پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

زمینه و هدف: زمینه و هدف: اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیادین راهبردی است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می‌نهد. این اصل که در تمام مراحل و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیه کنشگران قضایی و پیراقضایی رعایت شود، به ‌گونه‌ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیم‌های صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی‌اعتباری مواجه می‌سازد.
روش: پژوهش حاضر، از دسته پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شد.
یافته‌ها و نتایج: ماهیت اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری، می‌تواند کارکردی پیشگیرانه داشته باشد زیرا کارگزاران و متولیان تأمین امنیت و کنشگران فرآیند کیفری با استدراک در مبانی ظهور اصل قانونمندی آیین دادرسی کیفری و تدقیق در گفتمان قانونگذار برای هنجارمندسازیِ این اصل و آثاری که از آن جلوه‌گر می‌شود، عواقب سوء رفتارهای مغایر با قانون را سنجیده و در نهایت به ارتکاب بزه با ماهیت‌های گوناگون مبادرت نورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime Prevention Through the Principle of Legality of Criminal Procedure

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Saghian 1
  • Seyed Poria Mousavi 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. University of Tehran. Tehran.
2 Master of Criminal Law and Criminology. University of Tehran. Tehran.
چکیده [English]

Background and Aim: The principle of legality of criminal procedure is one of the basic strategic principles that always establishes a criminal process based on a fair trial system. This principle, which is relevant at all stages and levels of the criminal process; It must always be observed by all judicial and extrajudicial actors, as the violation of this principle, including the violation of due process, is undoubtedly undermined by decisions made by judicial authorities and invalidates and invalidates judicial decisions.
Method: The present study is considered as an applied research and was conducted by descriptive-analytical method using library resources.
Results and conclusion: The nature of the principle of legality of criminal procedure can have a preventive function because agents and custodians of security and actors in the criminal process by understanding the principles of the principle of legality of criminal procedure and scrutinizing the legislator's discourse to normalize this principle and its effects. It is important to weigh the consequences of illegal misconduct and ultimately not to commit crimes of various natures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of legality of criminal procedure
  • Accused
  • Victim
  • Criminal process
  • Crime prevention
آشوری، محمد. (1395). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات سمت.
اردبیلی، محمدعلی. (1392). حقوق جزای عمومی. جلد اول. چاپ سی‌ام. تهران: نشر میزان.
جلیل‌وند، سارا. (1395). پیشگیری از نقض حقوق شهروندی از سوی ضابطان دادگستری با تأکید بر مادۀ 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
رحمانیان، حامد و حبیب‌زاده، جعفر. (1392). ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم و شاخص‌ها. مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، 2(5).
رحمانیان، حامد. (1393). ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه‌ها و پیامدهای آن. رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس.
سوادکوهی، ضحی. (1391). تأثیر تشکیلات قضایی بر دادرسی عادلانه. پایان نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکدۀ حقوق دانشگاه مفید.
طاهری، سمانه. (1392). سیاست کیفری سختگیرانه. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
غلامی، حسین. (1393). اصل حداقل بودن حقوق جزا. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1395). پیشگیری عادلانه از جرم، در: علوم جنایی ـ مجموعه مقاله‌ها در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری. چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1395). درآمدی بر سیاست کیفری عوام‌گرا، دیباچه در: لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی. علی حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. چاپ پنجم. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1388). رویکرد جرم‌شناختی قانون «حقوق شهروندی» (در رابطۀ آیین دادرسی کیفری با جرم‌شناسی)، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی (مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی ـ دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران). چاپ اول. تهران: نشر گرایش.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1387). زندان: درمانگاه بزهکاری و بزهکاران؟، دیباچه در: بولک، برنار، کیفرشناسی. علی حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. چاپ هشتم، ویراست پنجم. تهران: انتشارات مجد.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1387). سیاست جنایی ایران در قلمرو ادارۀ زندان‌ها: تحول مستمر مقررات اجرایی، دیباچه در: بولک، برنار، کیفرشناسی. علی حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. چاپ هشتم. ویراست پنجم. تهران: انتشارات مجد.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1395). سیاست جنایی: از مدل‌ها تا جنبش‌ها، دیباچه در: دلماس ـ مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی. علی حسین نجفی ابرندآبادی، مترجم. چاپ سوم. تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1391). سیاست جنایی؛ سیاست کیفری عمل‌گرا ـ عوام‌گرا، تقریرات درس سیاست جنایی، دورۀ دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: زینب باقری‌نژاد، سال تحصیلی 91 ـ 1390، ص 1764، در: ابراهیمی، شهرام «به کوشش»، مباحثی در علوم جنایی، مجموعه تقریرات استاد علی حسین نجفی ابرندآبادی. ویراست هفتم، قابل بازیابی از: www.lawtest.ir
نیازپور، امیرحسن. (1395). هنجارمندشدن آموزه‌های جرم‌شناسانه در قانون آیین دادرسی در: آیین دادرسی کیفری: بنیان‌ها، چالش‌ها و راهکارها ـ مجموعه مقالات همایش قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.