بررسی جایگاه مشارکت‌پذیری مردم در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه ضد فساد اداری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه­ سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی بر کنترل نهادهای قدرت بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از فساد اداری پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج:از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به فساد اداری ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال فساد اداری، بی‌بهره بودن مجریان امر از آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای انسداد راه‌های مؤثر در فساد اداری، بی‌اعتقادی مدیران سازمان‌های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه‌ها و سازمان‌ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه‌ها و بسته بودن جلسه‌های اداری به روی رسانه‌ها، مشکل دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع‌رسانی ناکافی سازمان‌ها نسبت به فساد اداری و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Position of People''''s Participation in Preventive Anti-Corruption Policy Makings

نویسندگان [English]

  • Zahra Dastan 1
  • Fazlollah Foroughi 2
  • Mohammadhadi Sadeghi 2
1 PhD student at Shiraz University
2 Associate Professor, Faculty of Law, Shiraz University
چکیده [English]

Background and Aim: Administrative corruption is one of the problems of today''s society that coping with it requires multidimensional and comprehensive measures. In this regard, the participation of the people as a pillar overseeing the performance of government agents, based on the principle of public responsibility as one of the foundations of Islamic political thought, plays an important role in this regard. Therefore, the present study explains the role of people''s participation and how public monitoring in the prevention of administrative corruption.
Methodology: The present study is an applied research in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical methodology. Data collected and analyzed using library resources.
Findings and Conclusion: One of the most important structural barriers to participatory prevention policy against corruption is ignorance of preventive approaches to corruption, lack of training and skills to block effective ways to deal with corruption, unfaithfulness of public administration managers to people''s rights. Improper interaction of media and organizations, providing incomplete information to the media and closing administrative meetings to the media, the problem of free access of media to information, transparency and insufficient information of organizations about administrative corruption and linking personal and organizational interests with national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Administrative Corruption
  • People''s Participation
  • Public Monitoring
  • Political System
اسماعیل صینى، محمود. (بی تا). المکنز العربی المعاصر. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
برزگر، ابراهیم. (1387).‌ امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک رفتار سیاسی. ‌مجموعه مقالات امر به معروف و نهی از منکر. تهران: نشر پیام آزادی.
جوان آراسته، حسین. (1383). مبانی حاکمیت دینی در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: نشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین ابن محمد. (1372). مفردات فی الفاظ القرآن الکریم. بیروت: دارالعلم املایین.
ربیعی، علی. (1383). زنده باد فساد. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ساداتی، سید محمود. (1385). امنیت و سیاست جنایی. مجله دادرسی، 10(58)، صص 36-42.
ساروخانی، باقر. (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.
سیف، احمد. (1376). مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی. تهران: نشر نی.
صنیعی، سحر. (1395). تبیین مفهوم فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه توسعه محور. ماهنامه پژوهش ملل، 2(15)، صص 37-50.
عمید زنجانى، عباسعلى. (1424 ق). فقه سیاسى. جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
فرجیها، محمد. (1370). اقدامات مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
فقیهی، ابوالحسن. (1380). نظام‌های پاسخگویی در بخش دولتی با دیدگاهی تطبیقی. فصلنامه مطالعات مدیریت، 8(29-30)، صص 53-70.
قناعتی، منصور. (1388). فساد مالی، دوماهنامه پژوهشی تحلیلی اقتصاد پنهان، (8)، صص 37-48.
کرمی، محمد؛ رضوی، علیرضا و صادقی، قدرت اله. (1387). مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم، موانع و چالش‌ها. فصلنامه دانش انتظامی سمنان، 3(7)، صص 27-42.
کشتکار، مهران و حاتمی، حمیدرضا. (1392). الگوی مفهومی مشارکت سازمان یافته مردمی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام. فصلنامه راهبردی بسیج، 18(69)، صص 39-55.
کونانی، سلمان. (1395). مدل‌سازی سیاست جنایی به اعتبار اشکال دولت. فصلنامه دانش انتظامی لرستان، 4(1)، صص 17-36.
کی‌نیا، مهدی. (1375). مصاحبه با مجله راه عدالت. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، (3-4)، صص 27-42.
گیوریان، حسن. (1391). نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری. فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 7(17)، صص 141-148.
متانی، مهرداد و حسن پور، مهشید. (1393). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای سطح پاسخگویی سازمان‌های دولتی، فصلنامه مدیریت، 11(34)، صص 59-72.
معین، محمد. (1389). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
معینی پور، مسعود و عبدالله نسب، محمدرضا. (1395). رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای. فصلنامه سیاست متعالیه، 4(15)، صص 83-100.
منوچهری، عباس. (1368). فرهنگ دانشگاهی. جلد دوم. تهران: انتشارات امیرکبیر
میرعلی، محمدعلی. (1391). جایگاه شورا در نظام مردم‌سالاری دینی. قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نیازپور، امیرحسن. (1382). پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم. مجله حقوقی دادگستری، 13(45)، صص 124-159.
نیک پور، امین. (1395). بررسی تأثیرات نظارت سازمانی با رویکردهای اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5(1)، صص 107-126.
Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. Research in organizational behavior, (25), pp 1-52.
Geason, Susan and Wilson, Paul. R. (1998). crime prevention, theory and practice. Australian institute criminology publication.
Huntington, S. (1989). Techniques of Political Graft, Political Corruption. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
Morris, S. D. (1991). Corruption and Politics in Contemporary Mexico. University of Alabama Press, Tuscaloosa.
Przeworski, Adam & Susan, C. Stokes & Bernard, Manin. (1999). Democracy, Accountability and Representation. Cambridge: Cambridge university press.
Young, Jock. (1996). Ten points of realism, from: Crime, Deviance and Society. England: Greenwich university press.