راهبرد بازاریابی اجتماعی در پیشگیری از قاچاق کالا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. اصفهان. ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از راهبردهای تاثیرگذار که می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از قاچاق کالا و سوق دادن جامعه به توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، راهبرد بازاریابی اجتماعی است. یافته‌های متعددی بر اثربخشی رویکرد بازاریابی اجتماعی در حل معضلات اجتماعی تاکید دارند. از سویی برآوردهای آماری حجم کشـفیات قاچاق نشـان می‌دهد که در سـنوات گذشته، کشفیات قاچاق کالا روند رو به رشـدی را تجربه کرده و آثار مخربی بر سـلامت اقتصـادی، تولید، اشتغال، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه و تضعیف الگوهای فرهنگی بر جای گذاشته و مبارزه همه جانبه با این پدیده نامطلوب امری ضــروری اســت. این نوشتار درصدد است ضمن معرفی بازاریابی اجتماعی به مثابه رهیافتی مفید در سیاستگذاری معطوف به تغییر رفتار، به تشریح نسبت آن با پیشگیری از قاچاق کالا بپردازد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب آن جمع‌آوری شدند.
یافتهها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد بکارگیری بازاریابی اجتماعی از راهکارهای مناسب و بسیار موثر برای تغییر داوطلبانه رفتار در گروه‌های مختلف جامعه است و با بهره‌مندی از راهبردهای بازاریابی اجتماعی و از طریق تدوین، اجرا و ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی، می‌توان با خلق ارزش، تمایلات رفتاری جامعه هدف را تغییر داد و قاچاق کالا پیشگیری کرد. از این رو لزوم توجه روزافزون مدیران ارشد سازمان‌ها به نقش بی‌بدیل بازاریابی اجتماعی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Marketing Strategy in Preventing Smuggling of Goods

نویسنده [English]

  • parvaneh bayatyi
PhD in Sociology of Social Issues in Iran. Islamic Azad University, Dehaghan Branch. Esfahan. ایران
چکیده [English]

Background and Aim: One of the effective strategies that can play a significant role in preventing the smuggling of goods and leading society to economic and social development and sustainability is the social marketing strategy. Numerous findings emphasize the effectiveness of the social marketing approach in solving social problems. On the other hand, statistical estimates of the volume of smuggling discoveries show that in recent years, smuggling discoveries have experienced a growing trend and destructive effects on economic health, production, employment, social, economic and psychological security of society and weakening cultural patterns instead. It is necessary to fight against this undesirable phenomenon. This article aims to introduce social marketing as a useful approach in behavior change-oriented policy, to explain its relationship with the prevention of smuggling of goods.
Method: The present study is considered as an applied research and was conducted by descriptive-analytical method using library resources.
Results and conclusion: The findings show that the use of social marketing is one of the appropriate and very effective strategies for voluntary change of behavior in different groups of society and by benefiting from social marketing strategies and through the development, implementation and evaluation of marketing mix. Socially, by creating value, the behavioral tendencies of the target community can be changed and the smuggling of goods can be prevented. Therefore, it is necessary for senior managers of organizations to pay more attention to the irreplaceable role of social marketing

