فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. ایران

3 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. ایران

چکیده

زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی‌پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله‌ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان‌ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instagram Filtering from the Need for National Security to the Violation of Freedom of Expression as a Human Right from Students' Perspective

نویسندگان [English]

  • mokhtar bidarvand 1
  • babak pourghahramani 2
  • jamal beigi 3
1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch.
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch.
3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch.
چکیده [English]

Background and Aim: With the rapid development of information technology, achievements such as quick and easy access and the exponential increase of its penetration in society and reckless expression of information, regardless of its accuracy and inaccuracy, has become a sensitive issue in national security. The need to preserve freedom of expression, as one of the most important fundamental human rights in human rights instruments for the transmission of messages and information, has also posed serious challenges to societies.
Method: The present study is applied in terms of purpose. Its statistical population includes students of universities in Maragheh city who were studying in this city in the 98-97 academic year. In this study, the sample size was estimated to be 400 using Cochran's relation. Sampling was performed by simple disproportionate and random stratified method and data were collected through a questionnaire.
Results and conclusion: The findings of this study show that there is a direct relationship between proper use of social networks, public education, students' trust in the media, the importance of maintaining national security and maintaining freedom of expression with Instagram filtering. The result is that the overlap of freedom of expression with the need for national security led to the inference in this regard, the needs to filter the Instagram virtual network as an important step in maintaining, ensuring and stabilizing national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Freedom of Expression
  • National Security
  • Filtering
  • Instagram
احمدی، سید محمدصادق؛ ناصری، علیرضا و قاسم‌آبادی، مرتضی. (1395). بررسی تطبیقی محدودیت‌های آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین‌الملل حقوق بشری و حقوق موضوعه ایران. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 18(52)، صص 147-159.
اکبری، عباسعلی و صادقی، سالار. (1398). بررسی حقوقی و جرم‌شناختی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی (با تاکید بر فیلترینگ تلگرام). دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
آذرشب، محمدتقی و مؤمنی، سیدمحمدجواد. (1396). الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه. فصلنامه راهبرد سیاسی، 1(2)، صص 127-141.
بابازاده، حامد و اسدی، عباس. (1396). اصول پالایش (فیلترینگ) پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 3(9)، صص 69-80.
بخشی، عبدااله. (1395). اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات.
بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. پژوهشکده مطالعات راهبردی، مترجم. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حبیب‌زاده، اصحاب و امیری، نجات. (1397). تأثیر شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام در بحران‌سازی‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، 11(2)، صص 82-57.
حسین‌نژاد، سیدمجتبی و منیری حمزه کلایی، حمیدرضا. (1396). تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی. فصلنامه حکومت اسلامی، 22(2)، صص 30-42.
خانیکی، هادی و بابایی، محمود. (1390). فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مفهوم و کارکردها. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، 1(1).
خجسته، سعیده و میرحسینی، سید ابوالقاسم. (1397). رابطه شبکه‌های اجتماعی با سلامت روان و هویت ملی و دینی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 1 شهرستان کرمان. دو فصلنامه جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، (11)، صص 99-112.
رحمتی، حسینعلی و شهریاری، حمید. (1396). بایسته‌های اخلاقی فیلترینگ و پالایش محتوا در فضای مجازی. فصلنامه اخلاق وحیانی، 5(2).
دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سعد، علی. (1394). درآمدی بر سیاست‌های فیلترینگ وبگاه‌های اینترنتی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 1(2)، صص 143-159.
سودمندی، عبدالمجید. (1395). اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 8(2)، صص 84-99.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد. (1389). حقوق بشر در جهان معاصر. چاپ دوم. تهران: انتشارات شهر دانش.
معین، محمد. (1363). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
ندری، غلامرضا؛ بخشایشی، احمد؛ دارابی، علی و مقصودی، مجتبی. (1398). بررسی نقش سیاسی امنیتی شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، 8(29)، صص 63-88.
Choi, T. R., & Sung, Y. (2018). Instagram versus Snapchat: Self-expression and privacy concern on social media. Telematics and Informatics, 35(8), pp 2289-2298. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.09.009
Ellison, N. B. and D. M. Boyd. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), pp 210-230. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, 100(2019), pp 547–560. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.050
Statista. (2018). Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018 (in millions). Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/