دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، دی 1399 

مقاله ترویجی

پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

صفحه 14-36

محمد مهدی ساقیان؛ سید پوزیا موسوی


مقاله پژوهشی

الگوی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

صفحه 115-138

مهران سهراب زاده؛ مژگان سعیدی