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • social marketing
  • social marketing mix
  • prevention
  • smuggling
امانی، سعید. (1393). ارزیابی مهم­ترین عوامل موثر بر قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی (نمونه موردی: دهستان مرگور). فصلنامه مطالعات مرزی، 2(4)، صص 1-22.
امیری، زهرا. (۱۳۹۵). تحلیل آمیخته بازاریابی اجتماعی اداره ورزش و جوانان شهر اصفهان در ترویج ورزش همگانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا.
قاسمی، ساسان و امیری، فرهام. (1391). بازاریابی اجتماعی. اصفهان: نشر ارکان دانش.
اندرسن، آلن. (۱۳۹۰). بازاریابی تغییرات اجتماعی. ناصر بلیغ، محمدرضا جوادی و مهدی عباسی، مترجمان. تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های رادیو.
پورابراهیمی، محمدرضا. (1396). ورود سالانه 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور. خبرگزاری مهر، بازدید شده در تاریخ 22/07/97. قابل بازیابی­­ از: https://www.mehrnews.com/news/3944841
سلطانی، شریف. (1392). بررسی عوامل موثر در کشف قاچاق کالا در استان کردستان. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
حسنقلی­پور، طهمورث؛ انوشه، مرتضی؛ موسوی، سیدمجتبی؛ حسینی، سیدعلی. (1393). بازاریابی اجتماعی، رهیافتی جهت تغییر نگرش­ها نسبت به دوره نظام وظیفه عمومی. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، (12)، صص 69-97.  
خندان، عباس. (۱۳۹۷). واردات قاچاق در ایران: برآورد شاخص، بررسی علل و آثار. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی)، ۱۸(۲)، صص۱۵۱- ۱۸۰.
رحمن­نژاد، ارسلان؛ رحمانی، ثریا؛ ابراهیمی، حلیمه. (1391). عوامل موثر بر پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی. فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، 2(1)، صص 113-125.
رستمی، محمدزمان و مومنی، الهام. (1397). علل و آثار قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی. دو ماهنامه اقتصاد پنهان، دوره جدید، شماره 12 و 13، صص ۷۵-۱۰۵.
رضایی پندری، حسن و کشاورز محمدی، نسترن. (۱۳۹۳). کاربرد رویکرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت: مطالعه­ای موردی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 2(2)، صص ۱۰۹- ۱۳۰.
زارعی، عظیم؛ فیض، داوود؛ رضایی­راد، مصطفی. (۱۳۹۵). ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت. فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۹(۶۶)، صص ۲۰-۳۰​.
طالبیان، حسین و الیاسوند، امین. (1393). نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز. فصلنامه کارآگاه، 7(27)، صص ۶۵-۸۰.
هندیانی، عبدالله و دیانتی، عبدالله. (1392). نقش علوم جرم­یابی در کشف قاچاق کالا. نشریه کارآگاه، ۲(۶)، صص 39-67.
علی اکبری، عبدالرضا. (1396). بازخوانی بیانات صریح رهبر انقلاب درباره مقابله با قاچاق کالا، تهران: موسسه فرهنگی هنری خراسان.
عنابستانی، علی اکبر و نامدار، محبوبه. (۱۳۹۶). مقایسه تطبیقی اثرات قاچاق کالا بر توسعه نواحی روستایی (موردپژوهی: مناطق تجاری ده شیخ (فارس) و گچین (هرمزگان). پژوهش­های روستایی، ۸(۲)، صص ۲۰۸-۲۲۷.
فرهام، امیر و قاسمی، ساسان. (۱۳۹۱). بازاریابی اجتماعی. اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
مسعودی، عباس. (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در استان­های مرزی مورد مطالعه استان کردستان، پژوهشنامه مطالعات مرزی، ۲(۱)، صص ۲۱-۴۴.
معین­فر، سجاد؛ محسنی، رضا و نوریان، ایوب. (۱۳۹۵). زمینه­های شکل­گیری قاچاق کالا و آسیب­شناسی برنامه­های مقابله با آن. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مازندران، 7(4)، صص ۱۷-۵۰.
موسوی نقابی، سیدمجتبی؛ انوشه، مرتضی. (۱۳۹۹). تدوین الگوی افزایش مصرف کالای داخلی براساس رویکرد بازاریابی اجتماعی. فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، 21(۸۱)، صص ۱۲۷-۱۵۶.
نیازی ورنامخواستی، سودابه؛ منتظری، زهرا سادات. (۱۳۹۱). بازاریابی اجتماعی. تهران: انتشارات تایماز.
 
