دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-148 
مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی

صفحه 77-96

محمد رضا فرهمند؛ محمدعلی حاجی ده آبادی