تجربه‌محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به‌کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می‌توان به اقدام‌های صورت‌گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می‌پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می‌توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود.
روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که اقدام‌های صورت‌گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می‌توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام‌های صورت‌گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم‌بندیِ نظری، به‌نظر می‌رسد که باوجود کاربست این اقدام‌ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می‌توان در سیاست‌زدگیِ اقدام‌های صورت‌گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience-orientation: An Effort to Reduce Crime in the UK Criminal Justice System

نویسندگان [English]

  • samaneh hossieni 1
  • mohammadreza kazemi golverdi 2
  • Majid Shayganfard 3
1 PhD student in Islamic jurisprudence and principles of Islamic Azad University, Mashhad Branch
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Author)
3 Assistant Professor of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: From the beginning until today, the criminal justice system has used various strategies to reduce crime rates. One of the most important of these strategies is the measures taken in the field of parole of convicts, which are aimed at reducing recidivism. Among the most advanced countries in this particular field, we can mention the British criminal justice system and the legal doctrine of this country, which will be a way to study the experiences of this country.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.
Results and conclusion: The findings indicate that the measures taken in the field of parole in the UK criminal justice system can be based on the approach of the measures, the result, the type and nature of the measures taken and also the main component emphasized in each of them. Regardless of this theoretical division, it seems that despite the application of these measures in the field of parole, the recidivism rate has not decreased, at least in the UK, the most important reasons for which can be found in the politicization of actions and the lack of research approaches in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parole
  • effectiveness
  • experience-oriented
  • modeling
  • criminal justice system
افراسیابی، علی. (1389). امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 5(15)، صص 34-57. قابل بازیابی از: http://cps.jrl.police.ir/article_13510.html
اللهیاری، طلعت. (1388). پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی. انتظام اجتماعی، 1388(4). صص 47-67. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/260661
برزگر، مهری و غلامی، حسین. (1397). کارکرد روش‌های پیش‌بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط. پژوهش حقوق کیفری، 7(24)، صص 9-36. قابل بازیابی از: https://jclr.atu.ac.ir/article_9285.html
پورقهرمانی، بابک و کریم‌زاده، بیاض. (1398). جایگاهِ آموزه‌هایِ سنجشِ آماری ریسکِ جرمْ در نهادِ ارفاقی آزادی مشروط (مطالعة موردی: زندان‌های استان آذربایجان شرقی). فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 15(3)، صص 115-137. قابل بازیابی از: https://jlap.srbiau.ac.ir/article_14805.html
جانستون، جری. (1390). سیاست‌گذاری کیفری: نخبه‌گرا، عامه‌گرا یا مشارکت‌محور. بهروز جوانمرد، مترجم. مجله تعالی حقوق، 3(11)، صص 73-104. قابل بازیابی از: http://dadsara.dadiran.ir/Portals/dadsara.ir/0/majle/11/m.javanmard5.pdf
جعفری، افشین و رحمانی، سینا. (1400). پیشگیری از ارتکاب قتل ناموسی علیه زنان به ‌نظریه فمنیستی جرم‌شناسی. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 16(59)، صص 23-45. قابل بازیابی از: http://cps.jrl.police.ir/article_96151.html
داروگری، سعید و وروایی، اکبر. (1397). آزادی مشروط جلوه ای از اصل کیفرزدایی در سیاست جنایی ایران. فصلنامه مطالعات حقوق، 3(27)، صص 153-161. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1429109
شرمن، لارنس (1391)، کاربرد و تاثیرات جرم­شناسی در سال 1751 تا 2005، عدالت روشنگرانه و کاستی­های آن، سید بهمن خدادادی و حمیدرضا نیکوکار، مترجم. فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، 24(7)، صص 212-185. قابل بازیابی از: http://journals.police.ir/article_13578.html
شمس ناتری، محمد ابراهیم و احمدی ناطور، زهرا. (1394). درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط. دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۲۰(۷۲)، صص ۱۳۱-۱۵۹. قابل بازیابی از: https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-411-fa.html
غلامی، حسین (1390)، تکرار جرم، تهران: میزان، چاپ اول.
کاشفی اسماعیل­زاده، حسن (1384)، جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها، مجله تخصصی حقوق و الهیات، 15 و 16، صص 258-298. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/189090
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید. (1390). دانشنامه جرم‌شناسی. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
Andrews, D. (1995). The psychology of criminal conduct and effective treatment, in J. McGuire (ed) What works: Reducing reoffending, Chichester: Wiley.
