خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان دارای والد زندانی با تأکید بر اختلال در کارکرد جامعه‌پذیری خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد‌های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می‌شود. همنواشدن افراد با ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی و ورود موفقیت‌آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن خانواده‌ای بهنجار و منسجم است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان زندانیان و بررسی وضعیت عوامل خطر در جامعه آماری پژوهش است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. داده‌های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته گردآوری شد. نمونه پژوهش حاضر خانواده زندانیان زندان اوین تهران هستند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته‌ها: بیش از 80 درصد از فرزندان زندانیان، رفتار مجرمانه والد زندانی خویش را تأیید کرده و آن را قبیح نمی‌دانند و حتی دولت و جامعه را مقصر اصلی ارتکاب جرم توسط والدین خویش قلمداد می‌کنند. همچنین درصد قابل توجهی از نمونه آماری پژوهش الگوی مناسب و شایسته‌ای در اختیار ندارند تا در نبود پدر یا مادر بتوانند ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی را فرا گیرند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که زندانی شدن والدین به طور مستقیم کارکرد جامعه‌پذیری خانواده را دچار اختلال می‌کند. نقض هنجار‌های اجتماعی توسط والدین موجب الگو‌پذیری ناهمنوایی در فرزندان شده و منجر به جامعه‌پذیری منفی اطفال و نوجوانان می‌شود. به این ترتیب و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میدانی، زندانی شدن والدین با اختلال در کارکرد جامعه‌پذیری خانواده، خطر گرایش به بزهکاری را در فرزندان زندانیان افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk of Delinquency in Children with Incarcerated Parents with Emphasis on Family Socialization Dysfunction

نویسندگان [English]

  • seyed ali reza Mircamali 1
  • fatemeh mahdavi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology. Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Background and Aim: With the imprisonment of parents, various functions of the family are disrupted and it becomes difficult for children to adapt to society. Adapting people to social values ​​and norms and successfully entering social life requires having normal and cohesive families. The purpose of this study is to identify the risk dimensions of delinquency in the children of prisoners and to investigate the status of risk factors in the statistical population of the study.
Method: The present study is applied in terms of purpose and quantitative in terms of approach, which was done by descriptive-analytical method. Research data were collected by field method using a closed questionnaire. The sample of the present study is the families of prisoners in Evin Prison in Tehran. In this study, risk factors were considered as an independent variable and the risk of delinquency tendency was considered as a dependent variable. To check the normality of the data, a single-sample t-test was used and to calculate the reliability, Cronbach's alpha coefficient was calculated.
Results: More than 80% of the children of prisoners confirm the criminal behavior of their prisoner parent and do not consider it obnoxious and even consider the government and society as the main culprits of the crime committed by their parents. Also, a significant percentage of the statistical sample of the research do not have a suitable and appropriate model to be able to learn social values ​​and norms in the absence of a parent.
Conclusion: The results showed that the imprisonment of parents directly disrupts the social functioning of the family. Violation of social norms by parents leads to pattern of heterogeneity in children and leads to negative sociability of children and adolescents. Thus, according to the results of field research, the imprisonment of parents with impaired family socialization increases the risk of delinquency in the children of prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • juvenile delinquency
  • sociability
  • family
  • prisoner parent
  • children of prisoners

Ahmadi, Fatima (1395). Investigating the dimensions of identity crisis in adolescence. National Conference on Psychology Science and Technology, Educational Sciences and Comprehensive Psychology of Iran. Tehran: Sam Iranian Institute.

Azazi, Shahla. (1380). Sociology of the family. Tehran: Enlightenment and Women's Studies.

Bagheri, Ali (1387). Crime and family prevention. Proceedings of the First National Conference on Crime Prevention. Volume II. Tehran: Applied Research Center of the Police Prevention Police Force.

Hairstone, Creasic Finney. (2007). Focus on children with incarcerated parents, A report prepared for the Annie E. Casay Foundation.

Hornby, A. S. (1964). Oxford, Advanced learners Dictionary, eight edition.

Howard, Kimberly, Anne Martin, Lisa J. Bertin. (2011). Early mother-child separation, parenting and child well-being in early head start families, National Institution of Health.

Jampaclay, Aree., Kerry Richter, Kanchana Tangchonlatip. (2015). The impact of parental absence on early childhood development in the context of Thailand, Institute for population and social research, Mahidol University.

Jarjoura, G. (2016). Mentoring for children of incarcerated parents, National Mentoring Resource Center, Population Review.

Khaleqi, Samira (1386). Assessing and evaluating various methods of crime prevention. Master Thesis in Criminal Law and Criminology. Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

Mahdavi, Mahmoud (1390). Crime prevention (developmental prevention). Tehran: Mizan Publishing.

Mc Whirters. (2004-2007). At Risk Youth, Thomson Brooks/Cole, fourth edition.

Moazami, Shahla (1388). Child and adolescent delinquency. Tehran: Justice Publishing.

Mohammadi Asl, Abbas (1385). Juvenile delinquency and theories of social deviation. Tehran: Alam Publishing.

Nasehi, Vida. (1352). Family and community. Tehran: Book Translation and Publishing Company.

Niazpour, Amir Hassan (1395). Preventing the delinquency of the children of prisoners by looking at Iran's criminal policy. Tehran: Mizan Publishing.

Niazpour, Amir Hassan (1397). Criminal Sociology, Master's Lectures. Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

Niko Goftar, Mansoura. (1384). Turning to the role of the family in creating crime. Journal of Social Security Studies, 1 (2 and 3). Retrieved from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=74978

Priscilla, Petsch and Aaron B. Rochlen. (2009). Children of incarcerated parents: Implications for school counselors, University of Texas at Austin.

Qajri, Mohsen (1387). Family and crime prevention. Proceedings of the First National Conference on Crime Prevention. Volume II. Police Prevention Police Applied Research Center.

Rashidpour, Ibrahim. (1345). Juvenile delinquency. Tehran: Institute of Social Studies and Research.

Salimi, Ali and Davari, Mohammad. (1380). The sociology of distortion. first volume. Qom: Research Institute and University.

Shojaei, Ali (1390). Theoretical criminology. Tehran: Samat Publications.

Sotoudeh, Hedayatullah and Bahari, Saifullah. (1385). Family pathology. Tehran: Ariana Call.

Trustee Naeini, Nafiseh. (1386). Growth prevention (early). Journal of Crime Prevention Studies, 2 (2), pp. 123-142. Retrieved from: http://cps.jrl.police.ir/article_13419.html

Turney, Kristin, Rebeca Goodsell. (2018). Parental incarceration and children's well-being. Retrieved from: www.futureofchildren.org

Turney, Kristin. (2017). The unequal consequences mass incarceration for children, Population Association of America.

Winfrey, Thomas. (1388). Criminological theories. Seyed Reza Eftekhari, translator. Tehran: Islamic Azad University.