نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه ‌تهران

چکیده

زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می­تواند با بهره­گیری از یافته­های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می­تواند نظارت­های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره­گیری از نقش رسانه­ها و تعامل با سازمان­های مردم­نهاد و دیگر دستگاه­های اجرایی صورت می‌گیرد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری­، پیشگیری کیفری نمی­تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می­کند. با توجه به یافته­های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می­تواند برخی از فنون بیست و پنج­گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک­های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی­های منظم، انجام بازرسی­های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی­های مقامات و مسئولان مهم­ترین اقداماتی است که سازمان می­تواند در این خصوص انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of National Inspection Organization in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Mahmoud mahdavi 1
  • bibi fatemeh fallah alhoseini 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Expert in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: The National Inspection Organization of the country, according to the Constitution, the Law on Crime Prevention, the Law on the Establishment of the National Inspection Organization, must take action to prevent the occurrence of crime. In this regard, the organization can fulfill its task by taking advantage of the findings of situational prevention, criminal prevention and social prevention. In order to prevent the situation, the organization can put continuous monitoring, creating and optimizing the trading monitoring system, controlling the assets of officials and officials on the agenda. In the field of criminal prevention, important measures such as initiating prosecution, issuing a security order and, if necessary, protesting against the issued votes, are within the authority of the organization. Social prevention of crime is provided by the organization through the teaching of organizational culture, the promotion of public culture through education and the use of the role of the media and interaction with non-governmental organizations and other executive bodies.
Methodology: The present study is an applied research in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical methodology. Data collected and analyzed using library resources.
Findings and Conclusion: Among the types of prevention, criminal prevention cannot be commensurate with the goals and objectives of the organization, but in order to achieve criminal prevention of crime, especially in the prosecution and criminal prosecution of the organization plays a significant role. It plays. According to the findings of this study, the National Inspection Agency, in order to perform its crime prevention tasks, the best solution is to prevent the situation. The organization can make good use of some of the twenty-five techniques of situational prevention, especially techniques to increase effort, risk the crime scene, and reduce the proceeds of crime. Regular inspections, special inspections, mandatory registration of government transactions in the transaction monitoring system, control of the assets of officials and officials are the most important measures that the organization can take in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • National Inspection Organization
  • Situational Crime Prevention
  • Social Crime Prevention
  • Criminal Prevention
  • Supervision and Inspection
اصغری، عبدالرضا و سرمدی واله، علی. (1391). پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه. نشریه آموزه­های حقوق کیفری، (4)، صص 143-166.
اعظمی­مقدم، مجید. (1390). مفهوم­شناسی جرم اقتصادی یا فساد اقتصادی. مجله کارآگاه، 4(16)، صص 55-84.
افضلی، عبدالرحمن. (1390). فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون­رفت. مجله حقوقی بین­المللی، 28(45)، صص 235-264.
انوری، حسن. (1382). فرهنگ بزرگ سخن. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
بیات، بهرام؛ شرافتی­پور، جعفر و عبدی، نرگس. (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع­محور. تهران: انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
جوان­جعفری، عبدالرضا و سودمند راد، امیر. (1393). پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری. نشریه حقوق اقتصادی، 21(6)، صص 32-50.
حاجی ده­آبادی، محمدعلی. (1382). پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات دانش­نامه امام علی (ع). جلد 5. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حسنی، علی­اکبر. (1370). حقوق قضا از دیدگاه علی (ع) و نهج­البلاغه/ تعریف جرم و مجرم. مجله درس‌هایی از مکتب اسلام، 31(10)، صص 41-47.
حسینی، میرزاحسن و فولادی طرقی، مهدی. (1389). بررسی موانع و محدودیت­های اجرای نظارت الکترونیکی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 5(4)، صص 677-706.
خدمتی، ابوطالب. (1377). نظارت و بازرسی در اسلام. نشریه معرفت، (27)، صص 47-56.
دادبان، حسن و آقایی، سارا. (1388). بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39(3)، صص 125-148.
دادگر، داود. (1380). مبانی بازرسی و تهیه گزارش­های نظارتی. مجموعه مقالات دومین همایش نظارت و بازرسی.
دهقان، ناصر. (1382). نقش سازمان بازرسی کل کشور بر سلامت سیستم اداری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مجتمع عالی آموزشی قم، دانشگاه تهران.
رحیمی­نژاد، اسمعیل و حاجی­وند، امین. (1393). پیشگیری از بزهکاری از دیدگاه حضرت علی (ع)، اصول و راهکارها، در: با قافله عدالت، یادنامه دکتر ناصر کاتوزیان، به اهتمام ابراهیم شعاریان. تبریز: انتشارات ستوده.
رضایی‌زاده، محمدجواد. (1385). حقوق اداری. تهران: نشر میزان.
شمس ناتری، محمدابراهیم و توسلی­زاده، توران. (1390). پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 41(4)، صص 199-217.
صفرخانی، حسن. (1388). نظارت نوین و نقش سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آن، نشریه دانش ارزیابی، 1(1)، صص، 53-72.
فلاح­زاده، علی­محمد و زارعی، زهرا. (1392). بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان. فصلنامه حقوق اداری، 1(2)، صص 127-158.
محقق داماد، مصطفی. (1364). مطالعه­ای در امر بازرسی: بازرسی از دیدگاه اسلام. نشریه حق (مطالعات حقوق و قضایی)، (1)، صص، 25-54.
محمدنسل، غلامرضا. (1391). مبانی پیشگیری از جرم. تهران: میزان.
محمودی جانکی، فیروز و قوچی­بیگی، مجید. (1388). نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39(2)، صص 345-368.
معین، محمد. (1386). فرهنگ فارسی معین. دوره دو جلدی. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانا.
منصورآبادی، عباس. (1394). حقوق کیفری عمومی 1، کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه. تهران: نشر میزان.
موسی­زاده، ابراهیم و جوکار، فضل­اله. (1391). آمبود زمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر.
میرخلیلی، محمود. (1388). پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
میرمحمدی، محمد. (1383). الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1391). مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر علی ­حسین نجفی ابرندآبادی. به کوشش شهرام ابراهیمی. ویراست دوم.
نیازپور، امیرحسن. (1391). تکالیف جرم­شناسانه دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. مجله حقوقی دادگستری، (80)، صص 193-222.
 
Great Britain, Parliament. (2010). House of Commons: Home Affairs Committee, The Government's Approach to Crime Prevention. London: Stationary Office.
Karen, Bullock,. Ronald V. Clarke and Nick Tilley. (2013). Situational Prevention of Organized Crimes. Rutledge.
Martha, J. Smith. (2011). Situational Crime Prevention. Retrieved from: http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0040.xml#obo-9780195396607-0040-div1-0008