ارزیابی طرح‌های پیشگیرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار مدیریت پیشگیری از جرم. دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران

چکیده

زمینه و هدف: براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرائم مواد مخدر بیشترین میزان را به‌خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح‌های پیشگیری از جرائم مواد مخدر در تلاش برای کاهش جرائم این حوزه است. این موضوع پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به‌شیوه علمی، ضمن بررسی تدابیر و طرح‌های پلیسی برای پیشگیری از این جرم، به ارزیابی این طرح‌ها و برنامه‌ها بپردازند.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع کیفی است که به‌روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه‌ مشارکت‌کنندگان پژوهش حاضر خبرگان، مسئولان و کارشناسان انتظامی پلیس‌های تخصصی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری استان کرمانشاه هستند که به‌صورت هدفمند از میان آن‌ها، براساس اشباع نظر با 14 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده‌های تحقیق از نظر روایی، متکی به نقل قول‌های پرسش‌شوندگان است. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری به‌روش استقرای تحلیلی، تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: در مرحله نیازسنجی طرح‌های پیشگیری از جرائم مواد مخدر معیار فعلی اجرای طرح‌ها، نارضایتی مردم و تشخیص پلیس است و در مرحله ارزیابی مبانی نظری، ضمن اینکه مبانی نظری طرح‌ها نیاز به تقویت دارد این نکته حاصل شد که تأکید بر مقابله بیشتر از پیشگیری است. همچنین در مرحله ارزیابی فرآیند اجرای نتایج بر هماهنگی و همکاری با سایر نهادها به‌صورت سازنده و مؤثر تأکید داشتند و در ارزیابی میزان اثربخشی به‌دست آمد که تلاش‌های انجام شده کافی نیست و حل این معضل نیازمند اراده ملی و استانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-narcotics prevention plans

نویسندگان [English]

  • ebrahim davoodi 1
  • Hadi Rafieikia 2
1 Amin police university
2 Assistant Professor of Crime Prevention. Amin University of Law Enforcement Sciences. Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: According to the statistics of official authorities, among the types of social anomalies in Kermanshah province, drug crimes have the highest rate. The police's preventive criminal policy seeks to reduce crime in the area through the implementation of drug crime prevention schemes. This issue led the researchers of the present study to evaluate these plans and programs in a scientific way, while reviewing police measures and plans to prevent this crime..
Method: The present study is applied in terms of purpose and in terms of qualitative method, which has been done by qualitative content analysis. Participants in the present study are experts, officials and law enforcement experts of the Kermanshah Anti-Narcotics and Prevention Police. In terms of validity, the research data is based on the quotations of the respondents. The research data were analyzed by inductive analytical method after collection.
Results & Conclusion: In the needs assessment phase of drug crime prevention plans, the current criteria for the implementation of the plans is public dissatisfaction and police detection. Also, in the evaluation phase of the implementation process, they emphasized on coordination and cooperation with other institutions in a constructive and effective way. In evaluating the effectiveness, it was found that the efforts made are not enough and solving this problem requires national and provincial will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • crime prevention
  • drug crimes
  • disciplinary plans
اکبری، عباسعلی. (1393). بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر. پژوهش‌نامه حقوق کیفری، 5(2)، صص 7-34. قابل بازیابی از: https://jol.guilan.ac.ir/article_47.html
برومند جزی، شهزاد. (1400). اثربخشی سیاست‌های پیشگیری اولیه در بین نوجوانان با لحاظ مزایا ولذت ناشی از مصرف مواد مخدر. پژوهشنامه اقتصادی، مقالات آماده انتشار. قابل بازیابی از: https://joer.atu.ac.ir/article_13057.html
درویشی، صیاد؛ بختیاری، لطفعلی و گله‌جاری بهمن. (1400). چالش‌های انتظامی در پیشگیری از اعتیاد از طریق مقابله با توزیع مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی کلانتری‌های شهرستان کرمانشاه). فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. 15(60)، صص 67-96. قابل بازیابی از: https://etiadpajohi.ir/article-1-2500-fa.html
رایجیان اصلی، ‌مهرداد. (1384). ‌حمایت از بزه‌دیدگان در جرایم مواد مخدر. علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران. جلد دوم. تهران: ‌انتشارات سلسبیل.
عباچی، مریم. (1387). طرح تدوین برنامه ملی پیشگیری از جرم. تهران: کمیسیون پیشگیری از جرم، مرکز مطالعات راهبردی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
فرجیها، محمد و الله‌وردی، فرهاد. (1393). رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان. آموزه‌های حقوق کیفری، ، 11( )7، صص 83-106. قابل بازیابی از: https://cld.razavi.ac.ir/article_767.html
فرجیها، محمد. (1389).‌ طرح پژوهشی برنامه ملی پیشگیری از جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
فرجیها، محمد. (1394). تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری مدیریت پیشگیری از جرم. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
محدزاده، سیدرضا و همکاران. (1390). طرح تحقیقاتی ارزیابی وضعیت سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کرمانشاه در رابطه با سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر و تدوین برنامه مداخله مشارکتی. مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
محمدنسل، غلامرضا. (1388). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
مهدنژاد، حافظ. (1399). تعیین پهنه‌های جغرافیایی قاچاق مواد مخدر کلان‌شهر مرزی کرمانشاه. پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 8(4)، صص 99-126. قابل بازیابی از: http://bss.jrl.police.ir/article_95995.html
میرمحمدصادقی، حسین. (1379). شستشوی اموال کثیف ناشی از جرم. مجموعه مقالات (سخنرانی‌های داخلی)، ‌همایش بین‌المللی علمی – کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر.
نجفی ابرندآبادی، ‌علی‌حسین و هاشم‌بیگی، علی. (1377). دانشنامه جرم‌شناسی. چاپ اوّل. تهران: ‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. (1380). از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار، ‌دیباچه در: ‌حقوق کیفری کودکان. مریم عباچی، مولف. تهران: انتشارات مجد.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. (1384). سیاست جنایی از کتاب علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران. کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران. جلد دوم. چاپ اول. تهران: نشر سلسبیل.
نوروزی، بهرام؛ بارانی، محمد و سرکشیکیان، سیدمحمدحسین. (1390). پیشگیری از جرم از نظریه تا عمل با تاکید بر نقش پلیس. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
هندیانی، عبداله. (1400). تدوین سناریوهای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر. آینده‌پژوهی مدیریت، 32(1)، صص 74-89. قابل بازیابی از: https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_17974.html
Biswas, S. (2021). Drug Abuse and Drug Trafficking: Non-Traditional Security Threats in Post-Soviet Central Asia. Asian Journal of Legal Education, 8(2), 247–258. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/23220058211025964
Ekblom Paul (2001). The Conjunction of Criminal Opportunity: A Framework for Crime Reduction Toolkits; Policing and Reducing Crime Unit; Home Office, London, U.K. Retrieved from: www.crimereduction.gov.uk
Qiuda Zheng, Yuan Ren, Zhe Wang, Jinhua Liu, Yu Zhang, Wenting Lin, Jianfa Gao, Kevin V. Thomas, Phong K. Thai. (2021). Assessing patterns of illicit drug use in a Chinese city by analyzing daily wastewater samples over a one-year period, Journal of Hazardous Materials, 417(2021). Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125999
Syaiful Rizal, Sofian & Junaedi, Deddy. (2021). Educational Efforts In Managing Narcotics Abuse. Perspective SANI (Indonesian Anti-Narcotics Celebrities) And BNN (National Narcotics. Agency). PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan, 8(1), pp 220-259. Retrieved from: https://doi.org/10.33650/pjp.v8i1.2180