دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 13-172 

مقاله مروری

راهبردهای نوین پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

صفحه 145-172

عاطفه عباسی کلیمانی؛ ملیکا محبوبی؛ فاطمه نوری