دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه

صفحه 57-76

محمد تقی غنم پرور جلالی؛ سیدولی اله موسوی؛ کرجوندانی، ستاره عاطفی؛ سجاد رضائی