دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 9-175 

مقاله مروری

جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

صفحه 99-124

شهلا معظمی؛ محسن اسماعیلی