راهبردهای کاهش پرونده‌های قضایی از طریق واحدهای مددکاری پلیس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت‌ها و کم‌رنگ کردن انگیزه‌های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می‌تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه‌های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه‌ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می‌توان از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده‌های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری‌های پلیس انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال‌های نگارنده، تدوین شد.
یافتهها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری‌های پلیس به نظر می‌رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه‌ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده‌های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه‌ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه‌ها و اقدامات پلیس قرارگیرد.
نتایج: از راهبردهای درون سازمانی پلیس می‌توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه‌سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه‌ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده‌های قضایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Reducing Cases in Police Social Work Units

نویسنده [English]

  • mosa gasemlo
PhD in Crime Prevention Management, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background and Aim: The increase in crime in the world indicates the need for a firm and comprehensive determination to reduce opportunities and diminish criminal motives in individuals in order to reduce the severity of crime and crime in society. One of the factors that affect crime is mental disorders that mental health can reduce crime in some way and one of the ways to develop mental health in any community is to increase counseling and assistance centers, through the bridge between the flow. Counseling and family can prevent many injuries. The aim of this study was to identify the strategies for reducing judicial cases in the assistance units of police stations in Zanjan.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method, which has been compiled using the available scientific resources in this field with the author's analysis and arguments.
Results: Considering the scope of activities of help centers in all police stations of Zanjan, it seems that the expansion of these centers in all areas, including crime prevention, re-socialization of actual and potential criminals, reducing court cases and the like is effective and a basis for direct social action. The police have created that it is appropriate to use this capacity at the top of police plans and actions.
Conclusion: Intra-organizational strategies of the police include approaches such as organizational reform and decentralization of preventive measures, improving staff training and awareness, developing police professional ethics, strengthening the organization's oversight of employees in order to gain public trust. Strategies such as community-based strategy, problem solving strategy, zero flexibility strategy, strategy of using information and communication technology in crime prevention and strategy of increasing trust are among the external strategies of the police to prevent crime and reduce cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime prevention
  • counseling centers
  • social work
  • reduction of court cases
  • police
حسامی، سمیه. (1384) حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 52 و 53، صص 253-286.
داوری، محمد. (1381). پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی. قم: نقش کلک.
سام آرام، عزت اله و عبداله صفت، ابراهیم. (1391). بررسی رابطه میزان مراجعه افراد به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی پلیس با افزایش اعتماد آنها. فصلنامة پژوهشهای انتظام اجتماعی، 4(3)، صص 65-84.
سبزی خوشنامی محمد و فکر آزاد، حسین. (1391). جایگاه مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. گروه آموزشی مددکاری اجتماعی. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ستوده، هدایت اللّه. (1380). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور.
سلیمی، علی و داوری، محمد. (1380). جامعه‌شناسی کجروی. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
شریف‌زاده، علی (1386). بررسی مفهوم، نقش و جایگاه محلی در فرایندهای میانجی‌گری و شورای حل اختلاف. فصلنامه مطالعات پیشگری از جرم، 2(2)، صص 101-122.
شیری ، عباس. (1385). فرایندهای عدالت ترمیمی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1(1)، صص 17-54.
عباسی، مصطفی. (1382). افق‌های نوین عدالت ترمیمی میانجی‌گری کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشور.
کریمی، حمیدرضا و آقایی، سیدسعید. (1384). مددکاری اجتماعی کار با فرد. تهران: انتشارات دانشکده.
محمدنسل. غلامرضا؛ عسگری. یدالله؛ جعفری. مهدی و توکل‌پور. محمدهادی. (1391). مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی. تهران: نشر میزان.
محمدنسل، غلامرضا. (1391). امنیت انسانی، پلیس و پیشگیری از جرم. مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا. دانشگاه بیرجند.
مدنی، سعید. (1381). خانواده و اعتیاد، مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.
مرکز بین المللی پیشگیری از جرم. (1997). نقش پلیس در پیشگیری از جرم. پلیس و پیشگیری از جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
ممتاز، فریده. (1382). انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: سهامی انتشار.
هاشمی طاری، سید مرتضی. (1385). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. انتشارات دانشکده، تهران.
 
Australian Institute of Criminology. (2002). Preventing crime in Australia: a selected register of crime prevention projects. obtained from: www.aic.gov.au.
Brodeur, Jean-Paul. (2007). Trust and Expertise in Policing; paper Prepared for delivery in the ICPC’s Seventh Annual Crime Prevention Colloquium. Oslo, Norway.
Cynthia O. Thomas. (2008). Benefits and Key Components of Peer Mediation Programs. Graduate School University of Wisconsin.
دوره 3، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 123-144
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1399