تاثیر ک‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژ کارکردهای نظام آموزش و پرورش بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه امام صادق (ع). تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه امام صادق (ع). تهران

چکیده

زمینه و هدف: کودکی بی‌تردید مهم‌ترین دوران زندگی انسان‌هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می‌گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می‌تواند نقش‌پذیری انسان در دیگر دوران‌های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش‌وپرورش هر کشور، نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش‌های نظری و عملی پیشین انجام شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه‌پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dysfunctions of Education System on Juvenile Delinquency

نویسندگان [English]

  • salman emrani 1
  • Mohammadali davudi mazandarani 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. Imam Sadegh (AS) University. Tehran. iran
2 Master of Criminal Law and Criminology. Imam Sadegh (AS) University. Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Childhood is undoubtedly the most important period of human life, the personality of each person has been formed in this period and how to spend this period has pressed the role of human acceptance in other periods of life. The United Nations has also stated that crime prevention guidelines should focus on childhood. The education system of each country has an irreplaceable and decisive role in educating the next generation and preventing the tendency of children and adolescents to delinquency. The purpose of this study is to investigate why, how and the effect of delinquency and child victimization in the education system with a preventive approach.
Method: This research is applied in terms of purpose and has been conducted in a descriptive-analytical method using new scientific sources and secondary analysis of theoretical and predictive research.
Results: based on the research findings, school functions increased in three aspects of growth, socialization and counting control, as well as school construction and performance functions and its effect on usability.
Conclusion: The research showed that there was a special and close relationship between school factors (both structurally and functionally) with the process of delinquency of children and adolescents. Although this relationship is not really a cause and effect, but in general there is a high correlation between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Delinquency
  • Children and Adolescents
  • Structural Dysfunctions
  • Functional Dysfunctions
اکبرزاده، نسرین. (1384). جزوه نظریه رشد. تهران: دانشگاه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.
الیزابت بی‌. هارلوک. (1399). روان‌شناسی شخصیت با تاکید بر تحلیل عوامل موثر بر رشد شخصیت. شریفی درآمدی، پرویز و حاج نوروزی، محبوبه، مترجمان. تهران: انتشارات آوای نور.
برندک، معصومه. (1384). تاثیر یک برنامه آموزش مهارت‌های عاطفی - اجتمماعی بر رشد هیجانی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا.
بهرامی، غلامرضا. (1348). فرهنگ لغات و اصطلاحات روانپزشکی و روانشناسی. تهران: دانشگاه تهران.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
رجائی، علی رضا. (1381). نقش خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه‌های گروهی در رفتارهای انحرافی نوجوانان پسر. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1381(11و12)، صص 45-74. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/17996
شریعتمداری، علی. (1393). رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.
شعاری‌نژاد، علی اکبر. (1375). مبانی روان‌شناختی تربیت. چاپ سوم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شکوهی، غلامحسین. (1387). تعلیم و تربیت و مراحل آن. چاپ بیست و دوم. تهران: آستان قدس رضوی، به نشر
صافی، احمد. (1393). آموزش و پرورش ابتدایی،راهنمایی تحصیلی و متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
علاقه بند، علی. (1398). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات روان.
عمید، حسن. (1386). فرهنگ عمید. چاپ بیست و هشتم. جلد اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.
کریمی، عبدالعظیم. (1375). کارکرد نظام آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی کودکان و ارتباط آن با توسعه فرهنگی اجتماعی. نشریه رشد معلم، 1375(20)، صص 62 -65.
ماسون، هنری و همکاران. (1385). رشد و شخصیت کودک. یاسائی، مهشید، مترجم. چاپ نهم. تهران: نشر مرکز.
محمدی اصل، عباس. (1385). بزهکاری اطفال و نوجوانان و نظریه‌های انحراف اجتماعی. تهران: نشر علم.
منادی، مرتضی. (1379). زمان آموزشی و تأثیر آن بر بزهکاری نوجوانان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 1379(63)، صص 107-124. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/232557
مهدوی، محمود. (1390). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار). تهران: انتشارات سمت.
مهران، گلنار. (1375). بررسی علل ترک تحصیل دختران در مقطع آموزش ابتدایی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 12(2)، صص 9-41. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/44674/23/text
نراقی‌زاده، افسانه. (1394). مسائل نوجوانان و جوانان. تهران: مهراندیش.
ولیدی، محمدصالح. (1388). بایسته‌های حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات جنگل.
وین و مانسون. (1382). نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان. اعزازی، لیلا، مترجم. فصلنامه دانش انتظامی، 1382(17)، صص 116-125. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/273021
هالوگ، یاووزار. (1382). ناسازگاری و بزهکاری در کودکان. گلکاریان، قدیر، مترجم. تهران: نشر طلایه.