عوامل اجتماعی گرایش جوانان به جرم سرقت (مورد مطالعه سارقان محصور در زندان‌های استان تهران و البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران. ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی. دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین.

چکیده

زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به‌وجود می‌آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند که احصای آنها نقش مهمی در علت‌شناسی جرم دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل بزه سرقت در مرتکبان سرقت محصور در زندان‌های استان تهران و البرز انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از مجرمان جوان متهم به سرقت مقیمِ زندان‌های اوین، رجایی شهر و زندان قصر بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته و مشاهده مستقیم در محیط تحقیق است.
یافته‌ها: بیشترین جرائم ارتکابی زندانیان 26-32 ساله را جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهد. نیمی از سارقان در زندگی زناشویی با یکدیگر تفاهم نداشته‌اند که 33 درصد از آنها به طلاق ختم شده است. 60 درصد از سابقه‌داران در محله خود با افراد خلاف‌کار ارتباط داشته‌اند. 72 درصد از سارقان مورد مطالعه به‌محض آزادی از زندان، مرتکب سرقت مجدد شده‌اند. مقایسه‌ آماری یافته‌ها در بیشتر موارد در آزمون تحلیل واریانس در سطح 1% معنی‌دار بود.
نتایج: پرجمعیت بودن خانواده، بی‌سوادی والدین، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از مدرسه و سایر ویژگی‌های شخصیتی همچون ضد اجتماعی و کم‌رنگ بودن اعتقادات دینی ـ مذهبی با ارتکاب جرم سرقت رابطه‌ تنگاتنگ دارد. با نگاه جامعه‌شناختی و با بهره جستن از راه‌های پیشگیرانه در رویکرد اجتماعی – دینی، به زمینه‌های شکل‌گیری جرائم و انحرافات اجتماعی می‌توان به پیشگیری از بسیاری از جرائم نظیر سرقت در جامعه اهتمام ورزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social factors young people turn to the crime of theft: A case study of criminals accused of robbery confined to prisons in Tehran and Alborz provinces

نویسندگان [English]

  • Hamed HejrGasht 1
  • Seyyed Moslem MousaviPanah 1
  • Sadegh Rezaei 2
  • iman amini 3
1 PhD in Educational Management. Islamic Azad University, Research Sciences Branch. Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences. Amin University of Law Enforcement Sciences
3 Assistant Professor, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

crimes are endangering the security of the society and disrupting the mental health of the society and create psychological and social complications in their victims.various biological, psychological,social and economic factors are involved in committing crimes. this research has been carried out to investigate the factors of robbery in the current society of islamic republic of iran with case study of perpetrators of theft in prisons.the present study is in terms of purpose, in terms of practical research, in terms of method, descriptive and type. The survey consisted of 60 young offenders convicted of robbery in Evin prison, Rajaei Shahr and palace prison. data collection tool is a questionnaire and is directly observed in the research environment.the highest crimes committed by prisoners of the ages of 26-32 to drug crimes.Half of the robbers had not agreed to each other in marriage, 33% of them were in divorce.60% of the respondents said they had contact with the criminal in their localities.72% of the robbers have committed robberies as soon as they are released from jail. statistical comparison of the findings in most cases was significant in the test of variance analysis at one percent level.prevalence of family , illiteracy of parents, drug addiction, escape from school and other personality characteristics such as anti-social and pale religious beliefs have a close relationship with crime theft. sociological approach and taking advantage of preventive methods in social-religious approach to the formation of crimes and social deviations, can prevent many crimes such as theft in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • theft
  • social factors
  • prevention
  • delinquency