 Expert in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Behavioral disorders are among the behavioral problems that are important in terms of individual and social psychology. Conduct disorder is a repetitive and persistent pattern of behavior in which the fundamental rights of others are violated. Aggression, theft and fraud, lying and the like are common among children with conduct disorder. This study was conducted to investigate and compare the behavior and delinquency of girls in districts 5 and 13 of Tehran.
Methodology: The present study is applied in terms of purpose, which was done via a descriptive-analytical methodology. The statistical population of the study is 607 students with normal behavioral disorders in Tehran's 5th and 13th districts. The data collection tool was made by a researcher-made questionnaire, and a single-sample mean comparison test and a mean comparison test of two independent groups were used to test the research hypotheses.
Findings and Conclusion: The study of research hypotheses indicates the unfavorable situation of behavioral disorder characteristics in students with disorders and normal students were in a favorable situation from the perspective of behavioral disorders characteristics. The hypothesis that conduct disorder was more common in district 5 High School was also rejected, and the two districts did not differ much. Findings from meta-analytic research also show that this disorder can have a significant impact on adolescents' desire to commit a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Disorder
  • Chronic Crime
  • Adolescent Girls
  • Social Crime Prevention
  • Growth-oriented Crime Prevention
برنارد، تامس؛ اسنیپس، جفری و جرالد، الکساندر. (1392). جرم‌شناسی نظری. علی شجاعی، مترجم. تهران: نشر دادگستر.
بی هالجین، ریچارد و کراس ویتبورن، سوزان. (1394). آسیب‌شناسی روانی. یحیی سیدمحمدی، مترجم. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات ارسباران.
چلبی، ارژنگ. (1387). جرایم خشونت‌آمیز (انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل). مجله تحقیقات حقوقی، (۴۸)، صص 397-427.
خادمی، علی. (1389). رویکردهای نوین در روان‌شناسی رفتارهای جنایی. چاپ اول. تهران: انتشارات علم.
خدمتگزار، حسین؛ شاره، حسین؛ وکیلی، یعقوب و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1387). سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(۱)، صص 17-23.
رضابیگی داورانی، مریم. (1392). نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک و ویژگی‌های جامعه‌ستیزی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 13(1)، صص 58-67.
رضائیان، حمید؛ محسنی، نیکچهره و محمدی، محمدرضا. (1384). بررسی مدل علیتی متغیرهای خانواده، ادراک خود نوجوان و اختلال سلوک. مجله پژوهشی حکیم، 9(3)، صص 28-32.
سعید، سهیلا. (1392). بررسی رابطه عملکرد خانواده و اختلالات رفتاری درونی در دختران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. پردیس البرز، دانشگاه تهران.
صادقیه، پدرام. (1392). اختلال سلوک و بزهکاری اطفال و نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
صفار، افسانه. (1388). سبک‌های فرزندپروری نادرست. نشریه علوم تربیتی پیوند، (۳۶۴)، صص 10-13.
ضیاءالدینی، سیدحسن؛ میرکافی، احمد و نخعی، نوذر. (1386). شیوع اختلال سلوک در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 83-82. مجله پزشکی هرمزگان، 11(3)، صص 221-228.
کامکار، مهدیس. (1381). نوجوان و بی‌مبالاتی جنسی. مجله رفاه اجتماعی، (5)، صص 143-162.
کرینگ، آن، دیویسون و جرالد، نیل، جان. (1394). آسیب‌شناسی روانی (روان‌شناسی نابهنجاری). حمید شمسی‌پور، مترجم. چاپ چهارم. تهران: انتشارات ارجمند.
کمیجانی، مهرناز. (1384). اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، (45)، صص 7-14.
کمیجانی، مهرناز، (1382). نشانگان و سبب شناسی اختلال سلوک. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، (24 و ۲۵)، صص 29-32.
ماهر، فرهاد و کمیجانی، مهرناز. (1386). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری والدین نوجوانان. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، (۳۳)، صص 63-94.
مرادی، معصومه. (1389). بررسی میزان شیوع انواع رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی با اختلال سلوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
مش، اریک جی و ولف، دیوید ای. (1391). روانشناسی مرضی کودک. محمد مظفری مکی‌آبادی، مترجم. تهران: انتشارات رشد.
معظمی، شهلا. (1388). بزهکاری کودکان و نوجوانان. چاپ اول. تهران: انتشارات دادگستر.
معین، محمد. (1386). فرهنگ جامع معین. چاپ سوم. تهران: نشر زرین.
مهدوی، محمود. (1388). اطفال و نوجوانان در معرض خطر. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
نجفی محمود؛ فولادچنگ، محبوبه؛ علیزاده، حمید و محمدی‌فر، محمدعلی. (1388). میزان شیوع اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی، اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان دبستانی. فصلنامه کودکان استثنایی، 9(3)، صص 239-254.
والی، کبری. (1393). تأثیر اختلال سلوک در بزهکاری کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی کانون اصلاح و تربیت تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل.
وایت، راب و هینس، فیونا. (1387). درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی. میر روح الله صدیق، مترجم. تهران: نشر دادگستر.
همتی علمدارلو، قربان،‌ شجاعی، ستاره. (1384). تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اختلال سلوک دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدرسه امام سجاد(ع)، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 4(16)، صص 73-91.
یوسفی، ناصر؛ نعیمی، قادر؛ قائدنیای جهرمی، علی؛ محمدی، حاتم و فرمانی شهرضا، شیوا. (1392). مقایسه اختلال‌های نقص توجه/ بیش فعالی، رفتار مقابله‌ای و سلوک در دانش‌آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی. ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، صص 129-147.
 
 Keenan, Kate; Loeber, Rolf; Green, Stephanie. (1999). Conduct Disorder in Girls: A Review of the Literature. Clinical Child and Family Psychology Review, 2(1), pp 3-19.
Luo, Lan Kong; Chong bdullah Maria & Roslan Samsilah. (2010). Understanding Media Violence and the Development of Aggressive Behavior of School Children. Social and Behavioral Sciences, (7), pp 522-527.