نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه امام صادق (ع). تهران

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق. دانشگاه امام صادق (ع). تهران.

چکیده

زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه‌های گوناگونی می‌تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری است.
روش: این پژوهش، نظر به اینکه هم پژوهشی تاریخی، و هم درصدد شناسایی پدیده‌های میان اشیاء بوده؛ روش اسنادی است که به اعتبار نوع، «توصیفی-تحلیلی» محسوب می‌شود.
یافته‌ها و نتایج: نتیجه کلی حاصل از پژوهش این است که دادستان با صدور قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی درباره جمعیت کیفری نقش مهمی را ایفا کرده و اقدام‌های دادستان می‌تواند به افزایش یا کاهش جمعیت کیفری منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که بازداشت متهمان در دادسرا و زدن برچسب زندانی به آنان می‌تواند در نگرش جامعه نسبت به این افراد مؤثر بوده و زمینه انحراف ثانویه آنآن‌را فراهم کند. در این راستا، برای اینکه دادستان بتواند در نظام قضایی ایران بر جمعیت کیفری اثر مثبتی بگذارد با مانع‌ها و تنگناهایی روبروست. این پژوهش با بررسی اقدام هایی که دادستان بر تورم جمعیت کیفری داشته، راهکارهایی را برای کاهش و درنهایت، جلوگیری از افزایش تورم جمعیت کیفری ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Prosecutor in Reducing the Inflation of Criminal Population

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad sadati 1
  • javad parhizgar 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. Imam Sadegh (AS) University. Tehran
2 Master of Islamic Studies and Law. Imam Sadegh (AS) University. Tehran.
چکیده [English]

Background and Aim: Reducing the criminal population is one of the main and main concerns of the Iranian judicial system. In this regard, the prosecutor has a heavy mission and can play a role in reducing inflation in the criminal population in various ways. The overall purpose of this study is to investigate the role of prosecutors in reducing inflation in the criminal population.
Method: This study, considering that it is both a historical research and an attempt to identify phenomena between objects; It is a documentary method that is considered "descriptive-analytical" type.
Results and conclusion: The general result of the research is that the prosecutor has played an important role in issuing security contracts in the preliminary investigation stage of the criminal population and the actions of the prosecutor can increase or decrease the criminal population. Another important issue is that detaining defendants in the prosecutor's office and labeling them as prisoners can affect the society's attitude towards these people and provide the ground for their secondary deviation. In this regard, in order for the prosecutor to be able to have a positive effect on the criminal population in the Iranian judicial system, he faces obstacles and bottlenecks. This study, by examining the actions taken by the prosecutor on inflation of the criminal population, has provided solutions to reduce and, ultimately, prevent the increase of inflation in the criminal population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal population
  • detention
  • security contracts
  • prosecutor
اسدی، احمد. (1385). پیش به‌سوی جایگزین‌های نوین نقدی بر مجازات حبس. تهران: انتشارات کوهسار.
افسران، قاسم و علوی، سید ابوذر. (1390). آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار. تهران: انتشارات بینه.
آخوندی، محمود. (1391). آیین دادرسی کیفری. جلد چهارم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آخوندی، محمود. (1394). آیین دادرسی کیفری. جلد پنجم. تهران: انتشارات میزان.
آشوری، محمد. (1388). آیین دادرسی کیفری. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.
آشوری، محمد. (۱۳92). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.
آشوری، محمد. (1392). مجموعه مقالات عدالت کیفری. تهران: انتشارات دادگستر.
حکیمی‌نژاد، امراله و اعتمادی خیاوی، علی. (1391). نهاد دادسرا در نظم حقوق کنونی. تهران: انتشارات سپهر ادب.
داودی گرمارودی، هما. (1386). عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت کیفری. مجموعه مقالات همایش زندان‌زدایی دانشگاه شیراز. تهران: نشر میزان.
رحیم‌زاده، مهدی. (1391). نقش دادسرا در کاهش و افزایش جمعیت کیفری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
زراعت، عباس. (1392). آئین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد. تهران: انتشارات ققنوس.
شاملو، باقر. (1392). اصل برائت در نظام‌های نوین دادرسی. مجموعه مقالات علوم جنایی اهدایی به دکتر محمد آشوری. تهران: انتشارات سمت.
عمید، حسن. (1391). فرهنگ عمید (جیبی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
فضائلی، مصطفی. (1393). دادرسی عادلانه. تهران: انتشارات شهر دانش.
کشوری باغبان، سعید. (1384). قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی با رویکرد به حقوق متهم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
متین دفتری، احمد. (1387). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. جلد اول. تهران: انتشارات آگاه.
مصدق، محمد. (1390). اندیشه‌ها، سیاست‌ها و نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری. ماهنامه دادرسی، 15(87)، صص 7 -8. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/852575/
نجاتی بوربور، نوشین. (1393). جایگاه دادستان در بهینه کردن فرآیند دادرسی کیفری ایران و آمریکا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه آزاد واحد شیراز.
هاشمی، سیده زهره. (1394). راهکارهای اجرایی پیرامون کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.