عوامل مؤثر بر تخلفات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه مناطق 2 و 9 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی و رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

چکیده

زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می‌شود، به نوعی بشر با گونه‌های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل‌گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه‌های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه‌های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی‌کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ‌نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ‌نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل‌گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه‌های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند.
نتایج: براساس یافته‌های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه‌ها، تدوین سیاست‌های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس‌های آموزشی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Economic, Social and Health Violations of Hairdressers in Districts 2 and 9 of Tehran

نویسندگان [English]

 • ALI Pezhhan 1
 • Azam Ehuai 2
1 Assistant Professor of Demography, Faculty of Social Sciences and Media. Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Master of Cultural Management
چکیده [English]

Background and Aim: Violation is a historical and socio-economic phenomenon. In fact, human beings have been and are involved with different types of violations. The aim of this study is to determine the factors affecting the formation of economic, health and social violations of hairdressers in districts 2 and 9 of Tehran.
Method: The present study is a descriptive-analytical research with an applied purpose. The statistical population of the study included all hairdressers in the 2nd and 9th districts of Tehran, the total number of which was equal to 1047 units in 2020. In the present study, according to the statistical population, 281 hairdressers were studied based on Cochran's formula and random sampling method. In order to collect data in this study, a researcher-made questionnaire was used. Pearson correlation and multivariate regression tests were used to analyze the findings.
Results: Based on the research findings, the use of substandard chemicals and the conversion of hairdressers into shops and health clinics, the use of unconventional jewelry such as implants on the nose, eyebrow teeth, inviting girls and women to underground shows, fortune-telling, not installing the approved price list Implementation of pricing criteria, overselling (receiving more money from the customer than the amount stated in the union price list), non-issuance of service invoices and uncertainty of turnover have an impact on the formation of economic, health and social violations in hairdressing salons 2 and 9 in Tehran.
Conclusion: Based on the research findings, in order to prevent violations by hairdressers, it is necessary to formulate continuous support and supervision policies and implement training classes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Violations
 • Economic
 • Socio-Health
 • Hairdressers
 • Tehran
آزاد، ویدا و طاهری، مرضیه. (1395). چگونگی شکل‌گیری تخلفات و ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه شهر تهران. طرح پژوهشی وزارت دادگستری، امور زنان و خانواده سازمان تعزیرات حکومتی.
آقالری، زهرا؛ اشرفیان امیری، حسن؛ میرزایی، محسن و جعفریان، سمیه. (1398). بررسی وضعیت بهداشت محیط برخی از اماکن عمومی‌شهرستان بابل طی سال‌های 95-1394: یک گزارش کوتاه. مجله علوم پزشکی زانکو، 17(4)، صص 377-384. قابل بازیابی از: http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=4220&sid=1&slc_lang=fa&html=1
ابراهیمی، قربانعلی و ضیاپور، آرش. (1391). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن: مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(45)، صص 125-148. قابل بازیابی از: https://jas.ui.ac.ir/article_18255.html
اسمعیل‌زاده سالستانی، مریم و عباداللهی چنذانق، حمید. (۱۳۹۴). مصرف نمایشی بدن زنان در مناسک تعامل: مطالعه موردی زنان شهر رشت. اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی. استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
خامنه‌ای، سیدعلی. (1395). بیانات در نشست آسیب‌های اجتماعی. 17 فروردین 1395.
درگاهی، عبداله؛ امیریان، طاهره و درگاهی، علی. (1392). بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شهر سنقردر سال 91-92. شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله. (1383). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آن.
قانعیان، محمدتقی؛ مهرپرور، امیرهوشنگ؛ جاسمی‌زاده، طاهره؛ منصوری، فاطمه و زارع، فریبا. ( 1391). بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زن شهر یزد نسبت به بیماری‌های شغلی مرتبط با حرفه آرایشگری. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 6(2)، صص 54-64. قابل بازیابی از: http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-357-fa.html
لولویی، مهشید؛ دهقان، عزیزالله؛ ابراهیمی، بهناز و آفرین، سمیرا. (۱۳۹۲). وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه‌های زنانه شهر کرمان سال 1391. شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
ولد، جرج برایان. (1380). جرم‌شناسی نظری. علی شجاعی، مترجم. تهران: انتشارات سمت.
ویلیامز، فرانک و پی، مک شین و ماری، لین ری. (1383). نظریه‌های جامعه‌شناسی جرم. حمیدرضا ملک محمدی، مترجم. تهران: نشر میزان.
 
Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction, A social critique of the judgment of taste. Routledge Cambridge Un.
Bukodi, E. (2007). Social stratification and cultural consumption in Hungary: Book readership. Poetics, 35(2-3), pp 112-131. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2007.03.001
Campbell, C. (1997). The Romantic Ethic and Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Basil Blackwell.
Pegoraro, Locio. (2012). Comparación Juridica y USO externo de las otras ciencias. Revista Juridica Advances.
Tzafettas, M. (2009). The relationship between friendship factors, body-image concern and restrained eating. A study on Greek female adolescents and young adults. Aristotle University Medical Journal, 36(2), pp 53-64. Retrieved from: https://ejournals.lib.auth.gr/aumj/article/view/4735/4834
دوره 4، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 93-116
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 تیر 1400