تأثیر بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان بر بزهکاری و پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی, دانشکده حقوق شهید بهشتی.

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نرخ فزاینده آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی، شناخت علل و عوامل بزهکاری ایشان و پیشگیری از آن ‌یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری کشورها است. برای پی بردن به علل بزهکاری آنان، نظریه‌پردازان گمانه‌زنی‌های متفاوتی کرده‌اند و دلایل متفاوتی را مطرح کرده‌اند که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بزه‌دیدگی در دوران کودکی اشاره کرد. بزه‌دیدگی با توجه به گستره آسیب‌هایی که به سطوح سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان وارد می‌کند می‌تواند آنها را به طور مستقیم به سمت ارتکاب بزه سوق دهد یا با اثرات روانی و جسمانی مخربی که به‌جای می‌گذارد به‌طور غیرمستقیم موجبات بزهکاری ایشان را فراهم آورد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و برای اثبات مدعای پژوهش، با مروری بر مبانی نظری و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به روش پیمایشی انجام شد. همچنین با 74 نفر از کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران مصاحبه انجام شد و یک پرسشنامه استاندارد به‌منظور سنجش میزان بزه‌دیدگی، عزت ‌نفس و مهارت کنترل خشم بین آنها توزیع شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس، تحلیل ‌شد.
یافتهها و نتایج: پس از اثبات وجود هم‌بستگی میان بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، تدابیری ارائه شده تا بتوان از بزه‌دیدگی اولیه و مجدد این گروه پیشگیری به عمل آورد و مانع تشدید آسیب‌ها و آثار حاصل از بزه‌دیدگی بر آنها شد. همچنین، راهکارهایی ارائه شده است که بتواند از بزهکاری آنها در آینده پیشگیری کند. درنهایت، نظر به اینکه ارائه راهکار بدون شناخت راه وصول به آن و نهادهای متولی اجرای آن، کاربرد اجرایی و عملی ندارد. نهادهایی که می‌توانند نقش اساسی در اجرای رهیافت‌های پیشگیرانه داشته باشند معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Juvenile Victimization on Delinquency and its Prevention

نویسندگان [English]

  • Ali Saffari 1
  • Mehrnoosh Imani 2
1 Shahid beheshti university
2 tehran University
چکیده [English]

Background and Aim: Considering the increasing rate of juvenile delinquency in today's societies, recognizing the causes and factors of their delinquency and preventing it is one of the most important policy priorities of countries. To find out the causes of their delinquency, theorists have speculated and put forward various reasons, the most important of which is childhood victimization. Depending on the extent of the damage to the physical, mental, and emotional health levels of children and adolescents, victimization can lead them directly to commit a crime or indirectly cause their delinquency through the destructive psychological and physical effects it leaves behind.
Method: The present study is applied in terms of purpose and to prove the research claim, a review was conducted by reviewing the theoretical foundations and using a descriptive-analytical method. Also, 74 children and adolescents of Tehran Correctional Center were interviewed in the year and a standard questionnaire was distributed to assess the level of victimization, self-esteem and anger management skills. Data obtained using Spss software.
Results & Conclusion: After proving the correlation between victimization and juvenile delinquency, measures were taken to prevent the initial and recurrent victimization of this group and prevent the aggravation of injuries and the effects of victimization on them. Also, solutions have been proposed that can prevent their delinquency in the future. Finally, considering that providing a solution without knowing the way to reach it and the institutions in charge of its implementation, has no practical and practical application. Institutions that can play a key role in implementing preventive approaches were introduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and Adolescents
  • Victimization
  • Delinquency
  • Crime Prevention
  • Growth Prevention
ابراهیمی، فرخنده و اسماعیلی، مهدی. (1396). نقش خانواده در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم. فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 16، صص 55-77.
ابوالمعالی، خدیجه. (1394). نظریه‌های جرم‌شناسی و بزهکاری (با تأکید بر شناخت اجتماعی)، چاپ دوم. تهران: انتشارات ارجمند.
احمدی موسوی، سید مهدی. (1392). جایگاه نهاد آموزش در پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 8(27)، صص 109-146.
خاقانی اصفهانی، مهدی و احمدی، مینا. (1395). اقتضائات عدالت کیفری درباره کودکان بزه‌دیده از جرایم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD، به کوشش: حسین پورمحی آبادی. تهران: کنفرانس ملی سیاست کیفری کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و بزه‌کار.
راضی، عنایت الله. (1397). سیاست‌های پیش‌گیرانه جامعه‌مدار اطفال از جرایم. فصلنامه مطالعات حقوق و علوم تربیتی، شماره 19، صص 85-106.
رجبی‌پور، محمود. (1387). مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ اول. تهران: نشر منتهی.
سپهری، صیاد و مظاهری، محمد. (1388). الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسی ایران، 6(22)، صص 141-150.
شعبان‌زاده، بهناز. (1395). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان خیابانی در شهر تهران (با تأکید بر مفهوم احساس تعلق اجتماعی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی.
شفیعی، روح‌الله؛ غفاریون اصفهانی، شهریار؛ محمدی، عبدالرضا . جنترانی، محمدعلی. (1397). نگرشی نو به تأثیر کیفی خانواده بر بزهکاری. چاپ اول، جلد دوم. تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
عباچی، مریم. (1398). پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر کودکان با تأکید بر نقش پلیس، در: مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم، به کوشش: گروهی از اساتید، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
علیوردی‌نیا، اکبر و همکاران. (1395). تبیین شرط‌بندی‎‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز. مجله راهبردی فرهنگی، 9(35)، صص 116-147.
علیوردی‌نیا، اکبر و یونسی، عرفان. (1396). تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان. مجله راهبرد فرهنگ، 7(26)، صص 93-118.
غفاریون اصفهانی، شهریار و شفیعی، روح‌اله. (1363). نگرشی نو به تأثیر کیفی خانواده بر بزهکاری. چاپ دوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
فیشر، بونی. اس و پی. لب، استیون. (1393). دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم. اساتید حقوق کیفری و جرم‌شناسی ایران، زیرنظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد دوم، چاپ اول. تهران: نشر میزان.
گسن، ریموند. (1390). جرم‌شناسی کاربردی. مهدی کی‌نیا، مترجم. تهران: انتشارات علامه طباطبایی.
لپز، ژرار، فیلیزولا، ژیلا. (1386). بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی. روح‌الدین کردعلیوند و احمد محمدی، مترجمان. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
معظمی، شهلا. (1395). بزهکاری کودکان و نوجوانان. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات دادگستر.
ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ. (1376). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ. ﺟﻠﺪ اول. ﭼﺎپ ﯾﺎزدﻫﻢ. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
میرمحمدصادقی، حسین. (1384). بزه‌دیدگی زنان. مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی زن و حقوق کیفری تهران: انتشارات سلسبیل.
نیازپور، امیرحسن. (1391). حق برخورداری از آموزش و پرورش: از حقوق بشر تا پیشگیری از بزهکاری. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 22، صص 87-99.
 
Akers, R. L. (2010). Social learning theory and the treatment and prevention of delinquency in S.H.D, criminology and public policy, putting theory to work, Temple university press.
Bette L. Bottoms, Cynthia J. Najdawski, Gail S. Goodman. (2009). Children as victims, witnesses and offenders, The Guilford press.