Cant, M. C., J. W. Strydom, C. J. Jooste, P. J. du Plessis. (2009). Marketing Management Juta and Company Ltd.
Carins, J. E., & Rundle-Thiele, S. R. (2014). Eating for the better: A social marketing review (2000–2012). Public Health Nutrition, 17(07), pp 1628-1639.
Chandrasekar, K. S. (2010). Marketing Management, Text & Cases, Tata McGraw-Hill Education.
Charmaz KC. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London, UK: SAGE Publications.
Corner, A. and Randall, A. (2011). Selling Climate Change? The Limitations of Social Marketing as a Strategy for Climate Change Public Engagement. Global Environmental Change, 21, pp 1005-1014.
Craig, R,. Sarah J. Olson. (2013). Social Marketing and Social Change: Strategies and Tools for Health, Well-Being, and the Environment. https://doi.org/10.1177/1524839913518921
Dann, S. (2010). “Redefining Social Marketing with Contemporary Commercial Marketing Definitions”, Journal of Business Research, 63, pp 147-153.
Donovan, R., & Henley, N. (2010). Principles and practice of social marketing, an international perspective, Cambridge University Press. For Improving Health, Well-Being, and the Environment, 14(2), pp 95.
Francis S, Taylor M. A. (2009). Social Marketing Theory Based Diet-Education Program for Women Ages 54 to 83 Years Improved Dietary Status. J Am Diet Assoc;109(12), pp 20-56.
Gibson DR, Zhang G, Cassady D, Pappas L, Mitchell J, Kegeles SM. (2010). Effectiveness of HIV prevention social marketing with injecting drug users. American Journal of Public Health, 100(10), pp 18-28.
Gordon, N. (2012). What is Social Marketing? Retrieved 10 10, 2015, from Social marketing: http://www.social-marketing.com/whatis.html.
Homel, P. Carroll, T. (2009). Moving Knowledge into Action: Applying Social Marketing Principles to Crime Prevention, Australia’s National Research and Knowledge Centre on Crime and Justice, 381, pp 1-6.
Hornik, R. (1992). Alternative Models of Behavior Change." InJ. Wasserheit, K Holmes, and S. Aral (eds.), Research Issues in Human Behavior and Sexually Transmitted Disease in the AIDS Era. Washington, D.C: American Society for Microbiology.
Jackson TD. Parker S, Hermann J, Miracle S, Briley C. (2009). Using social marketing principles as a framework to describe native American women’s views of type 2 diabetes: Oklahoma State University, 42(4), pp 110-111.
katler, p. Roberto, N. & Lee, N. (2006). Social Marketing: Improving the Quality of Life. Australasian Marketing Journal, 11(1), pp 23-44.  
Kotler, P., & Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. New Jersey, United States: John Wiley & Sons.
Kotler, P., Armstrong, G. (2013). The critical contribution of social marketing theory and application. Marketing theory, 3(3), pp 305-322.
Mac A skill, S. Stead, M. Mac Kintosh, A.M. and Hastings, G.B. (2002). You Can Just Take Cigarettes away from Somebody and no’ Gie them something back: Can Social Marketing Help Solve the Problem of Low Income Smoking?. Social Marketing Quarterly, 8(1), pp 19-34.
Majdzadeh R, Rashidian A, Shams M, ShojaeiZadeh D, Montazeri A. (2011). Using social marketing model to reduce risky driving behavior in taxi drivers in Tehran. Journal of School Health and Health Research Institute. 9(2), pp 21-40.
Mashayekhi N, Yadegari N, Amini M, Eshrati B, Shams M, Farazi A.A, Khoddam S. (2009). Evaluate the effectiveness of interventions based on assessment model of social reform oil consumption in women attending urban health centers in Markazi Province. Journal of healthy work, 3(9,10), pp 71-82.
Morris, Z.S. and Clarkson, P.J. (2009). Does Social Marketing Provide a Framework for Changing Healthcare Practice? Health Policy, (91), pp 135-141.
Powell, J.E. Tapp, A. (2008). The Use of Social Marketing to Influence the Development of Problem Gambling in the UK: Implications for Public Health, International Journal of Mental Health and Addiction, 7(1), pp 3-11.
Rothschild M, Mastin B, Miller T. (2006). Reducing alcohol-impaired driving crashes through the use ofsocial marketing. Accident Analysis and Prevention. 38(6), pp 1210-1230.
Sorrat, O. (2010). The Future of Social Marketing, Washington, DC: Asian Development Bank.
Strauss A, Corbin JM. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London, UK: SAGE Publications; 1998.
Strauss AL. (2003). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2003.
Thomas J. (2010). Addressing obesity through social marketing: 'Liverpool's Challenge. Perspectives in Public Health, 129(6), pp 254-255.
Walker, D. and Myrick, F. (2006). Grounded Theory: An Exploration of Process and Procedure. Qualitative health research, 16(4), pp.547- 559.