تبیین جرم‌شناختی سرقت جوانان در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: در این پژوهش نقش عوامل جرم‌شناختی مؤثر بر سرقت، در قالب رویکردهای اجتماعی و روانشناسی مطالعه شد. با توجه به اینکه سرقت یک پدیده پیچیده اقتصادی، اجتماعی است نمی‌توان با یک نظریه این پدیده را تبیین کرد؛ بنابراین از یک چارچوب نظری ترکیبی به تفکیک متغیرهای مستقل استفاده شد که شامل نظریه‌های کنترل هیرشی، همنشینی افتراقی ساترلند، تقلید تارد، فشار عمومی آگنیو، فشار مرتون، بوم‌شناختی و شرایط آنومیک خانواده است.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و از نوع علی مقایسه‌ای است و بنا به ماهیت روش علی و مقایسه‌ای از دو جامعه آماری استفاده شد. گروه سارق شامل 100 نفر از جوانان 18 تا 35 سال ساکن در ندامتگاه مرکزی یزد و گروه دوم شامل 100 نفر از جوانان عادی 18 تا 35 سال ساکن در شهر یزد بودند. شیوه نمونه‌گیری برای هر دو گروه‏، نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، جمع‌آوری و در نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: در مجموع نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان از هم گسیختگی خانوادگی، اعتیاد، وضعیت نابسامان اقتصادی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، سطح سواد، عمل به باورهای دینی و سلامت روان و ارتکاب سرقت جوانان در شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminological Investigation of Youth Robbery in Yazd

نویسندگان [English]

  • ebrahim rajabi 1
  • hamidreza rezaei 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences
2 M.Sc. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: In this study, the role of criminological factors affecting theft in the form of social and psychological approaches was examined. Given that theft is a complex economic and social phenomenon, it cannot be explained by a single theory. Therefore, a combined theoretical framework was used to separate independent variables, including Hirschi's control theories, Sutherland's differential association, Tarde imitation, and Agnio general pressure, Merton's pressure, ecological, the family anomic conditions of William Goode and Alfred Adler.
Methodology: The present research is a survey which utilized a causal comparative methodology. According to the nature of causal and comparative method, two statistical communities were used. The robber group included 100 young people aged 18 to 35 living in Yazd Central Hospital, and the second group included 100 normal youth aged 18 to 35 living in Yazd. Sampling for both groups is simple cluster sampling. The information was collected using a questionnaire and analyzed in SPSS software.
Findings and Conclusion: Overall, the results show that there is a significant relationship between family disintegration, addiction, poor economic situation, migration and marginalization, literacy level, practice of religious beliefs and mental health and youth theft in Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth Robbery
  • Yazd City
  • Addiction
  • Family
  • Immigration
احمدی، حبیب. (1384). رهیافت نظری ترکیبی در تبیین انحرافات اجتماعی. مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا. (س)، (32)، صص 1-16.
پورغالی، الهام و مهدوی نصر، حمید. (1390). بررسی رابطه بین تغییرات اجتماعی- فرهنگی و تغییرات میزان آسیب‌های اجتماعی در استان لرستان. همایش هجوم خاموش. خرم آباد.
جلائی‌پور، حمیدرضا  و حسینی نثار، مجید. (1383). عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی شهر رشت). تحقیقات علوم اجتماعی ایران، (2)، صص 50-72.
دیندار، رقیه؛ عالی‌زاده، موسی و ستوده، مجتبی. (1390). مهاجرین و سرقت‌های مسلحانه در کلانشهرها. همایش هجوم خاموش. خرم‌ آباد.
رسته‌مقدم، آرش. (1385). عامل بزهکاری نوجوانی از رویکرد سیستمی. تهران: اداره کل مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی.
رفیع‌پور، فرامرز. (1378). آناتومی جامعه. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.
زمانی، محمد. (1391). عوامل اجتماعی مؤثر بر سرقت نوجوانان و جوانان (مطالعه موردی شهر ایلام)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی.
ستوده، هدایت‌الله. (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات). چاپ هجدهم. تهران: انتشارات آوای نور.
عباس‌زاده، محمد؛ سعادتى، موسى و کسب‌وکار، حسین. (1389). خشونت خانگى، تهدیدى علیه سلامت روانى (مطالعه جامعه‌شناختى زنان متأهل شهر تبریز). مطالعات امنیت اجتماعى، (24)، صص 62-90.
علوی، سیدحمیدرضا. (1389). تأثیر عوامل اجتماعی بر گرایش افراد به اعتیاد، سرقت و روسپیگری. مجله اسلام و پژوهش‌های تربیتی، (2)، صص 5-20.
کاوه، محمد. (1391). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. جلد اول. چاپ اول. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
محسنی تبریزی، علیرضا و پروین، ستار. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان مطالعه موردی: شهر کرمانشاه. جامعه‌شناسی کاربردی، 20(3)، صص 37-50.
ممتاز، فریده. (1381). انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
نوربها، رضا. (1383). زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ نهم. تهران: انتشارات دادآفرین.
نیک‌طبع، سمانه؛ پورخاتون، اعظم. (1390). آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت در سکونتگاه غیر رسمی (محله حکیم کرمان). همایش هجوم خاموش. خرم آباد.
 
Agnew, Robert. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency Criminology, 30, pp 47-87.
Buonanno, P., Bianchi, M., and Pinotti ,P. (2008). Do immigrants cause crime Working. Paris School of Economics.
Chapell, M. S., Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A. & Mccann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students. Journal of Educational Psychology, 97(2), pp 268-274.
Drapela, L.A. (2000). The effect of negative emotions on illicit druge use emong high school dropouts: an empirical test of general strain theory. journal of youth and adolescence, 35(5), pp 752-767.
Goode, W. J. (1989). The family. 2nd ed. New Delhi: Prentice Hall of India.
Imrohoraglu. A, Merlo. A & P. Rupent. (2001). What Accounts for the Decline in Crime. Federal Reserve Bank of Cleveland.
Moon, Byongook., Blurton, David & McCluskey, John D. (2008). General Strain Theory and Delinquency: Focusing on the Influences of Key Strain Characteristics on Delinquency Crime Delinquency, 54(4), pp 582-613.
Slocum, L. A., simpson, S. S. & smith, D. A. (2005). Strained lives and crime: examining intra individual variation in strain and offending in a sample of incarcerated women. Criminology, 3(4), pp 1076-1110.
Weinberg & David, B. Mustard. (2002). Crime Rates and Local Labor Market Opportunities in the United States: 1979-1997. The Review of Economics and statistics, MIT press, 84(1), pp 45-61.