دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-146 

مقاله مروری

نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

صفحه 37-56

محمود مهدوی؛ بی بی فاطمه فلاح الحسینی


مقاله پژوهشی

تبیین جرم‌شناختی سرقت جوانان در شهر یزد

صفحه 77-98

ابراهیم رجبی؛ حمیدرضا رضایی