مطالعه نظری - عملی ماده 5 آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد با رویکرد آموزشی و پیشگیری، سعی در درگیر کردن سایر نهادهای دولتی در مقابله با اعتیاد دارد و یکی از مهمترین نهادها،آموزش و پرورش است که ماده 5 این آیین‌نامه به آن اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نظری - عملی ماده یادشده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعه اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش کمی است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان مرتبط با موضوع پژوهش مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش هستند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که با وجود تلاش‌های انجام شده در آموزش و پرورش، این نهاد در دبیرستان‌های خود تلاشی برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام نداده یا بسیار اندک بوده است و تلاش‌های محدودی در زمینه ارائه محتوای آموزشی در متون درسی، طرح درس مهارت‌های موفقیت در زندگی، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای متعدد، استفاده از مشاوران علمی و مذهبی در مدارس برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام داده است و هنوز مفاهیم پیشگیری از اعتیاد در رئوس درسی آموزش و پرورش راه نیافته و مدیران و معلمان معتقدند به علت کمبود بودجه و امکانات، اقدامات اساسی در مدارس برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد صورت نمی‌گیرد.
نتایج: پیشنهاد می‌شود در راستای اجرایی کردن ماده 5 آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اساسی پیشگیرانه در زمینه اعتیاد دانش‌آموزان را برنامه‌ریزی، ساماندهی و پیاده‌سازی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical-practical study of Article 5 of the Regulations on Addiction Prevention, Treatment of Drug Addicts and Support of People at Risk of Addiction, approved in 1998

نویسندگان [English]

  • Ali hossein Najafi Abrandabadi 1
  • Mostafa Ashtari Mahini 2
1 Shahid Beheshti university
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Background and Aim: the law related to addiction prevention, treatment of drug addicts and support for people at risk of addiction with educational and prevention approach, tries to involve other government institutions in the fight against addiction and one of the most important institutions is Education Organization. Article 5 of this regulation is dedicated to it. The purpose of this research is to study and theoretical-practical study of the mentioned article.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of method. The data collection method includes the study of documents in the theoretical part and the survey method in the quantitative part. The data collection tool in the survey section is a questionnaire. The statistical population includes principals, deputies, teachers related to the research topic of schools in District 7 of education. Using random sampling, 200 people were selected as the sample size.
Results and conclusion: The results of the study showed that despite the efforts made in education, this institution in its high schools has made little or no effort to prevent the crime of addiction and limited efforts in providing educational content in textbooks, plan Success in life skills course, holding numerous conferences and seminars, using scientific and religious counselors in schools to prevent the crime of addiction, and the concepts of addiction prevention have not yet been introduced in education curricula, and principals and teachers believe that due to lack Budget and facilities, basic measures are not taken in schools for education and prevention of addiction. Therefore, in order to implement Article 5 of the Addiction Prevention Regulations, it is suggested that education, in cooperation with the Anti-Narcotics Headquarters, take basic preventive measures in the field of students' addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 5 of the Addiction Prevention Regulations
  • Addiction Prevention
  • Drug Addiction
  • Treatment of Addicts
  • People at Risk of Addiction
طارمیان، فرهاد؛ بوالهری، جعفر؛ پیروی، حمید و عسگری، علی. (1392). شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران. فصلنامه اعتیادپژوهی، 7(28)، صص 9-21.
ابراهیمی، محمدمحسن. (1392) رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان با تاکید بر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران.
طاهری، محمدعلی. (1388). امنیت انسانی و سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر. مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا. تهران.
داودی، ذوالفقار. (1392). پیشگیری رشدمدار از اعتیاد. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشکده علوم اقتصاد و اداری. دانشگاه اصفهان.
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری. (1384). ارکان برنامه جامع ملی چشم‌انداز سیاست‌ها و راهبردهای ملی پیشگیری، کنترل و مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. مرکز تحقیقات، آموزش و فن آوری اطلاعات دبیرخانه ستاد با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر.
مدنی فرخی، سعید. (1383). ارزیابی تجارب مدیریت کاهش تقاضای مواد طی دو دهه اخیر. تهران: دفتر برنامه مواد سازمان ملل متحد در تهران.
کلانتری، محسن. (1386). شناسایی و تحلیل کانون‌های جرم‌خیز شهری. مجله اصلاح و تربیت، شماره 66، صص 12-16.
خیرجو، اسماعیل. (1380). نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان. ماهنامه پیوند، سازمان مدارس غیر دولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده، شماره 268.
فریدکیان، سیما. (1389). بررسی اختلال در کارکردهای خانواده و تاثیر آن بر اعتیاد فرزندان. فصلنامه انتظام اجتماعی، 2(1)، صص 179-202.
کاوه، محمد. (1383). آسیب‌شناسی بیماری‌های اجتماعی. چاپ اول. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
یونسی، جلال و محمدی، محمدرضا. (1385). استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم. فصلنامه علمی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 13(16).
فکوهی، ناصر. (1386). خرده فرهنگ‌های اقلیتی و سبک زندگی روند‌ها و چشم‌اندازها. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1)، صص 143-174.
مظفر، حسین؛ ذکریایی، منیژه و ثابتی، مریم. (1388). آنومی فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 28-13 ساله شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(4)، صص 33-54.
گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پیشگیری نوین عوامل خطر اعتیاد در نوجوانان. بازدید شده در تاریخ: 15/8/94. قابل بازبینی از: www.pishgirinovin.com
Lewis Gillin, John. (1945). Criminology and penology. Appleton-Century company publishers.
Chester L. Britt, R. Gottfredson , Michael. (2012). Control Theories of Crime and Delinquency. New Jersey, Transaction Pub.
Mannheim, H. (1998). Comparative Criminology: A Text Book, Vol 2, Routledge.