تحول رویکرد‌های پیشگیرانه پلیس از سنتی تا جامعه‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: نهاد‌های پلیسی با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌اند. این نهاد در طی دهه‌های گذشته دچار تحول شد و به‌تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه، از رویکرد‌های سنتی به رویکرد‌های نوین و اجتماع‌محور گرایش پیدا کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این سیر تحول انجام شد.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش به‌صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، افسران ارشد پلیس بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌روش نیمه‌ساختاریافته با آنها مصاحبه شد. متن مصاحبه‌ها براساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی، کدگذاری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تعامل با محیط، به‌کارگرفتن شهروندان و دخیل دانستن آنان در مسائل انتظامی، آموزش شهروندان، آگاهی‌رسانی به شهروندان، استفاده از نظرات خبرگان و منتقدان برای اصلاح و ارتقای خدمات، استفاده از ظرفیت‌های بزرگ افراد جامعه و مانند آنها از مولفه‌های تشکیل‌دهنده راهکارهای پیشگیرانه پلیس جامعه‌محور هستند.
نتایج: ازجمله راهکارهای رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس می‌توان به: تعامل با مراکز دولتی و استفاده از توانمندی‌های آنان در راستای مأموریت‌های مشارکتی پلیس؛ تعامل با تشکل‌های غیردولتی (هیئت‌های مذهبی، بسیج، مؤسسه‌های خیریه و مانند آنها)؛ مشارکت با گروه‌های اجتماعی (معلمان، اصناف، دانش آموزان، دانشجویان و مانند آنها)؛ استقرار مراکز مشاوره و مددکاری و ارائه خدمات مشاوره‌ روانشناختی و انتظامی؛ فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش‌های همگانی؛ اطلاع‌رسانی دقیق از اقدام‌های پلیس پیشگیری با تکیه بر رویکرد اجتماع محور و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Police Preventive Approaches from Traditional to Community-based

نویسندگان [English]

  • Mahmood Mahdavi 1
  • farshad elahi 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. University of Tehran.
2 Master of Criminal Law and Criminology. University of Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: Police institutions have been established with the main purpose of maintaining public order and preventing the occurrence of crime. This institution has evolved over the past decades, and in line with the evolution of society's perception of the criminal phenomenon, it has shifted from traditional approaches to new and community-oriented approaches. The present study was conducted to investigate this evolution.
Method: The present study is applied in terms of purpose and utilized a descriptive-analytical method. Participants in the study were senior police officers who were purposefully selected and interviewed in a semi-structured manner. The text of the interviews was coded based on open, axial and selective coding.
Results: The research findings showed that interaction with the environment, employing citizens and involving them in law enforcement issues, educating citizens, informing citizens, using the opinions of experts and critics to improve and improve services, using the great potential of people in the community and the like. The components of community policing prevention strategies are community-based.
Conclusion: Among the strategies of the police social prevention approach can be: interacting with government centers and using their capabilities in the direction of police participatory missions; Interaction with non-governmental organizations (religious organizations, mobilizations, charities and the like); Participation with social groups (teachers, guilds, students, students and the like); Establishment of counseling and assistance centers and provision of psychological and disciplinary counseling services; Cultivating and providing public education; Accurate information on preventive police actions based on a community-based approach and crime prevention through interaction with the family institution, he noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community-Based Police
  • Traditional Police
  • Community-Based Approach
  • Crime Prevention
اسدی، عاطفه. (1394). بررسی مردم‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی در سه دوره تحولی ناجا (پلیس مقتدر، پلیس جامعه‌محور و پلیس هوشمند). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
افراسیابی، علی و نوروزی، بهرام. (1389). رویکرد جامعه‌محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 5(۱۴)، صص 7-36. قابل بازیابی از: http://cps.jrl.police.ir/article_13501.html
بخشایشی بایقوت، محرم. (1391). رویکرد جامعه‌محوری پلیس در جرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
بیات، بهرام. (138۷). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور. تهران: معاونت اجتماعی ناجا.
پوراسدی، محمد و نوروزی، بهرام. (1391). تاثیر مولفه‌های آموزشی در تحقق پلیس جامعه‌محور. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(14)، صص 127-144. قابل بازیابی از: https://jearq.riau.ac.ir/article_523.html
تریانویچ، رابرت و باتوروکس، بابی. (1383). پلیس جامعه‌محور. چاپ اول. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه و بودجه ناجا. انتشارات فرات.
درویشی، صیاد و میرزاخانی، عبدالرحمن. (1394). ارائه راهبردهای پیشگیری از جرم با رویکرد پلیس جامعه‌محور. پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی، ۸(۲۹)، صص 125-156. قابل بازیابی از: http://osra.jrl.police.ir/article_9834.html
زارعیان جهرمی، عبدالعلی. (1391). اقدامات مناسب در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد و احد تهران مرکز.
عبدی، توحید. (1383). تبیین رویکرد جامعه‌محوری پلیس. فصلنامه دانش انتظامی، 1383(23)، صص 13-28. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/fa/article/132355
کارن، ام هس و لیندا، اس میلر. (1382). پلیس در اجتماع. محمدرضا کلهر، مترجم. تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
محمدنسل، غلامرضا. پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
موسویان، هانیه سادات. (1393). راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
وروایی، اکبر و فتح الهی، سید سیامک. (1388). رویکرد جامعه‌محوری به پیشگیری از جرم. نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا. تهران: معاونت آموزش ناجا.
وروایی، اکبر. (1384). پلیس جامعه‌محور، مطالعه تطبیقی شیوه‌های جلب مشارکت مردمی در تامین نظم عمومی. تهران: انتشارات معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
Marx, G. (1988). Undercover: Police Surveillance in America. Berkeley: University of California.