دوره و شماره: دوره 0، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-190 (پیش شماره اول) 

سخن سردبیر

سخن مدیر مسئول؛

صفحه 3-3

محمدباقر الفت