Barclay, G. C. (ed). (1991). A digest of information on the criminal justice system, London: Home Office Research and Statistics Department.
Brody, S. (1976). The effectiveness of sentencing, Home Office Research Study, London: HMSO.
Burnett, R. (1996). Fitting supervision to offenders: Assessment and allocation decisions in the Probation Service, Home Office Research Study 153, London: Home Office.
Colledge, M., Collier, P. and Brand, S. (1999). Crime Reduction Program and constructive regimes in prisons – Programs for offenders: Guidance for evaluators, Research, Development and Statistics Directorate, London: Home Office.
Dhiri, S. and Brand, S. (1999). Crime reduction program – Analysis of cost and benefits: Guidance for evaluators, Research, Development and Statistics Directorate, London: Home Office.
Farrington, D. P. (1989). The origins of crime: The Cambridge Study in Delinquent Development, Research Bulletin No 27, London: Home Office Research and Planning Unit, pp 29-32.
Gendreau, P. and Ross, R. (1987). revisitation of rehabilitation: evidence from the 1980s, Justice Quarterly, vol 4, pp 349-407. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/07418828700089411
Gendreau, P. and Ross, R.R. (1980). Effective correctional treatment: bibliotherapy for cynics, in R.R. Ross and P. Gendreau (eds) Effective correctional treatment, Toronto, Canada: Butterworths.
Home Office. (1997). Getting to grips with crime: A new framework for local action, A consultation document, London: Home Office.
Home Office. (1998). Reducing offending: An assessment of research evidence on ways of dealing with offending behavior, Home Office Research Study 187, London: Home Office Research and Statistics Directorate.
Home Office. (1999). What works – Reducing offending: Evidence-based practice, London: Home Office.
Lipton, D., Martinson, R. and Wilks, J. (1975). The effectiveness of correctional treatment: A survey of treatment evaluation studies, New York, NY: Praeger.
Losel, F. (1995). The efficacy of correctional treatment: a review and synthesis of meta-evaluations, in J. McGuire (ed) What works: Reducing reoffending, Chichester: Wiley.
Mair, G. (1994). Standing at the crossroads: what works in community penalties, National Conference for Probation Committee Members, Scarborough, 7-9 October.
Maltz, M.  (2001). Recidivism, London: Academic Press.
Martinson, R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform, Public Interest, vol 35, pp 22-54. Retrieved from: https://www.nationalaffairs.com/public_interest/detail/what-works-questions-and-answers-about-prison-reform
Martinson, R. (1979). New findings, new views: a note of caution regarding sentencing reform, Hofstra Law Review, vol 7, pp 243-58. Retrieved from: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol7/iss2/1/
McGuire, J. and Priestley, P. (1995). Reviewing What works: past, present and future, in J. McGuire (ed) What works: Reducing reoffending, Chichester: Wiley.
McWilliams, W. (1983). The mission to the English Police Courts 1876-1936, Howard Journal, vol 22, pp 129-47. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1468-2311.1983.tb00480.x
Nutley, sundra and Davies, huw. (2009). Criminal justice: using evidence to reduce crime, in the What works? Evidence-based policy and practice in public services Edited by: Huw T.O. Davies, Sandra M. Nutley and Peter C. Smith.
Palmer, T. (1975). Martinson revisited, Journal of Research in Crime and Delinquency, July, pp 133-52. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/002242787501200206
Pawson, R. and Tilley, N. (1997). Realistic evaluation, London: Sage Publications.
Roberts, C. (1995). Effective practice and service delivery, in J. McGuire (ed) What works: Reducing reoffending, Chichester: Wiley.
Sherman, L.W., Gottfredson, D.C., Mackenzie, D.L., Eck, J., Reuter, P. and Bush way, S.D. (1997). Preventing crime: What works, what doesn’t, what’s promising, Office of Justice Programs Research Report, Washington, DC: US Department of Justice.
Tarling, R. and Dowds, L. (1997). Crime and punishment, in R. Jowell, J. Courtice, A. Park, L. Brook and K. Thomson, C. Bryson (eds) British social attitudes: The 14th Report, alder shot: Ashgate Publishing.
Thomas, M. (1996). What works: quality management and professional protocols, Vista, pp 54-61, May.
Wilkinson, J. (1994). Using a reconviction predictor to make sense of reconviction rates in the probation service, British Journal of Social Work, 24(4), pp 461-75. Retrieved from: https://psycnet.apa.org/record/1995-11193-001