کاربرد اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی دادگستری با رویکرد پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه‌های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری‌های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت‌کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به‌شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص‌ها استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در ‌دادگستری به‌ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص‌های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی‌ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه‌های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون‌سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه‌ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of IoT in Modeling the Judiciary Human Crisis Management with a Preventive Approach

نویسندگان [English]

  • Ali sanayei 1
  • Reza Salehzadeh 2
  • Ali Safari 3
  • seyede bita solati Dehkordi 4
1 Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 PhD student in Crisis Management, Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Due to the fourth industrial revolution and the development of IoT-based technologies, the development of crisis management systems based on new technologies has received great attention. This study aims to investigate the role of the Internet of Things in modeling human crisis management in the judiciary with a preventive approach.
Method: The present study is descriptive-analytical in terms of purpose, applied and developmental in nature and qualitative in terms of approach. The participants are the university professors and the executive elite of the Isfahan judiciary branch. The sample size consisted of 18 people who were selected by snowball method. The Delphi technique was used in various stages of the research, including determining indicators and sub-indices, designing a questionnaire, analyzing data, and the type of IoT communication on each sub-index.
Results & Conclusion: The extracted model from the qualitative section was assessed by experts and academic specialists and executive elites in Isfahan Justice and the Judiciary Headquarters. Then, the relationship between the mentioned model and the Internet of Things is examined and based on the maximum impact of the Internet of Things on the crisis management model in the judiciary, the pre-crisis priority is given to the following indicators: 1- Preparation of a coherent database of assets (facilities, equipment and processes and manpower active in the complex), 2- Using intelligent protection systems and 3- Creating cooperation and coordination (inside and outside the organization), and in the crisis phase to: 1- Leadership, 2- Preventing the occurrence of secondary accidents, 3- Continuing to provide judicial services and in the post-crisis stage is assigned to: 1- Planning, 2- Organizing, 3- Performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Crisis Management
  • Human Crisis
  • Modeling
  • Internet of Things
توکلی، مسعود، رزقی شیرسوار، هادی و نصیری‌پور، امیراشکان. (1396). تاثیر به‌کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران). مجله مدیریت بهداشت و درمان، 8(2)، صص 45-62. قابل بازیابی از: https://jhm.srbiau.ac.ir/article_10865.html
خدمتگذار، حمیدرضا. (1394). بررسی نقش اینترنت اشیاء در سیستم‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه: مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری یزد). مدیریت فناوری اطلاعات، 7(3)، صص 553-572. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318636
رضائی‌نور، جلال و مشایخی، مجتبی. (1397). بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای خلق دانش (موردکاوی: بانک مهر اقتصاد استان تهران). علوم و فنون مدیریت اطلاعات. 4(2)، صص 1-18. قابل بازیابی از: 10.22091/stim.2018.3216.1213
روحانی، سعید؛ صداقت، هادی و محمدیان، ایوب. (1399). شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیاء. مدیریت بازرگانی، 12(4)، صص 865-887. قابل بازیابی از: 10.22059/jibm.2020.291322.3690
رونقی، محمدحسین و حسینی، فروغ السادات. (1397). شناسایی و رتبه‌بندی خدمات اینترنت اشیاء در حوزه سلامت. فصلنامه مدیریت سلامت. ۲۱(۷۳)، صص ۱۰۶-۱۱۷. قابل بازیابی از: http://jha.iums.ac.ir/article-1-2738-fa.html
سعدآبادی، علی اصغر و عظیمی، محدثه. (1393). شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران به کمک روش فازی (مورد مطالعه: شناسایی اقدامات اساسی در مراحل مدیریت بحران زلزله). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 2(6)، صص 31-54. قابل بازیابی از: http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2_965.html?lang=fa
شهابی، وحید؛ آذر، عادل؛ فائزی رازی، فرشاد و فلاح شمس، میر فیض. (1400). مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیمتل فازی. نشریه علمی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، (1)، صص 67-89. قابل بازیابی از: 10.22034/jiba.2021.43213.1589
صالحی، شهاب و فریه، حامد. (1400). بهینه‌سازی مصرف انرژی در اینترنت اشیاء مبتنی بر شبکه  نرم‌افزارمحور، مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 10(2)، صص 27-38. قابل بازیابی از: http://jscit.nit.ac.ir/article_132452.html
غلام­زاده فرد، مسعود. (1400). ارزیابی نقش مدیران شهری در مدیریت بحران. فصلنامه علمی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(63)، صص 131-146. قابل بازیابی از: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/818
مرادی، عبداله و تسلیمی‌کار، بهروز. (1399). کاربست سامانه‎های هوشمند در چرخه مدیریت بحران‎های قومی. فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، 9(34)، صص 101-128. قابل بازیابی از: https://jpas.ihu.ac.ir/article_206227.html
 
Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M. Aledhari and M. Ayyash. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications, in IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), pp 2347-2376. Retrieved from: doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.
Charmonman, S. and Mongkhonvanit, P. (2016). Harnessing the Power of Information Technology for Efficiency in E-court and E-trial." Invited Address at the International Conference on "World Judiciary Transformation Framework & The Metrics for Measuring Performance Conference 2016” organized by Events Actually Singapore at Shangri-La Hotel, Bangkok, on 18 August 2016.
Maheria U., Fancy C., Anand M. (2021). IoT-Based Traffic Congestion and Safety Management with Street Light Control System. In: Hemanth D., Vadivu G., Sangeetha M., Balas V. (eds) Artificial Intelligence Techniques for Advanced Computing Applications. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 130, pp.495-501. Springer, Singapore. Retrieved from: Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-5329-5_46
Ogorek, M., Zaskorski, P. (2018). Implementation of the Internet of Things (IoT) in the integration of crisis management processes. Scientific Journals of Poznan University of Technology series of Organization and Management, 76, 199-215. Retrieved from:  DOI: 10.21008/j.0239-9415.2018.076.15
Park, R., Choi, Y., Myung, D., Koo, K., & Jeong, C. (2021). Creating a Voice-informed Fire Alarm System using ARDUINO IOT Functionality. Journal of Basic and Applied Research International, 27(4), pp 34-44. Retrieved from:  https://archives.biciconference.co.in/index.php/JOBARI/article/view/6675
Paul T. Jaeger, Shneiderman Ben, Kenneth R. Fleischmann, Jennifer Preece, Yan Qu, Philip Fei Wu. (2007). Community response grids: E-government, social networks, and effective emergency management, Telecommunications Policy, 31(10), pp 592–604. Retrieved from:  https://doi.org/10.1016/j.telpol.2007.07.008
Puentes, M., Arroyo Delgado, I., Carrillo, O. Barrios, C., Le Mouël, F. (2020). Towards Smart-City Implementation for Crisis Management in Fast-Growing and Unplanned Cities: The Colombian Scenario, Ingeniería y Ciencia, 16 (32), pp.151 - 169. Retrieved from:  DOI: 10.17230/ingciencia.16.32.7
Saroj, A., Sukomal, P. (2020). Use of social media in crisis management: A survey, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol 48. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101584
Sasirekha, S.P., Priya, A., Anita, T., Sherubha, P. (2020). Data Processing and Management in IoT and Wireless Sensor Network, Journal of Physics: Conference Series, 1712 012002. Retrieved from: DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1712/1/012002
Wang R., Li L., Chen J., Zhao X. (2020). Design of Automatic Fire Extinguishing Device for IoT Transformer Box. In: Sun X., Wang J., Bertino E. (eds) Artificial Intelligence and Security. ICAIS 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1253, pp..384-392 Springer, Singapore. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-981-15-8086-4_36