کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 کارشناس ارشد پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

4 دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی در علوم جنایی، بیانگر تحول نگاه به مفاهیم بزه، بزهکار، بزه‌دیده و به دنبال ارتقای جایگاه بزه‌دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی در فرآیندهای کیفری است. در این میان، توجه به اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر و بررسی نقش پلیس به عنوان متولی امنیت جامعه، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دایره خدمات قضایی، واحد مشاوره و مددکاری، واحدهای گشت کلانتری و فوریت‌های پلیس 110 در کلانتری‌های یازده‌گانه سرکلانتری دوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بودند که از میان آنها، براساس رابطه کوکران، تعداد 165 نفر به عنوان حجم نمونه با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن با کسب نظر از اندیشمندان علوم اجتماعی، حقوق، جرم‌شناسی و انتظامی احراز و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 83/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های آماری انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که به ترتیب، کارکرد واحدهای مشاوره و مددکاری، گشت‌های کلانتری، فوریت‌های پلیسی 110 و دایره خدمات قضایی، در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، بیشتر مؤثر بوده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از نقش مؤثر کارکردهای ترمیمی گشت‌های کلانتری و فوریت‌های 110 در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است. همچنین تأثیرگذاری کارکردهای ترمیمی واحد مشاوره و مددکاری و نیز دوایر قضایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان محرز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police Restorative Functions in the Prevention of Juvenile Delinquency and Victimization

نویسندگان [English]

  • ebrahim rajabi 1
  • iman amini 2
  • hosein mohamadi 3
  • majid mohamad vali 4
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Amin University of Law Enforcement Sciences
2 Faculty member of Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
3 Master of Crime Prevention
4 PhD student in Crime Prevention Managment and faculty member of Amin University
چکیده [English]

Background and Aim: The concept of restorative justice in criminal science, reflects the evolution of the concept of delinquent, delinquent, victim and seeks to promote the status of victim, delinquent and members of the local community in criminal proceedings, repair of broken relationships due to crime, compensation for crime and Respect for the human dignity of individuals. In the meantime, it is very important to pay attention to vulnerable children and adolescents and to examine the role of the police as the custodian of public safety. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the restorative functions of the police in the prevention of victimization and delinquency of children and adolescents.
Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical and survey type. The statistical population of the study was the staff of the Judicial Services Department, Counseling and Assistance Unit, Police Patrol Units and Police Emergency 110 in the eleven police stations of the Second Police Station of Greater Tehran Disciplinary Command, of which, according to the Cochran relation, 165 people were chosen. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was obtained by obtaining opinions from social, legal, criminological and disciplinary thinkers and its reliability was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.83. Data analysis was performed using descriptive statistics and statistical tests.
Results and conclusion: The findings show that the operation of counseling and assistance units, police patrols, 110 police emergencies and judicial services, respectively, have been more effective in preventing child and juvenile delinquency and delinquency. The results of the study indicate the effective role of restorative functions of police patrols and 110 emergencies in the prevention of victimization and delinquency of children and adolescents. The effectiveness of the restorative functions of the counseling and assistance unit as well as the police judiciary in preventing child and juvenile delinquency and delinquency was also demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • restorative justice
  • police
  • victimization
  • delinquency
  • children and adolescents
اشرفی، علی. (1395). پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در دادرسی کیفری ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه، تهران.
بارانی، محمد و کشفی، سیدسعید. (1391). آیین دادرسی کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس. تهران: معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی.
بارانی، محمد. (1393). شیوه­های رفتاری پلیس با کودکان و نوجوانان. تهران: معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی.
بارانی، محمد؛ یاراحمدی، مسعود، (1394). ارزیابی اصولی عدالت ترمیمی در میانجی‌گری پلیس، مطالعات پیشگیری از جرم.
حسینوند، موسی. (1394). میانجی‌گری کیفری در پرتو عدالت ترمیمی. تهران: نشر مجد.
حیدری، الهام؛ صفری کاکرودی، عابدین. (1388). جایگاه پلیس در حمایت از اطفال بزه‌دیده، مجموعه مقاله­های برگزیده همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم انتظامی، تهران.
دالوندی، زهرا. (1388). نقش پلیس در فرآیند دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
درویشی، بابک؛ جلیلیان، محمدرضا. (1394). میانجی‌گری کارآمدترین روش جایگزین حل اختلاف برای تحقق عدالت ترمیمی. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، 8(27)، صص 172-205.
رایجیان اصلی، تندر. (1394). نقش و کارکرد واحدهای مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم از طریق تدابیر عدالت ترمیمی. زیر نظر محمد فرجیها. تهران: نشر میزان.
صفری کاکرودی، عابدین؛ ابراهیمی، نصیبه؛ کلانتری، کیومرث. (1396). کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار. دانش انتظامی، 19(4)، صص 61-88.
عباس­زادگان، مصطفی. (1382). عدالت ترمیمی دیدگاه نوین عدالت کیفری، پژوهش حقوق و سیاست، (9)، صص 85-128.
 غلامی، حسین. (1385). عدالت ترمیمی. تهران: انتشارات سمت.
غلامی، حسین. (1390). عدالت ترمیمی. تهران: نشر میزان.
فتح­الهی، سیامک. (1388). پلیس و شیوه­های نوین پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی در چند کشور جهان). همایش پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
فرهمند، مجتبی. (1396). جلوه­های عدالت ترمیمی در حقوق ایران. تهران: نشر میزان.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392.
قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب سال 1338.
کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989.
گسن، ریموند. (1370). جرم­شناسی کاربردی. مهری کی­نیا، مترجم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، مهدی. (1393). بررسی اهمیت اجرای عدالت ترمیمی در کلانتری­ها و پاسگاه­ها. دانش انتظامی، خراسان رضوی، 6(25)، صص 47-66.
موذن­زادگان، حسنعلی. (1387). سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران. مجله حقوقی دادگستری، 72(62)، صص 15-40.
نجفی ابرندآبادی، حسین. (1384). میزگرد عدالت برای بزه­دیدگان. مجله حقوقی دادگستری، 69(52و53)، صص 8-72.
وروایی، اکبر و کشفی، سیدسعید. (1393). رویکرد تطبیقی به ساختار، صلاحیت و برنامه­های پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. مجموعه مقالات برگزیده همایش پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
ولد، جرج. (1380). جرم­شناسی. حمیدرضا ملک محمدی، مترجم. تهران: انتشارات سمت.
هدایت، هدیه. (1396). آیین دادرسی ویژه کودکان بزه‌دیده. تهران: نشر میزان.
یاراحمدی، حسین. (1396). سیاست جنایی اجرایی پلیس ایران در قبال اطفال و نوجوانان: (چالش‌ها و راهکارها). رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 
Thaxter, Ken. (2010). Cyber Bullying: Challenges and Strategies Faced by Juvenile Police Officers. Department of Police. Town of West Bridgewater. West Bridgewater.
Kestutis, Vitkauskas. (2013). Activity of Preventive Subdivisions of Public police in Implementation of prevention of Juvenile Delinquency. Aseities str.20.LT-08303
Hazel. (2008). Cross-national comparison of youth justice. London: Youth justice Board.
Braith waite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford: Oxford University Press.
Bridges, Muriel. (1994). Monty Merritt. Police discretion Nile Officers. Department of Public Safety. Multnomah County. Oregon. Portland State University.
Winfree, L. Thomas. (2004). New Zealand Police and Restorative Justice Philosophy. Crime & Delinquency, 50(2), pp 189-213.