چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه ما پرداختن به مبحث اشتغال زنان و بزه‌دیدگی آنان و کشف رابطه علی و معلولی بین این دو مجهول مغفول‌ مانده در منظر اذهان حقوقی است. با توجه به ضرورت بررسی سیاست کیفری ایران در بزه‌دیدگی ناشی از اشتغال، مسئله اصلی پژوهش حاضر، چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در کاهش آسیب‌های مادی یا معنوی ناشی از اشتغال زنان است.
روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون در این حوزه و بررسی قوانین موجود، با 20 نفر از زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی، مصاحبه عمیق انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظام عدالت کیفری ایران، آسیب‌هایی در هر سه حوزه‌ تقنینی، قضایی و اجرایی به چشم می‌خورد. بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت‌آمیز وجود دارند که توسط قانونگذار جرم‌انگاری نشدند و در برخی از موضوعات که جرم‌انگاری شدند، ضمانت اجراهای مناسب که نقش مؤثر در کاهش جرم داشته باشند، به چشم نمی‌خورد به طوری که در رابطه با برخی رفتارهای خشونت‌آمیز متأسفانه هیچ مرجعی برای دفاع از بزه‌دیدگان وجود ندارد و گاهی حتی خود مراجع، مرجع خشونت برای آنان می‌شوند و با روند دادرسی‌های طولانی و در مواردی پیش‌داوری، بزه‌دیده را به شکل دیگر مورد خشونت قرار می‌دهند. بنابراین با طرح راهکارهای حمایتی در برابر این دسته از بزه‌دیدگان خاص، در صدد پیشبرد جامعه به سوی کاهش آمار بزه‌دیدگی و ترمیم آلام روحی بزه‌دیدگان و جبران خسارات مادی و معنوی آنان هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and Strategies of Iran's Criminal Policy in Preventing the Victimization of Employed Women

نویسندگان [English]

 • sara bashari 1
 • fariba allahyoorty 2
 • salar rahimi 3
1 qom university
2 university
3 qom university
چکیده [English]

Background and Aim: One of the most important and fundamental issues of our society is to address the issue of women's employment and their victimization and to discover the causal relationship between these two neglected unknowns in the perspective of legal minds. Considering the necessity of examining Iran's criminal policy in employment-related victimization, the main issue of the present study is the challenges and strategies of Iran's criminal policy in reducing the material or moral damage caused by women's employment.
Method: In order to answer the research question, while using different views and opinions in this field and reviewing the existing laws, in-depth interviews were conducted with 20 women working in the public and private sectors at different job levels.
Findings: The findings show that in the Iranian criminal justice system, there are violations in all three areas: legislative, judicial and executive. There are many forms of violent victimization that have not been criminalized by the legislature, and in some cases that have been criminalized, there is no guarantee of proper performance that will play an effective role in reducing crime. There is no defense for the victims and sometimes even the authorities themselves become a source of violence for them and with a long process of trial and in some cases prejudice, the victim is abused in another way.
Conclusion: Via proposing supportive measures against this special group of victims, we seek to advance society towards reducing the number of victims and repairing the psychological pain of the victims and compensating their material and spiritual damages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Victimology
 • Criminology
 • Employment
 • Women Victims
 • Preventive Policies
ابراهیمی، شهرام. (1390). جرم­شناسی پیشگیری. جلد اول. تهران: انتشارات میزان.
 ابراهیمی، لیلا. (1394). تحلیل جرم­شناختی تأثیر اشتغال بر بزه­دیدگی زنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی: واحد قم.
حاجی‌تبار فیروزجائی، حسن. (1391). بزه­دیده­شناسی حمایتی افتراقی. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل.
رایجیان اصلی، مهرداد. (1384). بزه­دیده­شناسی حمایتی. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر.
سلیمی، علی و داوری، محمد. (1385). جامعه­شناسی کجروی. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
عظیم­زاده، شادی. (1384). پویایی جلوه­های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه­دیده خشونت. مجله حقوقی دادگستری، (52 و 53)، صص 205- 252. قابل بازیابی از: http://www.jlj.ir/article-44304.html
غلامی، حسین. (1390). درآمدی بر آسیب­شناسی سیاست­گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه­دیدگی در ایران. مجله آموزه­های حقوق کیفری، 1390(1)، صص 3- 18. قایل بازیابی از: http://cld.razavi.ac.ir/article-841.html
کرامتی معز، هادی و میرخلیلی، سیدمحمود. (1399). پیشگیری رشدمدار از بزه­دیدگی کودکان در شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 15(56)، صص 1-22. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article-95006.html
مگوایر، مایک. (1394). دانشنامه جرم­شناسی آکسفورد. حمید ملک­محمدی، مترجم. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
مهدوی، محمود و فلاح الحسینی، بی بی فاطمه. (1398). نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم. فصلنامه علمی رهیافت پیشگیری از جرم، 2(4)، صص 37- 56. قابل بازیابی از:  http://www.jcpa.ir/article-227526.html
نعیمی، سید مرتضی. (1391). پیشینه رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق. فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، 5(16)، صص 172- 219. قابل بازیابی از: http://alr.iauctb.ac.ir/article-513151.html
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. (1383). مباحثی در علوم جنایی، تقریرات جامعه­شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده حقوق، تحریر و تنظیم: مهدی صبوری فرد.
نیکوکار، حمیدرضا. (1394). دانشنامه پیشگیری از جرم اکسفورد، تهران: انتشارات میزان.
ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جقری. (1397). جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی). علی شجاعی، مترجم. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات سمت.
Covington, Stephanie & Bloom, Barbara. (2002). Gender Equality: women in the criminal justice system review of policy research, 21.
Krammara, C; and P. A Treichler. (1985). a Feminist Dictionary: In Our Own Words, London: Pandora Press.
Harding, S. (1980). The Norm of Social Inquiry and Masculinity Experience, Philosophy of Science Association. Symposia and Invited Papers, 1980(2), pp 305-324.
Stoltenberg, J. (2000). Refusing to be a Man, Essays on Sex and Justice, Revised Edition. London: UCL Press.
Messerschmitt, J. W. (1994). Schooling Masculinities and Youth crime by White boys, T. Newburn and E. A. Stanko Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and Crime: Rowman and Little field.
Weitz, R. A. (1998). History if Women's Bodies in R. the Politics of if Women's Bodies. Oxford: Oxford University press.
دوره 4، شماره 1
فروردین 1400
صفحه 37-60
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1400