پیشگیری از تخلف‌های صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده‌های تخلف‌ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می‌نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف‌های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده‌های تخلف‌ در استان آذربایجان شرقی در سال‌های 1397 و 1398 بودند. داده‌های جمع‌آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه‌بندی، سپس استان‌ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان‌ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند.
یافتهها: روند آمارهای تخلف در سال‌های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال‌های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان‌ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است.
نتایج: مقاله حاضر نشان می‌دهد که مکان‌هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته‌اند میزان تخلف‌های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه‌های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Trade Union, Health and Smuggling Violations in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

 • ALI Pezhhan 1
 • Sohila Irankha 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Master of Sociology
چکیده [English]

Background and Aim: Today, the science of prevention has become a public belief not only in scientific and academic circles but also in the executive field, because its role and importance in reducing cases of violations has always been very significant. Prevention science works when it is based on accurate statistics. The present study focuses on the main purpose of explaining health, trade union and smuggling violations with a preventive approach.
Method: The present study is applied in terms of purpose and quantitative in terms of approach, which was done by descriptive-analytical method. The statistical population of the study was the cases of violations in East Azarbaijan province in 1397 and 1398. The collected data were classified according to the type of violation, then the provinces were evaluated according to the type and amount of violation and also the target province was evaluated and compared separately according to the type and amount of violation and finally using G software. Oh you. Were analyzed.
Results: The trend of violation statistics in 1392 (21697 cases) to 1396 (11988 cases) is decreasing. But in 1396, from 11988 cases to 14552 cases in 1398, which has an increasing trend compared to previous years. East Azerbaijan province in terms of type of violation among all provinces is ranked 14th in 1397. In 1398, the subject of goods and services with 11397 cases received, has a rank of 13 and in the field of health (902 cases), has a rank of 22 and in the field of smuggling of goods and currency has a rank of 4.
Conclusion: The present article shows that places with higher population density and high unemployment rate (14%) have more violations. Accordingly, it is proposed to create stable jobs for young people and to monitor border crossings more, as well as to strengthen the social prevention model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • prevention of violations
 • trade union violations
 • health violations
 • smuggling of goods
 • East Azerbaijan
ابراهیمی، شهرام و صادق‌نژاد نایینی، مجید. (1393). تحلیل جرم‌شناختیِ جرایم اقتصادی. مجله پژوهش حقوق کیفری، 2(5)، صص 147-174.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1383). پیشگیری عادلانه از جرم. علوم جنایی، (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات سمت.
احیائی، اعظم. (1399). تعیین‌کننده‌های شکل‌گیری تخلفات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در آرایشگاه‌های زنانه مناطق 2 و 9 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بونی، اس، فیشر و استیون، پی، لب. (1393). دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم. اساتید حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مترجمان. زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی. جلد دوم. تهران: نشر میزان.
پژهان، علی و آزاد، ویدا. ( 1398). جزوه پیشگیری اجتماعی. اداره کل پیشگیری‌های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی.
توسلی‌زاده، توران. (1392). پیشگیری از جرایم اقتصادی. تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
جعفری جوان، عبدالرضا؛ فرهادی آلاشتی، زهرا و ساداتی، سیدمحمدجواد. (1395). بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه کیفر. پژوهشنامه حقوق کیفری، 7(2)، صص 59-78.
سالنامه آماری مرکز آمار ایران. (1395).
سالنامه آماری استان آذربایجان شرقی. (1395).
شجاعیان، علی و رحیم‌پور، نگار. (1396). بررسی رابطه کانون‌های وقوع جرم و فضاهای بی دفاع با استفاده از GIS (مورد مطالعه: محله‌های پردیس شهر اهواز). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 5(17)، صص 101-130.
گسن، ریمون. (1389). بحران سیاست‌های جنایی کشورهای غربی. علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. مجله تحقیقات حقوقی، (22)، صص 275-335.
میرسعیدی، سیدمنصور و زمانی، محمود. (1392). جرم اقتصادی: تعریف یا ضابطه؟. پژوهش حقوق کیفری، 2(4)، صص 167-199.
 
Crawford, A. (2009). Prevention Policies in Comparative Perspective Cullompton. Willan.
Robinson, P. and Darley, J. (2003). the role of Deterrence in the formulation of criminal law Rules: At it is worst when doing its Best, Georgetown law Journal.
دوره 3، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 91-122
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 02 فروردین 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1399