پیشگیری انتظامی از جرم سرقت رایانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز . تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی که برجسته‌ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه‌ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای روزمره و اعمال تجاری دارند که زمینه سوء استفاده سارقان اینترنتی و افراد سودجو به‌منظور سرقت موجودی حساب کارت‌های بانکی را فراهم می‌کند. بنابراین پژوهش‌ حاضر باهدف بررسی راهکارهای پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه‌ای در فضای مجازی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان پلیس فتای استان کرمانشاه بودند که 25 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق‌ساخته بود که داده‌‌های آن با روش‌های توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هشدارهای پلیس به مردم در ارتباط با شیوه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی کامل و جامع به‌صورت مصداقی ازطریق وسایل ارتباط جمعی، آموزش مناسب و تخصصی پلیس و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با جرم سرقت رایانه‌‌ای، میزان استفاده از ویروس‌کش‌های به‌روز و درگاه‌های پرداخت معتبر در خرید‌های اینترنتی نقش موثری در پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه‌ای در فضای مجازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situational Crime Prevention of Computer Theft

نویسندگان [English]

  • رضایی فرد rezaeifard 1
  • javad nikafshar 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology. Azad University, Central Tehran Branch. Tehran
2 Master of Criminal Law and Criminology. Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Background and Aim: Due to the increasing development of computer and communication networks, the most prominent of which is the Internet, and the greater ease and speed of these networks and tools, people are more inclined to use these tools to do their business such as daily work and business. The use of cyber thieves and profiteers to steal bank card account balances. Therefore, the present study was conducted to investigate disciplinary strategies to prevent computer theft in cyberspace.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of type of research. The statistical population of the study was Kermanshah Fata police officers, 25 of whom were randomly selected. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose data were analyzed by descriptive and inferential methods.
Results & Conclusion: The findings of the study show that police warnings to the public about the practices and tactics of criminals in cyberspace, complete and comprehensive information through mass media, appropriate and specialized training of police and judicial officers on how to deal with the crime of computer theft The use of up-to-date viruses and reputable payment gateways in online shopping has an effective role in preventing disciplinary cyber theft in cyberspace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Crime Prevention
  • Police
  • Computer Theft
  • Communication Networks
  • Computer Crimes
ابراهیمی، شهرام. (1390). جرم‌شناسی پیشگیری. جلد اول. چاپ نخست. تهران: میزان.
احمدی، حبیب. (1388). جامعه‌شناسی انحرافات. چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.
باستانی، برومند. (1390). جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. چاپ سوم. تهران: پیام.
جلالی فراهانی، امیرحسین و باقری اصل، رضا. (1386). نهادسازی برای پیشگیری از جرائم رایانه‌ای (با نگاهی به قانون جرائم رایانه‌ای). رویکرد چندنهادی به پیشگیری از وقوع جرم (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم). تهران: معاونت آموزش نیروی انتظامی.
جلالی فراهانی، امیرحسین. (1383)، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، مجله حقوقی دادگستری، 68(47)، صص 87-119. قابل بازیابی از: http://www.jlj.ir/article_44548.html
خرم‌آبادی، عبدالصمد. (1384). جرایم فناوری اطلاعات. پایان‌نامه مقطع دکتری. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
رازقی، نادر. (1389). شناخت آسیب‌ها و جرایم اجتماعی در فضای مجازی. مجموعه مقالات همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی. بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
راودراد، اعظم. (1384). مسائل اجتماعی زنان در اینترنت. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 1(2-3). صص 73-92. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54311
رضوی، محمد. (1387). پیشگیری انتظامی از جرایم سایبری. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
رضوی، محمد. (1387). پیشگیری انتظامی از جرائم سایبری. زیرنظر محمد فرجیهاو غلامرضا محمدنسل. در: پیشگیری انتظامی از جرم (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم). تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری نیروی انتظامی.
زیبر، اولریش. (1381). حرکت به سوی هزاره جدید مسئولیت در اینترنت. محمدحسن دزیانی، مترجم. خبرنامه انفورماتیک، شماره 123.
صادقی فسائی، سهیلا و شهریار محمدی. (1387). نگاهی جرم‌شناسانه بر جرائم، امنیت و کنترل در اینترنت، در اینترنت و آسیب های اجتماعی. مسعود کوثری، ویراستار. تهران: نشر سلمان.
طارمی، محمدحسین. (1387). طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی جرایم رایانه‌ای. مجله پگاه حوزه. شماره 233، صص 14-24. قابل بازیابی از: https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/6256/68067
عبداللهیان، حمید. (1384). نوع‌شناسی و بازتعریف آسیب‌های اینترنتی و تغییرات هویتی در ایران. 1(2-3)، صص 135-154. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=54318
قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران. (1392).
وایت، راب و هینز، فیونا. (1392). جرم و جرم‌شناسی. سلیمی، ع، مترجم. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ولد، جورج ‌برایان؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری. (1394). جرم‌شناسی نظری. علی شجاعی، مترجم. چاپ دوم. تهران: انتشارات دادگستر.
Hollinger, Richard, C. (1992). Crime by Computer: Correlates of Software Piracy and Unauthorized Account Access. Security Journal, 2(1), pp 2-12.
Skinner F. William & Fream M. Anne. (1997). Social Learning Theory analysis of Computer Crime among College Students. Journal of Research in Crime and Delinquency, 34(4), pp 495-518. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427897034004005